Wszystkie wpisy, których autorem jest Łukasz Jedliński

Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Baner z logotypami Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Rusza program wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich zamieszkałych w miejscowości lub na terenie
gminy Damasławek, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo
gospodarki rolnej.

Wnioskować można o sprzęt komputerowy o wartości do 3.500 zł (w przypadku komputera stacjonarnego
i laptopa) lub do 1.500 zł (w przypadku tabletu).

Program „Granty PPGR” jest skierowany do dzieci byłych pracowników PGR, które:

 • chodzą do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej,
 • są członkiem rodziny, w której rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanym PGR i mieszkali bądź mieszkają w tej miejscowości lub gminie,
 • nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w 2020 r. i 2021 r. komputera stacjonarnego
  lub przenośnego będącego laptopem, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów,
  lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Co jest potrzebne:

– zał. nr 1 zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

– zał. nr 2 wniosek na sprzęt,

– dla uczniów, którzy ukończyli 18 lat – oświadczenie składa pełnoletni uczeń samodzielnie (zał. nr 3 – oświadczenie dla ucznia),

– dla uczniów, którzy nie ukończyli 18 lat – oświadczenie składają rodzice
(zał. nr 4 oświadczenie dla opiekuna) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć ww. oświadczenia w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek,
ul. Rynek 8, w nieprzekraczalnym terminie do 26 października 2021 roku.
Po upływie tego terminu wnioski nie będą przyjmowane!

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem sprzętu!

Dokumenty do pobrania:

ZAŁĄCZNIK 1 – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ZAŁĄCZNIK 2 – WNIOSEK NA SPRZĘT

ZAŁĄCZNIK 3 – WZÓR OŚWIADCZENIA PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

ZAŁĄCZNIK 4 – WZÓR OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Baner z logotypami MSWiA, KPRM, Polskiego Ładu oraz Centrum Projektów Cyfrowa Polska

Granatowe tło. Napis sesja rady gminy. Na dole pośrodku herb gminy damasławek

Sesja Rady Gminy Damasławek

Rada Gminy Damasławek

informuje, że 20 października 2021 roku o godz. 16:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

Sesja Rady Gminy

Sesja ma charakter otwarty

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Damasławek.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Damasławek na 2022 rok, 
 • zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Damasławek dla rodzinnego ogrodu działkowego działającego na terenie gminy Damasławek w 2022 roku,
 • przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Damasławek,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Damasławek,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2022 r.,
 • przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,
 •  zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damasławek na lata 2021 – 2030.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady  Gminy

Sławomir Buk

terminy komisji rady gminy damasławek

Terminy posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy Damasławek na miesiąc wrzesień 2021 roku.

 

WYZNACZONO

TERMINY KOMISJI I SESJI

RADY GMINY DAMASŁAWEK NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2021 ROKU

 

 I. Komisja Oświaty, Samorządności i Zdrowia (UG)

16 września 2021 roku godz. 15:30

 

II. Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa (UG) 

20 września 2021 roku godz. 15:30

 

Sesja 21 września 2021 r. godz. 16:00 (GOK)

 

Damasławek, 2.09.2021 roku

Sporz. M. S-M

Rozkład jazdy autobusu szkolnego

ZESPÓŁ SZKÓŁ POWSZECHNYCH IM. PIERWSZYCH PIASTÓW  W DAMASŁAWKU, SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEMCZYNIE, PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DAMASŁAWKU Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI

DOWOZY do godz. 7:55 Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku, Publiczne Przedszkole z oddziałami zamiejscowymi – Damasławek.

DOWOZY do godz. 7:55 Szkoła Podstawowa w Niemczynie, Publiczne Przedszkole z oddziałami zamiejscowymi – Niemczyn (budynek SP w Niemczynie).                                                                                               

TRASA: NIEMCZYN – RAKOWO – GRUNTOWICE – MIĘDZYLESIE – MIĄŻA – DAMASŁAWEK

Kołybki 6:40 – Rakowo 6:43 – Niemczyn – szkoła 6:45 – Stępuchowo wieś 6:49 – Gruntowice 6:55 – Międzylesie – centrum 6:59 – Miąża – posesja nr 6 7:02 – Miąża – posesja nr 15 7:03- Damasławek – przedszkole 7:07 – Damasławek – szkoła 7:10.

