Wszystkie wpisy, których autorem jest Administrator

UWAGA ! Zmiana organizacji ruchu w miejscowości Dąbrowa, Mokronosy i Srebrna Góra.

 

UWAGA !  Zmiana organizacji ruchu w miejscowości Dąbrowa, Mokronosy  i Srebrna Góra.

 

Wójt Gminy Damasławek informuje, że od dnia  27 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać nowa organizacja ruchu na:

 • skrzyżowaniu drogi gminnej nr 212011P i drogi gminnej nr 212019P z drogą powiatową nr 1580P w m. Dąbrowa w kierunku Zrazimia i Żużoł,
 • skrzyżowaniu drogi gminnej 209004P z drogą powiatową nr 1603P w m. Mokronosy w kierunku Komasina i Srebrnej Góry,
 • skrzyżowaniu drogi gminnej 209004P z drogą powiatową nr 1580P w m. Srebrna Góra       
  w kierunku  w kierunku Komasina i Mokronos.
  Organizacja ruchu wprowadza  ograniczenia dla pojazdów ciężarowych. Ograniczenia polegają na zakazie wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej  masie całkowitej ponad 12 t.
  z wyłączeniem  służb komunalnych, pojazdów właścicieli  i pojazdów zaopatrzenia dla nieruchomości zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi.

Informacja dot. zakończenia postępowania dotycząceo wyboru podmiotu, który wykona zadanie inwestycyjne pn. “Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Smuszewo”.

 

Informujemy, że w dniu 18.07.2018 r. zakończono postępowanie dotyczące wyboru podmiotu, który wykona zadanie inwestycyjne pn. “Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Smuszewo”. Do wykonania zadania zgłosiły się 3 podmioty. Najniższa zaoferowana kwota to 11 963,45 zł brutto. Umowny termin wykonania zadania: do 21.09.2018 r.

 

Sporządziła – Lidia Paszek

Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu z burzami.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8

 

 • Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
 • Zjawisko/stopień zagrożenia – Intensywne opady deszczu z burzami/ 1
 • Obszar –  województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki
 • Ważność – od godz. 09:30 dnia 18.07.2018 do godz. 09:30 dnia 19.07.2018
 • Przebieg – Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym.
 • Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia – miejscami od 15 mm do 30 mm miejscami do 40 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 65 km/h.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) – 80%
 • Uwagi Brak.
 • Dyżurny synoptyk IMGW-PIB – Leszek Szaradowski
 • Godzina i data wydania – godz. 08:22 dnia 18.07.2018
 • SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/1 wielkopolskie/wągrowiecki od 09:30/18.07 do 09:30/19.07.2018 50 mm; porywy 90km/h.

 

Źródło informacji – IMGW-PIB

Informacja o dokonaniu otwarcia ofert złożonych w odpowiedzi na zamówienie publiczne na Budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na placu Wiosny Ludów w Damasławku.

 

Dziś o g. 10 w budynku Urzędu Gminy Damasławek dokonano otwarcia ofert złożonych w odpowiedzi na zamówienie publiczne na Budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na placu Wiosny Ludów w Damasławku. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta Konsorcjum firm KNUZEN Zenon Przybylski oraz P.H.U. Usługi Koparkoładowarki Instalacje WOD-KAN Waldemar Tański na kwotę 139.605,00 zł. Planowany termin wykonania zadania 28.09.2018 r.

 

Sporządził – Jakub Wojciechowski
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 

Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu z burzami.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6

 

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu

 • Zjawisko/stopień zagrożenia – Intensywne opady deszczu z burzami/ 1
 • Obszar województwo wielkopolskie – powiat wągrowiecki
 • Ważność – od godz. 11:00 dnia 16.07.2018 do godz. 02:00 dnia 17.07.2018
 • Przebieg – Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym.
 • Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia – miejscami od 20 mm do 35 mm, lokalnie do 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) – 80%
 • Uwagi – Brak.
 • Dyżurny synoptyk IMGW-PIB –  Piotr Szewczak
 • Godzina i data wydania – godz. 09:51 dnia 16.07.2018
 • SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/1 wielkopolskie/wągrowiecki od 11:00/16.07 do 02:00/17.07.2018 50 mm; porywy 70km/h

 

Źródło informacji – IMGW-PIB

Informacja dot. zakończenia postępowania dotyczącego wyboru podmiotu, który wykona zadanie inwestycyjne pn. “Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kołybki”.

 

INFORMACJA

 

Informujemy, że w dniu 10.07.2018 r. zakończono postępowanie dotyczące wyboru podmiotu, który wykona zadanie inwestycyjne pn. “Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kołybki”. Do wykonania zadania zgłosiło się 8 podmiotów. Najniższa zaoferowana kwota to 12 669,00 zł brutto. Umowny termin wykonania zadania: do 30.08.2018 r.

