Wszystkie wpisy, których autorem jest Administrator

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i analityki

 

Wójt Gminy Damasławek ogłasza nabór

 na wolne stanowisko urzędnicze

księgowości budżetowej i analityki

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 

 1. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Skarbnikowi Gminy.

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie, co najmniej średnie.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość regulacji prawnych:

– ustawa o samorządzie gminnym,

– ustawa o pracownikach samorządowych,

– Kodeks Postępowania Administracyjnego,

– ustawa o finansach publicznych,

– ustawa o rachunkowości,

– ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 • komunikatywność,
 • umiejętność planowania pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,
 • umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • prawo jazdy kat. B.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  I. ZADANIA:

1) Sporządzenie dla pracowników wyodrębnionej klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie uchwały budżetowej.

2) Prowadzenie zbiorczego harmonogramu wydatków na podstawie harmonogramów jednostkowych.

3) Sporządzanie niezwłocznie, po każdej zatwierdzonej zmianie w budżecie, aktualizacji wyodrębnionej klasyfikacji budżetowej wydatków pracowników realizujących wykonanie budżetu. Przedłożenie ich do podpisu Wójtowi i przekazywanie pracownikom do realizacji.

4) Analiza realizacji wydatków.

5) Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie WPF.

6) Prowadzenie pozabilansowej ewidencji księgowej, w tym zaangażowanie wydatków.

7) Kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz ich dekretacja i wprowadzanie do sytemu finansowo- księgowego.

8) Sporządzanie i przekazywanie miesięcznego sprawozdania budżetowego Urzędu Gminy o wydatkach (Rb-28).

9) Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań budżetowych Rb-PDP dotyczących dochodów podatkowych Gminy oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań Rb-34.

10) Współpraca z bankiem, w tym uzgodnienie sald rachunków bankowych w ciągu roku.

11) Segregowanie dokumentów finansowo- księgowych z zakresu dochodów budżetowych.

12) Opróżnianie w sezonie kąpielowym automatów do dystrybucji energii elektrycznej przy polu namiotowym na kąpielisku gminnym w Kozielsku, razem we współpracy z pracownikiem ds. inwestycji i zamówień publicznych oraz przekazywanie gotówki do kasy Urzędu Gminy.

13) Opracowywanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy.

14) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu oraz Wójta.

 

         II. OBOWIĄZKI:

 • Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek, Regulaminu Pracy i Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego.
 • Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.).
 • Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin.
 • Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
 • Zamieszczanie w BIP informacji, aktów prawa miejscowego i innych, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych, za pośrednictwem informatyka.
 • Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Damasławek za pośrednictwem informatyka.
 • Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w Urzędzie.
 • Przestrzeganie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków, m. in. ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych itp.
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


 1. Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą na aplikowane stanowisko,
 • oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis)

 

 1. Informacja o warunkach pracy:
 • 1 etat,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • praca jednozmianowa w poniedziałek od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku
  w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Damasławek, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w grudniu 2019 r. był wyższy niż 6 %.

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub pocztą na adres urzędu: Urząd Gminy Damasławek,
ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej i analityki” w nieprzekraczalnym terminie do 5 lutego 2020 roku do godziny 14:30.

            Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15.30, w piątek od 7:30 do 14:30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

            Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-26-86-332 w godz. od 7:30
do 16:30 w poniedziałki, od 7:30 do 15:30 od wtorku do czwartku, od 7:30 do 14:30 w piątki.

 

 1. Inne informacje:
 • nabór na wolne stanowisko przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek,
 • nabór odbędzie się w dwóch etapach:

I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,

II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub wyłącznie z rozmowy kwalifikacyjnej,

 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu,
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (damaslawek.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu,
 • informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( U. z 2019 r., poz. 1282),
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67–26-86-332.

  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Damasławek, 24 stycznia 2020 r.