TRASA: KOMASIN – SMUSZEWO – MOKRONOSY – TURZA – DAMASAŁWEK

Komasin 7:24 – Srebrna Góra skrzyżowanie 7:28 – Smuszewo posesja nr 3 7:29 – Smuszewo – posesja nr 30 7:34 – Smuszewo – posesja nr 18 7:36 – Smuszewo 1A 7:38 – Mokronosy – hydrofornia 7:41- Mokronosy – sklep 7:43 – Mokronosy – koło strażnicy 7:45 – Mokronosy – posesja nr 2 7:46 – Turza – posesja nr 47 7:48 – Damasławek– przedszkole 7:52 – Damasławek – szkoła 7:55.

TRASA: DĄBROWA– DAMASŁAWEK

Dąbrowa – przystanek PKS IV 7:05 – Dąbrowa posesja nr 58/1 7:09 – Dąbrowa – świetlica 7:17 – Dąbrowa- posesja nr 46 7:20 – Dąbrowa- posesja nr 34 7:22 – Dąbrowa – sklep 7:24 – Międzylesie – posesja nr 34 7:26 – Międzylesie PKS II 7:28 – Międzylesie 3 7:30 – Damasławek – przedszkole 7:32 – Damasławek – szkoła 7:33.

TRASA: KOPANINA- STARĘŻYNEK– STARĘŻYN – DAMASŁAWEK

Kopanina – centrum 7:40 – Kopanina (koło krzyża) 7:41 – Starężynek – posesja nr 11 7:42 – Starężynek – PKS 7:44 – Starężyn- posesja nr 21A 7:49 – Damasławek – przedszkole 7:53 – Damasławek– szkoła 7:55.

TRASA: TURZA – PIOTRKOWICE – DAMASŁAWEK

Turza – przystanek koło sklepu 7:10 – Turza – huby 7:13 – Turza – posesja nr 8 7:14 – Piotrkowice 7:18 Piotrkowice – posesja nr 15 7:20 – Damasławek – przedszkole 7:26 – Damasławek – szkoła 7:28.

TRASA: JUNCEWO – DAMASŁAWEK

Juncewo- posesja nr 73 7:34 – Juncewo- posesja nr 63 7:35 – Juncewo- posesja nr 60 7:36 – Juncewo – PKS 7:39 – Juncewo – posesja nr 55 7:40 – Damasławek – szkoła – Damasławek – przedszkole.

TRASA: RAKOWO – KOŁYBKI – NIEMCZYN

Niemczyn posesja nr 35 6:50 – Niemczyn posesja nr 24 6:53- Kołybiec II 6:55 – Kołybiec I 6:56 – Kołybki 7:00 – Wiśniewo 7:05 – Wiśniewko – posesja nr 7 7:10 – Wiśniewko – posesja nr 9 7:15–– Rakowo -7:20 – Niemczyn szkoła 7:25

TRASA: KOZIELSKO – STĘPUCHOWO – NIEMCZYN

Niemczyn IV 7:28 – Kozielsko posesja nr 23 7:30 – Kozielsko – posesja nr 18 7:33 – Kozielsko – wieś 7:35 – Stępuchowo – Stara wieś 7:40 – Stępuchowo – wieś 7:42 – Stępuchowo– Pątnów 7:44 – Niemczyn – szkoła 7:50.

