Wszystkie wpisy, których autorem jest Administrator

Budowa drogi w Starężynie

 

16 lipca 2019 roku podpisano umowę na realizację inwestycji pn. Budowa drogi nr 212025P w miejscowości Starężyn. 

W ramach budowy zostanie wykonana jezdnia o szer. 5 m, wybudowany zostanie chodnik z kostki brukowej o szerokości 2 m i długości 108 oraz zjazdy na posesję z kostki brukowej i zjazdy gospodarcze wykonane z betonu asfaltowego. Na odcinku 100 m zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa z 3 studzienkami wpustowymi. Wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome. Łączna długość wybudowanej drogi to 712 mb. 

Koszt budowy to: 881.960,43 zł. Gmina Damasławek uzyskała na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości inwestycji. Wykonawcą robót jest firma GABRODROG Paweł Kubicki ze Żnina. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to koniec września br.

 

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelarii w Urzędzie Gminy Damasławek

 

Wójt Gminy Damasławek ogłasza nabór  
na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelarii

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 1. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Sekretarzowi Gminy.

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Wykształcenie, co najmniej średnie.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Dobra znajomość regulacji prawnych:

– ustawa o samorządzie gminnym,

– ustawa o pracownikach samorządowych,

– Kodeks Postępowania Administracyjnego,

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 • Komunikatywność,
 • Umiejętność planowania pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • Umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,
 • Umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. ZADANIA:
 • Sprawowanie obsługi biurowej i kancelaryjnej Urzędu.
 • Zaopatrywanie Urzędu w pieczęcie urzędowe, niezbędny sprzęt, wyposażenie biurowe i kancelaryjne.
 • Prowadzenie ewidencji korespondencji za pomocą elektronicznego obiegu dokumentów.
 • Prowadzenie rejestru faktur i rachunków.
 • Prowadzenie rejestru wydanych poleceń wyjazdów służbowych.
 • Przyjmowanie i wywieszanie pism urzędowych, obwieszczeń i licytacji komorniczych.
 • Zarządzanie sprawozdawczością elektroniczną Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Współpraca z firmami świadczącymi usługi telekomunikacyjne.
 • Analizowanie i kontrolowanie bilingów telefonów komórkowych i stacjonarnych.
 • Prowadzenie dokumentacji osób wykonujących pracę w ramach kar orzeczonych prawomocnym wyrokiem sądu.
 • Przygotowywanie wystąpień i życzeń okolicznościowych.
 • Prenumerowanie książek, publikacji i czasopism.
 • Opracowywanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

 

OBOWIĄZKI:

 • Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Damasławek oraz Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego.
 • Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1000 ze zm.)
 • Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.)
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin.
 • Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 1040)
 • Zamieszczanie w BIP za pośrednictwem informatyka informacji, aktów prawa miejscowego i innych dokumentów, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych.
 • Przestrzenie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków.
 • Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w urzędzie.
 1. Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą na aplikowane stanowisko,
 • oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

 • kserokopia potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności, jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6 %.

 

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis)

 

 1. Informacja o warunkach pracy:
 • 1 etat,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Praca jednozmianowa w poniedziałek od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku
  w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

 

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Damasławek, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w czerwcu 2019 r. był wyższy niż 6 %.

 

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Damasławek
Rynek 8
62-110 Damasławek

w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi kandydata  z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelarii”  w nieprzekraczalnym terminie do 29 lipca 2019 r. do godziny 16:00.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

 1. Inne informacje:
 • Nabór na wolne stanowisko przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek.
 • Nabór odbędzie się w dwóch etapach:

I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,

II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub wyłącznie z rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (damaslawek.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.
 • Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym  w ogłoszeniu o naborze podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67–26-86-332.