Ferie zimowe

❄️💥FERIE ZIMOWE💥❄️

W pierwszym tygodniu ferii zimowych nie zabraknie ciekawych zajęć i wydarzeń. Pomimo braku śniegu, nie brakuje pomysłów na spędzenie wolnego czasu. Zachęcamy do zapisywania się na poszczególne warsztaty. Pełna oferta zajęć na profilu GOK Damasławek oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku.

75. rocznica wyzwolenia Damasławka spod okupacji hitlerowskiej oraz 157. rocznica Powstania Styczniowego.

 

🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱 🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱 🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱

W środę 22 stycznia 2020 roku na damasławskim rynku odbyła się uroczystość związana z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia Damasławka spod okupacji hitlerowskiej oraz 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Podczas uroczystości odśpiewano hymn państwowy, a przybyłe delegacje złożyły pod pomnikiem okolicznościowe wiązanki kwiatów. Wójt podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w obchodach oraz za oddanie czci poległym w czasie II wojny światowej. Po uroczystościach przybyłe delegacje udały się do Urzędu Gminy Damasławek, na spotkanie przy kawie i herbacie.

Uwaga rolnicy!

 

Informuję, że do 31.01.2020 roku trwają zapisy na szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym organizowane przez  Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Kalisz.

Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 609 353 988
w godz. 8.00-15.00.

Serdecznie zapraszam

Wójt Gminy Damasławek

/-/ Cyprian Wieczorek

Ogłoszenie o trzeciej aukcji na sprzedaż samochodu specjalnego marki JELCZ 004

 

Ogłoszenie

o trzeciej aukcji na sprzedaż samochodu specjalnego marki JELCZ 004

 1. Nazwa i siedziba jednostki:

Gmina Damasławek
Rynek 8, 62-110 Damasławek, tel. 67 261 36 11

 1. Miejsce i termin aukcji:

Urząd Gminy w Damasławku
ul. Rynek 8, pok. 9
17 lutego 2020 r. (poniedziałek) godz. 10:30.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód specjalny marki JELCZ 004:

Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu aukcji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00. tel. 67 26-86-322

 1. Przedmiot aukcji:

Samochód specjalny marki JELCZ 004 wyprodukowany w 1984 roku przeznaczony dotychczas na cele pożarnicze. Numer VIN – 32508003008001, masa własna 9700 kg, brak aktualnego badania technicznego, przebieg 36 900 km.

 1. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wnoszenia

5.1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 300,00 zł.
5.2. Wadium wnosi się w pieniądzu.
5.3Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Damasławek
nr: 18 8959 0001 4200 0299 2000 0410 do dnia 11.02.2019 r. (wtorek)
5.4. Dowód wniesienia wadium należy przedstawić komisji przed rozpoczęciem aukcji.
5.5. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie dokonali zakupu lub nie przystąpili
do przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu aukcji.
5.6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet nabycia przedmiotu aukcji.
5.7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik aukcji, który wygrał aukcję uchyli się od zawarcia umowy.

 1. Cena wywoławcza:

6.000,00 zł cena nie podlega opodatkowaniu VAT.

 1. Warunki aukcji:

7.1. Uczestnicy składają oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji.
7.2. Uczestnicy, którzy nie złożą oświadczenia podlegają wykluczeniu z udziału w aukcji.
7.3. Kwota minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 60,00 zł, nie więcej niż 500,00 zł.
7.4. Cena za przedmiot aukcji zaproponowana przez uczestnika przestaje być wiążąca, gdy inny uczestnik zaproponuje wyższą.
7.5. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka aukcję, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę firmy, która aukcję wygrała.
7.6. Przystąpienie jednego licytanta wystarczy do przeprowadzenia aukcji.
7.7. Po zamknięciu licytacji nabywca zobowiązany jest zawrzeć umowę kupna wylicytowanego przedmiotu.
7.8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę pomniejszoną o wpłacone wadium, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji na rachunek bankowy Gminy Damasławek nr: 51 8959 0001 4200 0299 2000 0010.
7.9. Wydanie przedmiotu aukcji nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
7.10. Zakupione mienie należy odebrać na swój koszt i swoim staraniem, po uprzednim wpłaceniu ustalonej kwoty.
7.11. Gmina Damasławek jako sprzedający nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia powstałe po wydaniu przedmiotu aukcji.
7.12. Organizatorowi aukcji przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez podania przyczyny.