 

Sporządziła – Lidia Paszek

Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu z burzami.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5

 

 • Nazwa biura – IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
 • Zjawisko/stopień zagrożenia – Intensywne opady deszczu z burzami/ 1
 • Obszar – województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki
 • Ważność – od godz. 13:00 dnia 12.07.2018 do godz. 22:00 dnia 12.07.2018
 • Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia – od 15 mm do 30 mm, miejscami do 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 60 km/h.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) – 85%
 • Uwagi – Brak.
 • Dyżurny synoptyk IMGW-PIB – Marek Pruchniewicz
 • Godzina i data wydania – godz. 11:36 dnia 12.07.2018
 • SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/1 wielkopolskie/wągrowiecki od 13:00/12.07 do 22:00/12.07.2018 50 mm; porywy 60km/h

 

Źródło informacji – IMGW-PIB

 

Informacja dot. konkursu „Bitwa Regionów” skierowanego dla Kół Gospodyń Wiejskich.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje konkurs „Bitwa Regionów” skierowany dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy:

 • I etap wojewódzki
 • II etap ogólnopolski – finał odbędzie się 9 września br.

Zgłoszenia do konkursu do 20 lipca br.

Każdy zespół może zgłosić tylko jedną potrawę. Przepisy na potrawę należy zamieścić na karcie zgłoszeniowej.

Do II etapu przejdą 3 najlepsze Koła Gospodyń Wiejskich.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE (KLIKNIJ)

 

Oferta pracy – robotnik gospodarczy.

Damasławek, 10.07.2018 r.

Zkr.210.8.2018

 

OFERTA PRACY
ROBOTNIK GOSPODARCZY

 

1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

2. Określenie stanowiska:
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

3. Oferty kandydatów do pracy w charakterze robotnika gospodarczego powinny zawierać:
1) List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2) kopia prawa jazdy kat. B, mile widziana kat. T,
3) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie do pracy w charakterze robotnika gospodarczego,
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
5) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
6) kopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis),
7) Prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Gminy Damasławek z siedzibą w Damasławku w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko robotnika gospodarczego w Urzędzie Gminy Damasławek”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gmina Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Wójt Gminy Damasławek.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych Panią Moniką Matela jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko robotnika gospodarczego w Urzędzie Gminy Damasławek na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Gminy Damasławek. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Gminy Damasławek.

 

………………………………………

 

4. Zakres czynności:

I. ZADANIA:
1. Utrzymanie czystości na terenie Gminy Damasławek.
2. Pielęgnacja terenów zielonych:
a) trawników, kwietników,
b) klombów kwiatowych,
c) drzew i krzewów.
3. Utrzymanie w sprawności i dokonywanie drobnych napraw powierzonego sprzętu.
4. Prawidłowa obsługa maszyn i dokonywanie drobnych napraw (ciągnik, rębak, itp.).
5. Zgłaszanie kierownikowi o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach.
6. Zgłaszanie zapotrzebowania na niezbędne narzędzia do wykonywania prac.
7. Wykonywanie drobnych prac konserwacyjno-remontowych w budynkach Gminy Damasławek.
8. Utrzymanie porządku i remonty na drogach, ulicach, placach i chodnikach.
9. Instalowanie i demontaż oświetlenia świątecznego.
10. Wykonywanie prac na wysokości do 3 metrów.
11. Oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota wskazanych terenów.
12. W sezonie grzewczym palenie w centralnym ogrzewaniu w budynku gminnym wskazanym przez Kierownika.
13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

II. OBOWIĄZKI:
1. Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek.
2. Przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., Poz. 917 ze zm.).
3. Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

6. Informacja o warunkach pracy:
1) 1 etat.
2) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony.
3) Praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek (sekretariat pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko robotnika gospodarczego w Urzędzie Gminy Damasławek” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2018 r. do godziny 15:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 8:30 do 16:30, od wtorku do piątku od 7:30 do 15.30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (67) 26 13 627 w godz. od 8.30 do 16.30 w poniedziałki oraz od 7:30 do 15:30 od wtorku do piątku.

 

Damasławek, 10.07.2018 r.

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Jacek Matysiak

Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu z burzami.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 4

 

 • Nazwa biura – IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
 • Zjawisko/stopień zagrożenia – Intensywne opady deszczu z burzami/ 1
 • Obszar – województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki
 • Ważność – od godz. 16:00 dnia 10.07.2018 do godz. 02:00 dnia 11.07.2018
 • Przebieg – Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm, miejscami do 40 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) – 75%
 • Uwagi – Brak.
 • Dyżurny synoptyk IMGW-PIB – Przemysław Szrama
 • Godzina i data wydania – godz. 11:25 dnia 10.07.2018

 

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/1 wielkopolskie/wągrowiecki od 16:00/10.07 do 02:00/11.07.2018 deszcz 40 mm; porywy 70 km/h.

 

Źródło informacji  – IMGW-PIB.