 

ODWOZY

ODWOZY GODZ. 12:40

TRASA: DAMASŁAWEK – PIOTRKOWICE – MOKRONOSY – SMUSZEWO – SREBRNA GÓRA – DAMASŁAWEK 

 Damasławek – szkoła 12:40 – Damasławek – przedszkole 12:42 – Piotrkowice 12:45 – Piotrkowice – posesja nr 15 12:47 – Turza – posesja nr 8 14:51 – Turza- huby 12:53 – Turza – sklep 12:55  – Turza – posesja nr 47 12:57 – Mokronosy – posesja nr 2 13:00 – Mokronosy – straż pożarna 13:02 – Mokronosy – sklep 13:04 – Mokronosy – hydrofornia 13:06 – Smuszewo – posesja nr 1B 13:07 – Smuszewo – posesja nr 30 13:09 – Smuszewo – posesja nr 18 13:11 – Smuszewo 3 13:15 – Srebrna Góra – skrzyżowanie 13:21 – Komasin 13:23 – Damasławek – szkoła 13:27.

TRASA: DAMASŁAWEK – MIĘDZYLESIE – DĄBROWA – DAMASŁAWEK

Damasławek – szkoła 12:40 – Damasławek-przedszkole 12:42 – Miąża – posesja nr 15 12:43=  Miąża – posesja nr 6 12:47 – Międzylesie – centrum 12:51 – Gruntowice 12:55- Międzylesie – posesja nr 34 13:00 – Dąbrowa – sklep 13:07 – Dąbrowa – posesja nr 34 13:09 – Dąbrowa – posesja nr 58/1 13:10 – Dąbrowa – świetlica 13:12 – Dąbrowa- posesja nr 46 13:14 – Dąbrowa- PKS IV13:18 – Damasławek – szkoła – 13:22.

TRASA: DAMASŁAWEK – JUNCEWO – KOPANINA – DAMASŁAWEK

Damasławek – szkoła 12:40 – Damasławek – przedszkole 12:42 – Juncewo- posesja nr 73 12:45, Juncewo – posesja nr 63 12:47, Juncewo – posesja nr 60 12:49 – Juncewo – PKS 12:51 – Juncewo – posesja nr 55 12:52 – Damasławek – szkoła 12:54 – Starężyn- posesja nr 21A 13:00 – Starężynek PKS 13:02 – Starężynek – posesja nr 11 13:04 – Kopanina 13:06 Kopanina (koło krzyża) 13:07- Damasławek – szkoła 13:10.

ODWOZY GODZ. 13:40

TRASA: DAMASŁAWEK – TURZA – MOKRONOSY – SMUSZEWO – SREBRNA GÓRA – DAMASŁAWEK

Damasławek – szkoła 13:40 – Piotrkowice  13:45 – Piotrkowice – posesja nr 15 13:48 – Turza – posesja nr 8 13:51 – Turza – huby 13:53 – Turza – sklep 13:55 – Turza posesja nr 47 13:57 – Mokronosy posesja nr 2 14:00 – Mokronosy – straż pożarna 14:02 – Mokronosy – sklep 14:04 – Mokronosy – hydrofornia 14:06 – Smuszewo posesja nr 1B 14:07 – Smuszewo – posesja nr 30 14:08 – Smuszewo – posesja nr 18 14:12 – Smuszewo 3 14:14 – Srebrna Góra skrzyżowanie14:20 – Komasin 14:22 – Damasławek – szkoła.

TRASA: DAMASŁAWEK – MIĄŻA – MIĘDZYLESIE – DĄBROWA – GRUNTOWICE – DAMASŁAWEK

Damasławek – szkoła 13:40 – Miąża – posesja nr 15 13: 42 – Miąża – posesja nr 6 13:45 – Międzylesie – centrum 13:49 – Gruntowice 13:53 – Międzylesie – posesja nr 34 13:58 – Dąbrowa – sklep 14:03 – Dąbrowa – posesja nr 34 14:05 – Dąbrowa – posesja nr 58/1 14:07- Dąbrowa – świetlica 14:09 – Dąbrowa – posesja nr 46 14:11 – Dąbrowa – PKS 14:15 – Damasławek – szkoła 14:20.