 

Regulamin trzeciej aukcji na sprzedaż samochodu specjalnego marki JELCZ 004

 1. Aukcję przeprowadza komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek w składzie 3 osób.
 2. W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne lub ich pełnomocnicy, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, we wskazanym terminie. Wadium wnosi się w pieniądzu.
 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu aukcji, jednak nie później niż przed upływem siedmiu dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał aukcję zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotu aukcji.
 5. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który aukcję wygrał
  od zawarcia umowy.
 6. Uczestnicy składają oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji. Uczestnicy, którzy nie złożyli oświadczenia podlegają wykluczeniu z udziału w aukcji.
 7. Przed przystąpieniem do aukcji oferenci winni okazać dowód wpłaty wadium.
 8. Aukcja będzie odbywał się w ten sposób, że po zarządzeniu przez Prowadzącego aukcję składania ofert, poszczególni oferenci będą zgłaszali Prowadzącemu kolejno coraz wyższe kwoty ceny.
 9. Wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej i nie więcej niż wysokość wadium.
 10. Cena za przedmiot aukcji zaproponowana przez uczestnika przestaje być wiążąca, gdy inny uczestnik zaproponuje wyższą.
 11. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka aukcję, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę firmy, która aukcję wygrała.
 12. Przystąpienie jednego licytanta wystarczy do przeprowadzenia aukcji.
 13. Po zamknięciu licytacji nabywca zobowiązany jest zawrzeć umowę kupna wylicytowanego przedmiotu. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji na rachunek bankowy Gminy Damasławek nr:
  51 8959 0001 4200 0299 2000 0010
 14. Wydanie przedmiotu aukcji nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 15. Zakupione mienie należy odebrać na swój koszt i swoim staraniem, po uprzednim wpłaceniu ustalonej kwoty.
 16. Gmina Damasławek jako sprzedający nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia
  po wydaniu przedmiotu aukcji.
 17. Komisja bezpośrednio po zakończeniu aukcji sporządza protokół z jej przebiegu. Data podpisania protokołu jest datą zakończenia aukcji.
 18. Komisja zastrzega sobie możliwość unieważnienia aukcji w przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki formalno-prawne przez oferentów.
 19. Koszty opłat w całości ponosi nabywca.

 

 

Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu marki Jelcz/Gimbus L090M/S.

 

Ogłoszenie

o aukcji na sprzedaż samochodu marki Jelcz/Gimbus L090M/S

 

 

 1. Nazwa i siedziba jednostki:

            Gmina Damasławek
            ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, tel. 67 261 36 11

        2. Miejsce i termin aukcji:

             Urząd Gminy w Damasławku
             Rynek 8, pok. 9
             17 lutego 2020 r. (poniedziałek) godz. 10:00.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód marki Jelcz/Gimbus L090M/S:

Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu aukcji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00, tel. 67 26-86-332

 1. Przedmiot aukcji:

Samochód marki Jelcz/Gimbus L090M/S wyprodukowany w 2004 roku. Numer VIN SUJ09010040000482, masa własna 7750 kg, brak aktualnego badania technicznego, aktualne ubezpieczenie, przebieg 394 850 km.

 1. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wnoszenia

 5.1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości  600,00 zł.
 5.2. Wadium wnosi się w pieniądzu.
 5.3Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Damasławek
            nr: 18 8959 0001 4200 0299 2000 0410 do dnia 11 lutego 2020 roku (wtorek).
 5.4. Dowód wniesienia wadium należy przedstawić komisji przed rozpoczęciem aukcji.
 5.5. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie dokonali zakupu lub nie przystąpili do przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu aukcji.
 5.6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet nabycia przedmiotu aukcji.
 5.7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik aukcji, który wygrał  aukcję uchyli się od zawarcia umowy.

