Przejdź do treści
Dziś jest:
A+ A-

Menu

Zobacz także

Kalendarz

luty 2023
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

Licznik odwiedzin

Zaproszenie do składania ofert- Przebudowa kanalizacji burzowej na ulicy Nowej w Damasławku.

 

 

 

Damasławek, dnia 22.09.2014 r.

 Inw.3041.17.2014

                                                                      

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w  trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

na

„Przebudowa kanalizacji burzowej na ulicy Nowej
w Damasławku”

 

I Zamawiający:

 

Gmina Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek

NIP 766-19-77-273

REGON 570791299

Tel. 067-26-13-627

 

II Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest odwodnienie ulicy Nowej w Damasławku. W ramach robót należy wykonać:

 • przebudowę ośmiu wpustów deszczowych, która polega na regulacji wysokościowej istniejących włazów ulicznych do wysokości 1 cm poniżej istniejącej nawierzchni.
 • przebudowę dwóch istniejących wpustów deszczowych (WP3), WP4), która polega na ich przesunięciu o 1,5 m w dół ulicy. Zmianie podlega również ich funkcja ze studni chłonnych na standardowe wpusty uliczne. Wpusty należy podłączyć do zaprojektowanej studni kanalizacyjnej DN1000mm, za pomocą przykanalika PCV DN160mm.
 • dwa nowe wpusty deszczowe uliczne DN500mm, usytuowane przy krawężniku, zgodnie z planem sytuacyjnym. Wpust WP1 należy podłączyć do zaprojektowanej studni kanalizacyjnej (S2) o średnicy DN1000mm, natomiast wpust WP2 poprzez trójnik redukcyjny DN150/300mm bezpośrednio do kanału (S3), za pomocą przykanalika PVC DZ160 mm.
 • fragment kanału kanalizacji deszczowej o średnicy DN315 mm PCV, odprowadzającego wody deszczowe z zaprojektowanych i przesuwanych wpustów deszczowych. Włącznie w istniejącą studnie rewizyjną S1 (103,52/102,60) na kanale DN300mm należy wykonać jako szczelne. Przebieg należy wykonać zgodnie
  z planem sytuacyjnym i wysokościowym.
 • dwie studnie rewizyjne (S2, S4), betonowe w planie okrągłe o średnicy Dn1000mm na zaprojektowanym kanale deszczowym. Lokalizację studni przewidziano w terenie zielonym, tak by zminimalizować kolizje z istniejącymi sieciami oraz uniknąć konieczności rozbiórki istniejącej nawierzchni.
 • zabezpieczenie istniejącej kolizji zgodnie z planem sytuacyjnym i wysokościowym.
 • roboty ziemne dla kanału głównego, a w szczególności wykopy, podsypka, obsypka
  i zasypka.
 • przeciski dla przykanalików.
 • umocnić ściany wykopu.
 • oznakowanie prac.
 • badania i pomiary.

 

RURY

Zaprojektowany kanał główny należy wykonać w całości z rur PVC-U SDR34 SN klasy S
o średnicy DN315/9,2. Przykanaliki należy wykonać z rur PVC SDR34 SN8 klasy S
o średnicy DN160/4,7 mm. Połączenia ww. rur wykonać jako kielichowe z zastosowaniem uszczelki. Na odcinku zaprojektowanego kanału, na którym zagłębienie rurociągu jest poniżej minimalnej granicy przemarzania, należy zastosować ocieplenie w postaci 30 cm warstwy styropianu lub 20 cm warstwy izolacyjnej granulatu żużlowego zabezpieczonej folią nieprzepuszczalną.

 

STUDNIA WPUSTOWA

Studzienki wpustowe wykonać z elementów betonowych, w planie okrągłe o średnicy Dn500 mm z osadnikiem wysokości 0,50 m poniżej wylotu przykanalika ze studzienki. Poszczególne elementy tych studni powinny być łączone za pomocą zaprawy betonowej na zasadzie pióro-wpust. Jako elementy odbierające spływające wody opadowe i roztopowe  należy zastosować żeliwne wpusty uliczne klasy D-400, wykonane z zabezpieczeniem antykradzieżowym. Wpusty zaprojektowano na typowych betonowych pierścieniach utrzymujących. Ponadto studzienki należy wyposażyć w pierścienie odcinające zapobiegające przenoszeniu się obciążeń od ruchu kołowego. Lokalizacja wpustów zgodnie z planem sytuacyjnym.

 

STUDNIE REWIZYJNE

Studnie rewizyjne wykonać jako włazy betonowe w planie okrągłe o średnicy Dn1000mm. Poszczególne elementy tych studni powinny być łączone za pomocą uszczelki. Stopnie złazowe żeliwne powinny być montowane fabrycznie, mijankowo w dwóch rzędach. Przejścia kanałów przez ściany studzienek powinny być wykonane, jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracę ścieków. Włazy kanałowe zaprojektowano z wyłożeniem betonowym jako włazy typu lekkiego Dn600mm klasy A15 (dla studni usytułowanych w terenie zielonym i chodniku) z zabezpieczeniem antykradzieżowym. Studnie należy wykonać z betonu C35/45. Studnie powinny być wyposażone w gotowe koryta przepływowe oraz oryginalne pierścienie uszczelniające na wylotach i wlotach przęseł kanałów. Lokalizacja studni zgodnie z planem sytuacyjnym. Rzędne włazów studni należy dopasować do rzędnych nawierzchni.

 

PRÓBA SZCZELNOŚCI

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociągu należy dokonać jego kontroli wizualnej,
a także przeprowadzić próbę jego szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610 budowa
i badania przewodów kanalizacyjnych. Podczas wykonania próby szczelności należy również stosować się do zaleceń producenta rur.

 

Szczegółowy opis prac zawiera dołączony projekt budowlany i  przedmiar robót.

 

III Opis sposobu przygotowania oferty:

 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania. Ofertę należy umieścić w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: Wykonanie przebudowy kanalizacji burzowej na ulicy Nowej w Damasławku”.

 

Oferta powinna być:

– opatrzona pieczątka firmową,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, fax, numer NIP,

– wartość ofert (netto i brutto),

– podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

 

IV Termin realizacji zamówienia:

 1. Rozpoczęcie po podpisaniu umowy.
 2. Zakończenie do dnia 10.11.2014 r.

 

V Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, pokój nr 2 (sekretariat) do dnia 06.10.2014 r. do godz. 15:30.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 100 %.

VII Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie oraz zamieści informację na stronie internetowej urzędu Gminy Damasławek.

 

VIII Kontakt z Wykonawcą:

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Jakub Wojciechowski – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Beata Susz – Inspektor ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych tel. 067-26-13-627.

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

mgr inż. Andrzej Szewczykowski

Załączniki

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Zobacz także

Godziny pracy

poniedziałek:
7:30 -16:30
wtorek - czwartek:
7:30 -15:30
piątek:
7:30 -14:30

Jak do nas dojechać?

Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek
Wszelkie Prawa Zastrzeżone