TRASA: DAMASŁAWEK – KOPANINA– NIEMCZYN – DAMASŁAWEK

Damasławek – szkoła 13:35 – Starężyn – posesja nr 21A 13:40 – Starężynek PKS 13:42 – Starężynek – posesja nr 11 13:45 – Kopanina 13:48 – Kopanina (koło krzyża) 13:49  Niemczyn – posesja nr 2 13:54 – Niemczyn – PKS 13:57 – Niemczyn – szkoła 14:00 – Stępuchowo- Pątnów 14:05 – Stępuchowo – wieś 14:08 – Stępuchowo Stara wieś 14:10 – Kozielsko – wieś 14:14- Kozielsko- posesja nr 18 14:16 – Kozielsko – posesja nr 23 14:18 – Damasławek – szkoła 14:23.

TRASA: DAMASŁAWEK – JUNCEWO

Damasławek – szkoła 14:40 – Juncewo – posesja nr 55 14:42 – Juncewo – PKS 14:44 – Juncewo – posesja nr 74 14:46 – Juncewo- posesja nr 63 14:49 – Juncewo- posesja nr 60 14:51 – Piotrkowice 15:05 – Damasławek – szkoła .

ODWOZY GODZ. 15:20

TRASA: DAMASŁAWEK – PIOTRKOWICE – MOKRONOSY – SMUSZEWO – SREBRNA GÓRA

Damasławek – szkoła 15:20 – Piotrkowice 15:25 – Turza – posesja nr 8 15:31 – Turza – huby  15:33 – Turza – sklep 15:35 – Turza- posesja nr 47 15:39 – Mokronosy- posesja nr 2 15:42 – Mokronosy- straż pożarna 15:44 – Mokronosy – sklep 15:46 – Mokronosy – hydrofornia 15:48 – Smuszewo posesja nr 1B 15:50 – Smuszewo – posesja nr 30 15:51 – Smuszewo – posesja nr 18 15:52 – Smuszewo 3 15:54 – Srebrna Góra skrzyżowanie 16:00 – Komasin 16:02.

TRASA: DAMASŁAWEK – MIĄŻA – MIĘDZYLESIE – DĄBROWA – GRUNTOWICE

Damasławek 15:20 – szkoła, Miąża – posesja nr 15 15:22 – Miąża – posesja nr 6 15:25 – Międzylesie – centrum 15:29 – Gruntowice 15:33 – Międzylesie – posesja nr 34 15:38 – Dąbrowa – sklep 15:42 – Dąbrowa – posesja nr 34 15:44 – Dąbrowa – posesja nr 58/1 15:46- Dąbrowa – świetlica 15:48 – Dąbrowa- posesja nr 46 15:50 – Dąbrowa – PKS 15:54.

TRASA: DAMASŁAWEK – JUNCEWO – STĘPUCHOWO – NIEMCZYN

Damasławek – szkoła 15:20 – Juncewo – posesja nr 55 15:22 – Juncewo PKS 15:24 – Juncewo- posesja nr 73 15:26 – Juncewo – posesja nr 63 15:28 – Juncewo- posesja nr 60 15:30 – Damasławek – szkoła 15:35 – Starężyn- posesja nr 21A 15:39 – Starężynek PKS – 15:41 – Starężynek – posesja nr 11 15:43 – Kopanina – 15:45 – Kopanina (koło krzyża) 15:42 – Kozielsko – posesja nr 18 15:48 – Kozielsko – posesja nr 23 15:50 – Kozielsko – wieś 15:52 – Stępuchowo Stara wieś 15:55 – Stępuchowo wieś – 15:57 – Stępuchowo – Pątnów 16:00 – Niemczyn PKS 16:03.

Na tej trasie w pierwszej kolejności odjeżdżają uczniowie z Juncewa, następnie autobus wraca na przystanek Damasławek – szkoła i rozwozi pozostałych uczniów.

