Archiwum kategorii: Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 77

Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1

Obszar województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki

Ważność od godz. 11:00 dnia 22.10.2021 do godz. 18:00 dnia 22.10.2021

Prawdopodobieństwo 80%

Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h,
w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu.

Uwagi Brak.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 76

Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/ 2

Obszar województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki

Ważność od godz. 10:00 dnia 21.10.2021 do godz. 20:00 dnia 21.10.2021

Prawdopodobieństwo 90%

Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h,
w porywach do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Uwagi W związku z dynamiczną sytuacją meteorologiczną, ostrzeżenie może być aktualizowane.

Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Baner z logotypami Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Rusza program wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich zamieszkałych w miejscowości lub na terenie
gminy Damasławek, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo
gospodarki rolnej.

Wnioskować można o sprzęt komputerowy o wartości do 3.500 zł (w przypadku komputera stacjonarnego
i laptopa) lub do 1.500 zł (w przypadku tabletu).

Program „Granty PPGR” jest skierowany do dzieci byłych pracowników PGR, które:

 • chodzą do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej,
 • są członkiem rodziny, w której rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanym PGR i mieszkali bądź mieszkają w tej miejscowości lub gminie,
 • nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w 2020 r. i 2021 r. komputera stacjonarnego
  lub przenośnego będącego laptopem, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów,
  lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Co jest potrzebne:

– zał. nr 1 zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

– zał. nr 2 wniosek na sprzęt,

– dla uczniów, którzy ukończyli 18 lat – oświadczenie składa pełnoletni uczeń samodzielnie (zał. nr 3 – oświadczenie dla ucznia),

– dla uczniów, którzy nie ukończyli 18 lat – oświadczenie składają rodzice
(zał. nr 4 oświadczenie dla opiekuna) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć ww. oświadczenia w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek,
ul. Rynek 8, w nieprzekraczalnym terminie do 22 października 2021 roku.
Po upływie tego terminu wnioski nie będą przyjmowane!

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem sprzętu!

Dokumenty do pobrania:

ZAŁĄCZNIK 1 – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ZAŁĄCZNIK 2 – WNIOSEK NA SPRZĘT

ZAŁĄCZNIK 3 – WZÓR OŚWIADCZENIA PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

ZAŁĄCZNIK 4 – WZÓR OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Baner z logotypami MSWiA, KPRM, Polskiego Ładu oraz Centrum Projektów Cyfrowa Polska

Granatowe tło. Napis sesja rady gminy. Na dole pośrodku herb gminy damasławek

Sesja Rady Gminy Damasławek

Rada Gminy Damasławek

informuje, że 20 października 2021 roku o godz. 16:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

Sesja Rady Gminy

Sesja ma charakter otwarty

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Damasławek.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Damasławek na 2022 rok, 
 • zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Damasławek dla rodzinnego ogrodu działkowego działającego na terenie gminy Damasławek w 2022 roku,
 • przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Damasławek,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Damasławek,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2022 r.,
 • przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,
 •  zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damasławek na lata 2021 – 2030.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady  Gminy

Sławomir Buk

Bezpłatne badania mammograficzne

 

W dniu 22-10-2021 w Damasławku odbędą się bezpłatne badania mammograficzne realizowane przez firmę Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. w Poznaniu.

OPEN to ośrodek diagnostyczny posiadający status Ośrodka Referencyjnego w zakresie diagnostyki gruczołu piersiowego Siemens.

Mammobusy OPEN wyposażone są w najnowocześniejsze cyfrowe mammografy. Zachęcamy wszystkie mieszkanki naszej gminy urodzone w latach (1952- 1971) do udziału w nieodpłatnym badaniu. Mammobus będzie dostępny przed Ośrodkiem Zdrowia, ul Długa 1, w godzinach 09:00-13:00.

Aby skorzystać z bezpłatnego badania należy zarezerwować termin swojego badania telefonicznie pod nr 61 855 75 28 lub wysłać maila z prośbą o kontakt podając nr telefonu na adres mammobus@open.poznan.pl
Więcej informacji na temat projektu bezpłatnych badań dla kobiet znajdziecie Państwo na stronie https://openbadania.pl

O zaletach mammografii i celowości badań informacje można znaleźć tu: https://open.poznan.pl/qa/

 

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemczyn

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Niemczyn”

 

 

DOFINANSOWANIE  173.978,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI  289.964,51 ZŁ

W ramach zadania wybudowano drogę z betonu asfaltowego o szerokości 5,00 m i długości 0,242 km oraz chodnik z kostki brukowej o szerokości 2,00 m. Ponadto wykonano z kostki brukowej zjazdy do posesji oraz zjazdy z warstwy asfaltowej do pól. Zamontowano oznakowanie pionowe i poziome .