 

Damasławek, 17 lipca 2019 r.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

 

 

Klauzula dotycząca danych osobowych

 Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) uprzejmie informuję:

 1. Administratorem danych osobowych aplikujących jest Wójt Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-Damasławek, telefon kontaktowy: 67 261 36 11, zwany dalej „Administratorem”. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych oraz uprawnień przysługującym osobom, których dane są przetwarzane można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Krzysztofa Pukaczewskiego – kontakt pod adresem e-mail: pukaczewski@hotmail.com
 2. Dane osobowe są przetwarzane w związku z rekrutacją na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek zgodnie z ustawą Kodeks pracy i ustawą o pracownikach samorządowych.
 3. Osobom aplikującym na zasadach określonych w art. od 15 do 22 RODO przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania  i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Udział w procesie rekrutacji jest dobrowolny, jednak podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w procesie konkursowym na oferowane stanowisko.
 5. Dane udostępnione w procesie rekrutacyjnym nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem instytucji upoważnionych na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. rekrutacji z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 

 

 

 

 

Odwołanie badań profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Damasławek

 

Uwaga!

Odwołanie badań profilaktycznych
dla mieszkańców Gminy Damasławek

 

Urząd Gminy Damasławek informuje, że  ze względu na niezebranie minimalnej ilości osób (15) na badania:

 • Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego (badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn od 68 r.ż.)
 • Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu moczowo – płciowego mężczyzn (badanie krwi na PSA dla mężczyzn od 50 r.ż.),

badania zostały odwołane z przyczyn niezależnych od Urzędu Gminy.

 

 Jednocześnie informujemy, że jest możliwość wykonania badań w Gminie Wapno.

 

SPOTKANIE EDUKACYJNE

w dn. 15 lipca 2019 r.  o godz. 13:15

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Wapno, ul. Solna 1/3

(podczas spotkania zainteresowanym uczestnikom zostaną rozdane specjalne probówki
do samodzielnego przygotowania materiału do badania na krew utajoną w kale)

 

BADANIA KRWI oraz ODBIÓR KAŁÓWEK

w dn. 23 lipca 2019 r.  o godz. 9:00 – 13:00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Wapno, ul. Solna 1/3

 

 

Festyn Charytatywny „Pomagamy Martynce i jej rodzicom”

 

Dnia 6 lipca br. o godz. 15.00 rozpoczął się Festyn Charytatywny „Pomagamy Martynce i jej rodzicom”. Został on zorganizowany przez Anetę Jung Sołtysa wsi Damasławek wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ISKRA NADZIEI” i Kołem Gospodyń Wiejskich w Damasławku. Na przybyłych czekały liczne atrakcje, a także pyszny bigos i kiełbaski z grilla. Dzięki zaangażowaniu Mieszkańców i ludzi dobrej woli zebrano dla Martynki 15.600 zł. Wyrazy uznania i szacunku dla Organizatorów. Martynce życzymy zdrowia!

Konkurs na stanowisko kierownicze urzędnicze – kierownika zespołu

 

Zarządzenie nr 11.2019
Dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku
z dnia 2 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
kierownicze urzędnicze – kierownika zespołu.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669), zarządzam co następuje:

§1. Zarządzam przeprowadzenie konkursu na stanowisko kierownicze urzędnicze – kierownika zespołu w Zespole Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku.

§2. Treść ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownicze urzędnicze – kierownika zespołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się wicedyrektorowi ZSP.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor ZSP
Paweł Tończyk

 

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informuję:

1. Administratorem danych osobowych aplikujących jest Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku, ul. Słoneczna 4, 62-110 Damasławek, telefon kontaktowy: 67 261 30 39, zwany dalej „Administratorem”. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych oraz uprawnień przysługującym osobom, których dane są przetwarzane można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych
Osobowych – Marcina Pikuli – kontakt pod adresem e-mail: zspdampp2@biposwiata.pl

2. Dane osobowe są przetwarzane w związku z konkursem na stanowisko kierownicze urzędnicze – kierownika zespołu.

3. Osobom aplikującym na zasadach określonych w art. od 15 do 22 RODO przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Udział w konkursie jest dobrowolny, jednak podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie na oferowane stanowisko.

5. Dane udostępnione w procesie konkursowym nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem instytucji upoważnionych na mocy obowiązujących przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. konkursu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Nr 11.2019 z dnia 02.07.2019 r.
Dyrektora ZSP w Damasławku

 

KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA ZESPOŁU W
ZESPOLE SZKÓŁ POWSZECHNYCH
IM. PIERWSZYCH PIASTÓW W DAMASŁAWKU Z DNIA 2 LIPCA 2019r.

Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowych im. Pierwszych Piastów w Damasławku na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669).

ogłasza konkurs na stanowisko
– kierownik zespołu –
w Zespole Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku.