 

ODWOZY ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMCZYNIE

TRASA: NIEMCZYN – RAKOWO – KOŁYBKI

12:40

Niemczyn szkoła 12:40 – Niemczyn – posesja nr 35 12:43 – Niemczyn – posesja nr 24 12:44 – Kołybiec II 12:45 Kołybiec I 12:46 – Kołybki 12:47 – Wiśniewko 12:55 – Wiśniewko posesja nr 7 12:57 – Wiśniewo posesja nr 9 13:03 – Rakowo 13:05 – Niemczyn szkoła 13:10.

TRASA: NIEMCZYN – STĘPUCHOWO – KOZIELSKO

Niemczyn szkoła 13:35 – Stępuchowo Pątnowo 13:37 – Stępuchowo wieś 13:39 – Stępuchowo Stara wieś 13:41 – Kozielsko wieś 13:50 – Kozielsko posesja nr 23 13:55 – Kozielsko – posesja nr 18 13:57 – Niemczyn IV 13:58 – szkoła Niemczyn 14:00.

TRASA: NIEMCZYN – RAKOWO – KOŁYBKI

14:25

Niemczyn szkoła 14:25 – Niemczyn – posesja nr 35 14:28 – Niemczyn posesja nr 24 14:29 – Kołybiec II 14:30 – Kołybiec I 14:31 – Kołybki 14:33 – Wiśniewko 14:35 – Wiśniewko posesja nr 7 14:38 – Wiśniewo posesja nr 9 14:40 – Rakowo 14:44– Niemczyn szkoła 14:53.

Autobus z trasy

Niemczyn – szkoła 14:25 – Stępuchowo- Pątnów 14:30 – Stępuchowo – wieś 14:33 – Stępuchowo Stara wieś 14:35 – Kozielsko – wieś 14:39 – Kozielsko- posesja nr 18 14:41 – Kozielsko – posesja nr 23 14:42 – Damasławek – szkoła 14:47.

TRASA: NIEMCZYN – STĘPUCHOWO – KOZIELSKO – KOŁYBKI – RAKOWO

15:20

Niemczyn szkoła 15:20 – Stępuchowo Pątnowo 15:23 – Stępuchowo wieś 15:25 – Stępuchowo Stara wieś 15:27 – Kozielsko wieś 15:30 – Kozielsko posesja nr 23 15:32 – Kozielsko – posesja nr 18 15:34 – -Niemczyn IV 15:35 – Rakowo 15:38 – Kołybki 15:45- Wiśniewko 15:47 – Wiśniewko 15:49 – Wiśniewo 15:51.

Niebieskie tło. Na środku duży napis OFERTA PRACY. Na dole logo herb gminy.

Ogłoszenie drugiego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska.

Wójt Gminy Damasławek ogłasza drugi nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

2. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Sekretarzowi Gminy.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 4. Nieposzlakowana opinia,

 5. Doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym będzie dodatkowym atutem,

 6. Preferowane wykształcenie wyższe o kierunku: administracja samorządowa, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, urbanistyka i architektura, budownictwo, geodezja i kartografia.

Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość regulacji prawnych:

– ustawa o samorządzie gminnym,

– ustawa o pracownikach samorządowych,

– Kodeks Postępowania Administracyjnego,

– ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

– ustawa Prawo ochrony środowiska,

– ustawa Prawo budowlane,

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 1. Komunikatywność,

 2. Umiejętność planowania pracy,

 3. Umiejętność pracy w zespole,

 4. Umiejętność obsługi komputera,

 5. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

 6. Umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,

 7. Umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,

 8. Prawo jazdy kat. B.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

ZADANIA:

 1. Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowywanie dokumentacji planistycznej do publikacji.

 2. Wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium.

 3. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy dla pozostałych inwestycji.

 4. Rozpatrywanie wniosków o wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze rewitalizacji, dostępie do drogi publicznej, przeznaczeniu do zalesienia, wydanych decyzji o warunkach zabudowy.