 1. Cena wywoławcza:

               12 000,00 zł cena nie podlega opodatkowaniu VAT.

 1. Warunki aukcji:

7.1. Uczestnicy składają oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji.
7.2. Uczestnicy, którzy nie złożą oświadczenia podlegają wykluczeniu z udziału w aukcji.
7.3. Kwota minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 120,00 zł, nie więcej niż 500,00 zł.
7.4. Cena za przedmiot aukcji zaproponowana przez uczestnika przestaje być wiążąca, gdy inny uczestnik zaproponuje wyższą.
7.5. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka aukcję, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę firmy, która  aukcję wygrała.
7.6. Przystąpienie jednego licytanta wystarczy do przeprowadzenia aukcji.
7.7. Po zamknięciu licytacji nabywca zobowiązany jest zawrzeć umowę kupna wylicytowanego przedmiotu.
7.8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę pomniejszoną o wpłacone wadium, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji na rachunek bankowy Gminy  Damasławek nr: 51 8959 0001 4200 0299 2000 0010.
7.9. Wydanie przedmiotu aukcji nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
7.10. Zakupione mienie należy odebrać na swój koszt i swoim staraniem, po  uprzednim wpłaceniu ustalonej kwoty.
7.11. Gmina Damasławek jako sprzedający nie bierze odpowiedzialności za  zniszczenia  powstałe po wydaniu przedmiotu aukcji.
7.12. Organizatorowi aukcji przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez podania przyczyny.

 

Regulamin aukcji na sprzedaż samochodu marki Jelcz/Gimbus L090M/S

 

 1. Aukcję przeprowadza komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek w składzie
  3 osób.
 2. W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne lub ich pełnomocnicy, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, we wskazanym terminie. Wadium wnosi się w pieniądzu.
 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu aukcji, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia aukcji lub zakończenia aukcji wynikiem negatywnym.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał aukcję zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotu aukcji.
 5. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który aukcję wygrał
  od zawarcia umowy.
 6. Uczestnicy składają oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji. Uczestnicy, którzy nie złożyli oświadczenia podlegają wykluczeniu z udziału
  w aukcji.
 7. Przed przystąpieniem do aukcji oferenci winni okazać dowód wpłaty wadium.
 8. Aukcja będzie odbywał się w ten sposób, że po zarządzeniu przez Prowadzącego aukcję składania ofert, poszczególni oferenci będą zgłaszali Prowadzącemu kolejno coraz wyższe kwoty ceny.
 9. Wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej i nie więcej niż wysokość wadium.
 10. Cena za przedmiot aukcji zaproponowana przez uczestnika przestaje być wiążąca, gdy inny uczestnik zaproponuje wyższą.
 11. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę
  i zamyka aukcję, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę firmy, która aukcję wygrała.
 12. Przystąpienie jednego licytanta wystarczy do przeprowadzenia aukcji.
 13. Po zamknięciu licytacji nabywca zobowiązany jest zawrzeć umowę kupna wylicytowanego przedmiotu. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji na rachunek bankowy Gminy Damasławek nr:
  51 8959 0001 4200 0299 2000 0010.
 14. Wydanie przedmiotu aukcji nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 15. Zakupione mienie należy odebrać na swój koszt i swoim staraniem, po uprzednim wpłaceniu ustalonej kwoty.
 16. Gmina Damasławek jako sprzedający nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia
  po wydaniu przedmiotu aukcji.
 17. Komisja bezpośrednio po zakończeniu aukcji sporządza protokół z jej przebiegu.
  Data podpisania protokołu jest datą zakończenia aukcji.
 18. Komisja zastrzega sobie możliwość unieważnienia aukcji w przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki formalno-prawne przez oferentów.
 19. Koszty opłat w całości ponosi nabywca.