I. Nazwa i adres jednostki:
Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów, 62-110 Damasławek,
ul. Słoneczna 4, tel.67 26 13 039.

II. Określenie stanowiska urzędniczego:
Kierownik zespołu– stanowisko kierownicze urzędnicze – 1,0 etat.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku objętym konkursem:
1) dozór techniczny kotłowni i innych obiektów należących do ZSP im. Pierwszych
Piastów w Damasławku,
2) prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów,
3) organizacja i kontrola pracy palaczy, sprzątaczek, konserwatora, obsługi kuchni
– bezpośredni przełożony,
4) organizacja i kontrola zaopatrzenia w paliwo (węgiel),
5) organizacja przetargów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6) organizowanie przeglądu stanu technicznego obiektów szkolnych,
7) organizacja i kontrola remontów i bieżących napraw,
8) organizacja zaopatrzenia,
9) nadzór nad:
a) bezpieczeństwem i higieną pracy w szkole porozumieniu z pracownikiem ds. BHP,
b) bezpieczeństwem p/pożarowym,
c) majątkiem szkoły,
10) uczestnictwo w odbiorach technicznych robót,
11) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem obiektów będących w trwałym zarządzie ZSP,
12) przygotowanie umów związanych z funkcjonowaniem ZSP,
13) przygotowanie dokumentów dotyczących wykorzystania funduszy UE,
14) nadzór nad realizacją programów UE,
15) w porozumieniu z informatykiem – prowadzenie bieżącej ewidencyjnych sprzętu komputerowego,
16) wspólnie z informatykiem projektowanie i realizacja polityki informatyzacji ZSP,
17) wspólnie z informatykiem administracja systemem informatycznym obsługującym elektroniczny obieg dokumentów oraz oprogramowanie administracyjne,
18) wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej,
19) w porozumieniu z informatykiem – zabezpieczenie sprzętu informatycznego ZSP w Damasławku w materiały eksploatacyjne (papier, tonery i inne akcesoria).

IV. Wymagania stawiane kandydatowi:
1) niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe o profilu technicznym lub ekonomicznym (lub zbliżonym) i 5 lat stażu pracy; istnieje możliwość skrócenia wymaganego stażu pracy do 3 lat,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak prawomocnego skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) znajomość przepisów prawa w zakresie:
– ustawy Prawo zamówień publicznych,
– ustawy Prawo budowlane,
– ustawy o gospodarce nieruchomościami,
– ustawy Prawo energetyczne,
– ustawy o pracownikach samorządowych,
– ustawy o odpadach,
– ustawy Prawo ochrony środowiska,
– ustawy o rachunkowości,
– ustawy o finansach publicznych,
– ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
– ustawy o dostępie do informacji publicznej,
– ustawy o ochronie danych osobowych,
– ustawy Prawo oświatowe,
– ustawy o systemie oświaty,
– ustawy o systemie informacji oświatowej,
6) biegła umiejętność obsługi komputera (w szczególności obsługi oprogramowania księgowego i biurowego),
7) nieposzlakowana opinia,
8) dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
2) dodatkowe:
1) kompetencje informatyczne związane z umiejętnością obsługi systemów operacyjnych i baz danych oraz umiejętnością obsługi programów księgowych,
2) uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku
dozoru (D i E),
3) kreatywność,
4) wysoka kultura osobista,
5) samodzielność, komunikatywność, sumienność, dyspozycyjność, punktualność,
6) kandydat ubiegający się o objęcie stanowisko kierownika zespołu musi dawać rękojmię należytego wypełniania obowiązków na ww. stanowisku urzędniczym,
3) warunki pracy:
praca biurowa i częściowo praca w terenie (zadaniowy system czasu
pracy), praca przy komputerze, wymaga bezpośredniego kontaktowania się z innymi pracownikami, osobami, instytucjami.

V. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) życiorys z opisem pracy zawodowej, wraz z kopiami dokumentów, potwierdzających informację o przebiegu pracy zawodowej,
3) kopie dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach oraz innych dokumentów, które mogą mieć znaczenie przy rozpatrywaniu oferty,
4) oświadczenie ostanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku,
5) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000, 1669, z 2019r. poz. 730.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze,
 8) dane kontaktowe: numery telefonów, adres mailowy, adres do korespondencji,

VI. Dyrektor Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia w Zespole osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

VII. Składanie ofert:
1) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA ZESPOŁU.”,
w sekretariacie Zespołu, pok. nr 16 (parter) tel. (67)2613039,
adres; Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów,
62-110 Damasławek, ul. Słoneczna 4,
2) koperta powinna być opatrzona danymi kontaktowymi osoby składającej ofertę,
3) termin składania ofert upływa w dniu 12 lipca 2019r. do godz. 14.00 (oferta
dostarczona do ZSP),
4) konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu.

VIII. Informacje organizacyjne:
1. Informacji o konkursie udziela Pan Marcin Pikula, tel. (67) 2613039.
2. Komisja konkursowa kontaktować się będzie tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne w terminie do 14 dni po upływie terminu składania dokumentów.
3. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji (test wiedzy i/lub rozmowa kwalifikacyjna). ZSP zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
4. Wybrani do dalszego etapu rekrutacji kandydaci na wolne stanowisko urzędnicze zobowiązani są przedstawić oryginały dokumentów aplikacyjnych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
6. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą poinformowani drogą mailową lub telefonicznie.
7. Pierwsza umowa o pracę z kandydatem wyłonionym przez komisję konkursową zostanie zawarta na czas określony – do 6 miesięcy z możliwością dalszego przedłużenia.
8. Informacje o wyniku naboru zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej ZSP Damasławek oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damasławek.
9. Dyrektor ZSP ma prawo unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Dyrektor ZSP
Paweł Tończyk

Prosimy też o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2018 poz. 1000, 1669, z 2019r. poz. 730).

 

                                         Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informuję:
1. Administratorem danych osobowych aplikujących jest Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku, ul. Słoneczna 4, 62-Damasławek, telefon kontaktowy: 67 261 30 39, zwany dalej „Administratorem”. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych oraz uprawnień przysługującym osobom, których dane są przetwarzane można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Marcina Pikuli – kontakt pod adresem e-mail: zspdampp2@biposwiata.pl
2. Dane osobowe są przetwarzane w związku z konkursem na stanowisko kierownicze urzędnicze – kierownika zespołu.
3. Osobom aplikującym na zasadach określonych w art. od 15 do 22 RODO przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny, jednak podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie na oferowane stanowisko.
5. Dane udostępnione w procesie konkursowym nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem instytucji upoważnionych na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. konkursu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

Sesja Rady Gminy Damasławek

 

R A D A     G M I N Y
 D A M A S  Ł A W E K
informuje, że 15 lipca 2019 r. o godz. 16:00
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku
odbędzie się
SESJA  RADY  GMINY
   Sesja ma charakter otwarty

                                                                           

 

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z VII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Damasławek i VIII Sesji Rady Gminy Damasławek.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu,
 • zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damasławek na lata 2019 – 2027,
 • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
 • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Damasławek.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych

      w okresie międzysesyjnym.

 1. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie.

 

Przewodniczący
Rady  Gminy
Sławomir Buk

Badania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Damasławek

 

Realizowane przez OPEN programy:

 

 • Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego (badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn od 68 r.ż.)

 

 • Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu moczowo – płciowego mężczyzn (badanie krwi na PSA dla mężczyzn od 50 r.ż.)

 

 

SPOTKANIE EDUKACYJNE

w dn. 15 lipca 2019 r.  o godz. 14:00

w Zespole Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku

 

(podczas spotkania zainteresowanym uczestnikom zostaną rozdane specjalne probówki do samodzielnego przygotowania materiału do badania na krew utajoną w kale)

 

BADANIA KRWI oraz ODBIÓR KAŁÓWEK

w dn. 25 lipca 2019 r.  o godz. 9:00 – 13:00

w Przychodni Lekarskiej s.c. „Vena” w Damasławku

 

Zapisy na badania w Urzędzie Gminy Damasławek pokój nr 4

bądź pod nr tel.  67-26-86-332

 

Informacje dodatkowe:

– na wszystkie badania należy zabrać ze sobą dokument tożsamości

– wyniki nieprawidłowe zostaną wysłane pocztą na wskazany przez uczestnika adres

– zapisy przeprowadzane są przez Państwa Gminę