 

 

terminy komisji rady gminy damasławek

Terminy posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy Damasławek na miesiąc październik 2021 roku.

 

WYZNACZONO TERMINY KOMISJI I SESJI

RADY GMINY DAMASŁAWEK

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK2021 ROKU

 

 

Komisja Oświaty, Samorządności i Zdrowia (UG)

18 października 2021 roku godz. 15:15

 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa (UG)

19 października 2021 roku godz. 15:30

 

Sesja 20 października 2021 r. godz. 16:00 (GOK)

 

 

Damasławek, 5.10.2021 roku

Sporz. M. S-M

 

Złote Gody w Gminie Damasławek

 
Każda rocznica ślubu to uroczystość pełna wzruszeń i wspomnień, jeśli zaś jest to rocznica pięćdziesiąta, to nabiera ona szczególnego znaczenia nie tylko dla samych par małżeńskich, ale także dla całego społeczeństwa.
W czwartek 30 września 2021 roku Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego w naszej gminie świętowało 14 par małżeńskich:
 
1. Państwo Anna i Wojciech Woźniakowie z Damasławka,
2. Państwo Ewa i Zbigniew Rozmarynowscy z Damasławka,
3. Państwo Elżbieta i Adam Szprejdowie z Dąbrowy,
4. Państwo Gabriela i Andrzej Hiccy z Damasławka,
5. Państwo Gabriela i Stanisław Namielscy z Damasławka,
6. Państwo Halina i Ryszard Wróblowie z Dąbrowy,
7. Państwo Jolanta i Ryszard Dekowscy z Damasławka,
8. Państwo Mirosława i Eugeniusz Rozmarynowscy z Niemczyna,
9. Państwo Teresa i Tadeusz Sakłakowie z Rakowa,
10. Państwo Janina i Stanisław Bednarkowie z Mokronos,
11. Państwo Dorota i Sylwester Wojtczakowie z Damasławka,
12. Państwo Barbara i Roman Adamscy ze Smuszewa,
13. Państwo Maria i Józef Tafelscy ze Smuszewa,
14. Państwo Krystyna i Stanisław Waszakowie z Damasławka.
 
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznaje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej parom z co najmniej 50–letnim stażem małżeńskim. W imieniu Prezydenta RP aktu dekoracji dokonał Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek, przekazując Jubilatom gratulacje oraz życzenia. Podkreślił wagę trwałych więzi małżeńskich oraz życzył wielu wspólnie spędzonych lat. Małżonkowie otrzymali z rąk włodarza okolicznościowe akty, statuetki oraz kwiaty. Nie zabrakło też tortu i symbolicznego toastu.
 
,,To dla mnie wielki zaszczyt móc uczestniczyć w Waszym święcie. Jesteście Państwo dowodem na to, że małżeństwo jest czymś szczególnie wyjątkowym. Życzę byście dalej wspólnie dzieląc los, szli przez życie z uśmiechem, w otoczeniu ludzi, których kochacie” – mówił Wójt.
 
Uroczystość uświetnił występ dzieci z Publicznego Przedszkola w Damasławku.
 
I Grupa „MISIE” 6 latki przygotowane przez Panią Małgorzatę Chosińską,
II Grupa „PSZCZÓŁKI” 6 latki przygotowane przez Panią Paulinę Fabiszak oraz Panią Agnieszkę Kokowską,
III Grupa „KOTKI” 5 latki przygotowane przez Panią Iwonę Przybył,
IV Grupa „BIEDRONKI” 5 latki przygotowane przez Panią Oliwię Rabinek.
 
Życzymy dostojnym Jubilatom dobrego zdrowia, nieustającej pogody ducha, wiele spokoju, zadowolenia z każdego wspólnie przeżytego dnia, w otoczeniu najbliższej rodziny.
 
Niebieskie tło. Na środku duży napis OFERTA PRACY. Na dole logo herb gminy.

