Wszystkie wpisy, których autorem jest Administrator

Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16

 

 • Nazwa biura – IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
 • Zjawisko/stopień zagrożenia – Silny wiatr/ 1
 • Obszar – województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki
 • Ważność – od godz. 18:00 dnia 21.09.2018 do godz. 21:00 dnia 22.09.2018
 • Przebieg – Przewiduje się przejściowe wystąpienie, podczas przechodzenia chłodnego frontu atmosferycznego, silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach od 70 km/h do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Lokalnie niewykluczone krótkotrwałe burze.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) – 90%
 • Uwagi – Brak.
 • Dyżurny synoptyk IMGW-PIB – Barbara Wrzesińska
 • Godzina i data wydania – godz. 13:26 dnia 21.09.2018
 • SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 wielkopolskie/wągrowiecki od 18:00/21.09 do
  21:00/22.09.2018 prędkość do 35 km/h, porywy do 85 km/h, SW and W.

 

Źródło informacji – IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu

Wyniki XV naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Wyniki XV naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości

 

Wójt Gminy Damasławek Jacek Matysiak informuje, że w związku z naborem wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB wniosek Gminy Damasławek został rozpatrzony pozytywnie.

W ogłoszonych wynikach XV naboru, Minister Sprawiedliwości, działając jako dysponent Funduszu Sprawiedliwości, po przeprowadzeniu procedury weryfikacji wniosków podjął decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów, dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego m. in. Gminie Damasławek.

W ramach zadania dla OSP w Damasławku planowany jest zakup defibrylatora AED i pilarki spalinowej do drewna. Dla OSP w Międzylesiu i OSP w Niemczynie planowany jest zakup agregatów prądotwórczych jednofazowych i przenośnych zestawów oświetleniowych. Dla OSP w Mokronosach zostanie zakupiona pilarka spalinowa do drewna.

Pomoc po suszy dla rolników i rybaków.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi, a także rybakom prowadzącym hodowlę ryb w gminach dotkniętych tymi klęskami żywiołowymi.

 

W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej­ 70 proc. Wnioski mogą składać w biurach powiatowych ARiMR od 14 do 28 września 2018 r. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli rolnik miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk). Gospodarz, który nie miał takiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

 

Z kolei rolnicy, w których gospodarstwach szkody w uprawach wyniosły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc., wnioski o pomoc mogą składać od 26 września do 17 października 2018 r.  W tym przypadku bazowa stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy i również jest pomniejszana o połowę, gdy rolnik nie ma polisy. 

 

O pomoc w ARiMR mogą ubiegać się także rybacy, którzy prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018 r. susza lub powódź. Wnioski należy składać w biurach powiatowych Agencji w terminie 

od 14 do 28 września 2018 r. Rybacy mogą otrzymać wsparcie w wysokości 300 zł do 1 ha gruntów pod zarybionymi stawami. Załącznikami do składanego wniosku powinny być m.in. oświadczenia: o powierzchni stawu zarybionego na wskazanej we wniosku działce ewidencyjnej oraz o złożeniu do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie formularza sprawozdania RRW-22 za 2016 r. i 2017 r.

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl, w zakładce Susza-Pomoc klęskowa.

Pomoc klęskowa dla rolników. Trwa nabór wniosków.

 

Wójt Gminy Damasławek Jacek Matysiak informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 14 września br. rozpoczęła nabór wniosków w ramach pomocy rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy.

W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej­ 70 proc. Wnioski mogą składać w biurach powiatowych ARiMR od 14 do 28 września 2018 r. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli rolnik miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk). Gospodarz, który nie miał takiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

 

Z kolei rolnicy, w których gospodarstwach szkody w uprawach wyniosły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc., wnioski o pomoc mogą składać od 26 września do 17 października 2018 r.  W tym przypadku bazowa stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy i również jest pomniejszana o połowę, gdy rolnik nie ma polisy. 

 

O pomoc w ARiMR mogą ubiegać się także rybacy, którzy prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018 r. susza lub powódź. Wnioski należy składać w biurach powiatowych Agencji w terminie 

od 14 do 28 września 2018 r. Rybacy mogą otrzymać wsparcie w wysokości 300 zł do 1 ha gruntów pod zarybionymi stawami. Załącznikami do składanego wniosku powinny być m.in. oświadczenia: o powierzchni stawu zarybionego na wskazanej we wniosku działce ewidencyjnej oraz o złożeniu do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie formularza sprawozdania RRW-22 za 2016 r. i 2017 r.

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl, w zakładce Susza-Pomoc klęskowa.

Podpisanie umowy na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mokronosy – etap II.

 

W dniu 12.09.2018 podpisana została umowa na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mokronosy – etap II. Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe Sp. z o. o. mające siedzibę w Olszy 3, 88-300 Mogilno. W ramach budowy powstanie odcinek o długości 420 m. Koszt budowy drogi wynosi 270 264,21 zł. Zadanie to jest dofinansowane z FOGR.

Jubileusz 104 rocznicy urodzin.

 

Pani Helena Wiśniewska zamieszkała w Damasławku 12 września 2018 r. obchodziła Jubileusz 104 rocznicy urodzin. Z tej niecodziennej okazji Wójt Gminy Damasławek złożył dostojnej Jubilatce – najstarszej mieszkance gminy Damasławek życzenia oraz wręczył okolicznościowy upominek wraz z bukietem kwiatów.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

Jacek Matysiak

 

Informacja i zdjęcie: Leokadia Kosmowska

Ogłoszenie o otwartej sesji Rady Gminy Damasławek w dniu 18 września 2018 r.

 

R A D A G M I N Y
D A M A S Ł A W E K
informuje, że 18 września 2018 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku
odbędzie się
SESJA RADY GMINY
Sesja ma charakter otwarty

 

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
4. Powołanie sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Damasławek.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2018.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
9. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Ollek

Awans zawodowy nauczycieli.

 

Wójt Gminy Damasławek Jacek Matysiak uroczyście wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nauczycielom placówek oświatowych, dla których Gmina Damasławek jest organem prowadzącym. Warunkiem uzyskania awansu było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Podczas uroczystego spotkania nauczyciele złożyli ślubowanie.

Akty mianowania otrzymali:

 1. Pani Marta Imbiorowicz – nauczycielka Publicznego Przedszkola w Damasławku,
 2. Pani Paulina Nowak – nauczycielka Publicznego Przedszkola w Damasławku,
 3. Pan Maciej Danieluk – nauczyciel Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku.

Serdecznie gratulujemy nauczycielom uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Życzymy  satysfakcji z pracy w  zawodzie nauczyciela oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Informacja – rozpoczęcie zebrań wiejskich.

 

Rozpoczęły się coroczne zebrania wiejskie, w trakcie, których dzielone są pieniądze z funduszu sołeckiego. Są to środki wyodrębnione z budżetu Gminy Damasławek, służące poprawie życia mieszkańców. O przeznaczeniu środków decydują mieszkańcy zgłaszając propozycje oraz głosując w trakcie zebrań wiejskich.  Na 2019 r. przewidziano utworzenie funduszu łącznie na wszystkie sołectwa, w kwocie prawie 380 tys. zł. Zapraszam do uczestnictwa w zebraniach.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

Jacek Matysiak