 5. Wydawanie decyzji środowiskowych.

 6. Prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości (postanowienia, decyzje).

 7. Udział w naradach koordynacyjnych dot. uzgodnienia uzbrojenia terenu gminy Damasławek.

 8. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków odnoszących się do budynków.

 9. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych w zakresie zadań objętych stanowiskiem (system informacji o środowisku), baza ocen oddziaływania
  na środowisko.

 10. Nadawanie numerów nieruchomościom na terenie gminy Damasławek.

 11. Prowadzenie spraw z dziedziny geologii.

 12. Opracowywanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy.

 13. Współpraca ze stanowiskiem ds. inwestycji i zamówień publicznych w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych pozabudżetowych.

 14. Sporządzanie decyzji ustalającej wysokość opłaty planistycznej.

 15. Sporządzanie opracowań związanych z planem gospodarki niskoemisyjnej.

 16. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem, aktualizacją, monitorowaniem oraz sprawozdawczością Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Damasławek.

 17. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z promocją oraz realizacją programu „Czyste Powietrze” w ramach zawartego porozumienia pomiędzy gminą Damasławek, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 18. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z obsługą wprowadzania deklaracji o użytkowanym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) oraz wykonywanie pozostałych zadań związanych z CEEB zgodnie z ustawą
  o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

 19. Pełnienie funkcji Administratora Lokalnego w ramach działań dotyczących Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w Urzędzie Gminy Damasławek.

 20. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

OBOWIĄZKI:

 1. Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek, Regulaminu Pracy i Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego.

 2. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.

 3. Przestrzeganie i stosowanie przepisów ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – O ochronie danych osobowych / t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781/

 5. Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735/.

 6. Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów Gmin.

 7. Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320./.

 8. Zamieszczanie w BIP informacji, aktów prawa miejscowego i innych, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych, za pośrednictwem informatyka.

 9. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Damasławek za pośrednictwem informatyka.

 10. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w urzędzie.

 11. Przestrzeganie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków.

5. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą
  na aplikowane stanowisko,

 3. oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

 1. kserokopia potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności, jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6 %.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis).

6. Informacja o warunkach pracy:

 1. 1 etat,

 2. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 3. praca jednozmianowa w poniedziałek od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku
  w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Damasławek,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w lipcu 2021 r. był wyższy niż 6 %.

8. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy

Damasławek (pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Damasławek

ul. Rynek 8

62-110 Damasławek

w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi kandydata z dopiskiem „Drugi nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska” w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2021 r. do godziny 14:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku
do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

9. Inne informacje:

 1. Nabór na wolne stanowisko przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek.

 2. Nabór odbędzie się w dwóch etapach:

I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,

II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub wyłącznie z rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.

 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej
  w siedzibie urzędu.

 3. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną
  w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym
  w ogłoszeniu o naborze podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (
  t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67–26-86-332.

Damasławek, 30 sierpnia 2021 roku

Wznowienie zajęć – świetlica wiejska w Dąbrowie

Od 1 września w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wznowione zostają bezpłatne zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia rozwijające kreatywność.
Osoby, które nie uczestniczyły wcześniej w spotkaniach  mogą zgłosić chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej w dniu zajęć.
Szczegółowe informacje dostępne w Urzędzie Gminy Damasławek – biuro nr 8 lub pod numerem telefonu 67 26 86 320.
Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa dzieci i dorosłych.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ROZWIJAJĄCYCH KREATYWNOŚĆ

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO

96. urodziny Pani Izabeli Rabinek

24 maja br. Pani Izabela Rabinek zamieszkała w Damasławku obchodziła jubileusz 96. rocznicy  urodzin. Z tej wyjątkowej okazji Cyprian Wieczorek – Wójt Gminy Damasławek osobiście złożył życzenia, podarował Jubilatce bukiet kwiatów, pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek.

Pani Izabela to  niezwykle pogodna i przemiła osoba. Serdecznie gratulujemy wspaniałego jubileuszu i życzymy 200 lat!