Ogłoszenie czwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska.

 

Wójt Gminy Damasławek ogłasza czwarty nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

planowania przestrzennego i ochrony środowiska

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 

 1. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Sekretarzowi Gminy.

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym będzie dodatkowym atutem,
 • Preferowane wykształcenie wyższe o kierunku: administracja samorządowa, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, urbanistyka i architektura, budownictwo, geodezja i kartografia.

Wymagania dodatkowe:

 • Dobra znajomość regulacji prawnych:

– ustawa o samorządzie gminnym,

– ustawa o pracownikach samorządowych,

– Kodeks Postępowania Administracyjnego,

– ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

– ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

– ustawa o gospodarce nieruchomościami,

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 • Komunikatywność,
 • Umiejętność planowania pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • Umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,
 • Umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,
 • Prawo jazdy kat. B.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

       ZADANIA:

 • Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowywanie dokumentacji planistycznej do publikacji.
 • Wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium.
 • Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy dla pozostałych inwestycji.
 • Rozpatrywanie wniosków o wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze rewitalizacji, dostępie do drogi publicznej, przeznaczeniu do zalesienia, wydanych decyzji o warunkach zabudowy.
 • Wydawanie decyzji środowiskowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości (postanowienia, decyzje).
 • Udział w naradach koordynacyjnych dot. uzgodnienia uzbrojenia terenu gminy Damasławek.
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków odnoszących się do budynków.
 • Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych w zakresie zadań objętych stanowiskiem (system informacji o środowisku), baza ocen oddziaływania na środowisko.
 • Nadawanie numerów nieruchomościom na terenie gminy Damasławek.
 • Prowadzenie spraw z dziedziny geologii.
 • Opracowywanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy.
 • Współpraca ze stanowiskiem ds. inwestycji i zamówień publicznych w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych pozabudżetowych.
 • Sporządzanie decyzji ustalającej wysokość opłaty planistycznej.
 • Sporządzanie opracowań związanych z planem gospodarki niskoemisyjnej.
 • Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem, aktualizacją, monitorowaniem oraz sprawozdawczością Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Damasławek.
 • Prowadzenie wszystkich spraw związanych z promocją oraz realizacją programu „Czyste Powietrze” w ramach zawartego porozumienia pomiędzy gminą Damasławek, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 • Prowadzenie wszystkich spraw związanych z obsługą wprowadzania deklaracji o użytkowanym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) oraz wykonywanie pozostałych zadań związanych z CEEB zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
 • Pełnienie funkcji Administratora Lokalnego w ramach działań dotyczących Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w Urzędzie Gminy Damasławek.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

OBOWIĄZKI:

 • Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek, Regulaminu Pracy i Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego.
 • Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – O ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 • Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów Gmin.
 • Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
 • Zamieszczanie w BIP informacji, aktów prawa miejscowego i innych, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych, za pośrednictwem informatyka.
 • Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Damasławek za pośrednictwem informatyka.
 • Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w urzędzie.
 • Przestrzeganie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą na aplikowane stanowisko,
 • oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

 • kserokopia potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności, jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6 %.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis).

 

 1. Informacja o warunkach pracy:
 • 1 etat,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • praca jednozmianowa w poniedziałek od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Damasławek, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych we wrześniu 2021 r. był wyższy niż 6 %.

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy

Damasławek (pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Damasławek

Rynek 8

62-110 Damasławek

w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi kandydata z dopiskiem „Czwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska” w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2021 r. do godziny 14:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

 

 1. Inne informacje:
 • Nabór na wolne stanowisko przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek.
 • Nabór odbędzie się w dwóch etapach:

I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,

II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub wyłącznie z rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (damaslawek.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.
 • Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67–26-86-332.

Kwestionariusz osobowy

Klauzula

Damasławek, 4 października 2021 roku

Niebieskie tło. Na środku duży napis informacja. Na dole logo herb gminy.

Informacja o wynikach trzeciego naboru

 

Informacja o wynikach trzeciego naboru
na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska
w Urzędzie Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury trzeciego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek nie dokonano wyboru kandydata.

 

Uzasadnienie:

            W wyniku ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na uwadze, trzeci nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska został unieważniony.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

/-/ Joanna Dworek

 

Damasławek, 4 października 2021 roku