Archiwa kategorii: Aktualności

IKONA

Ferie Zimowe w Stępuchowie – 2017 r.

 

 

 

W dniach od 1 do 3 lutego 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Stępuchowie po raz 10-ty odbyły się ferie zimowe dla dzieci ze wsi Stępuchowo i Kozielsko. Do ich prowadzenia zaproszeni zostali nauczyciele z ZSP w Damasławku. W tym roku dziećmi zajmowały się Pani Aneta Kaiser, Pani Ewa Danieluk, Pani Elżbieta Bogaczyk i Pani Sylwia Stasiak-Dziczek. Nauczyciele prowadzili zajęcia podczas których dzieci wykonywały ciekawe prace z papieru, plasteliny oraz przeprowadzali konkurencje sprawnościowe. W trzech dniach brało udział od 10 do 23 dzieci. Tematem przewodnim zajęć było „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i braniu narkotyków”. Zaproszony został przedstawiciel policji z Rewiru Dzielnicowych w Gołańczy – dzielnicowy wsi Stępuchowo Pan Dariusz Nowak, który przeprowadził z dziećmi pogadankę i pokazał akcesoria policyjne. Odwiedził Nas także Wójt Gminy Damasławek  – Jacek Matysiak, który  obdarował uczestników słodkościami.

Dziękuję Wójtowi i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za dofinansowanie zajęć. Nauczycielom i Dyrektorowi ZSP Panu Pawłowi Tończykowi za pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku. Staroście Tomaszowi Krancowi za podarowanie upominków.

Organizatorem ferii była Radna Małgorzata Grajek, Sołtys Olena Waszkowiak z Radą Sołecką wsi Stępuchowo.

 

Stępuchowo 17.02.2017 r.

Małgorzata Grajek

 

GALERIA:

 

Zdjęcia pamiątkowe – Sołectwo Stępuchowo.

IKONA

Informacja – przekazanie terenu budowy dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Matejki w Damasławku droga nr 212031P”.

 

 

Informujemy, że w dniu 17.02.2017 r. został przekazany terenu budowy dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Matejki w Damasławku droga nr 212031P” wykonawcy F.H.U. KLIMEK Elżbieta Janik ROBOTY DROGOWE BRUKARSTWO ul. Jałowcowa 2, 62 – 100 Kobylec, który został wyłoniony w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Wartość zadania wyniesie 312.936,11 zł brutto. W ramach przebudowy ulicy przewiduje się budowę chodników, wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie łącznika między ulicą Matejki a ulicą Wspólną. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to koniec kwietnia bieżącego roku.

 

Sporządziła – Angelika Jerzakowska

 

IMG_2377

IMG_2389

info

Informacja – podpisanie umowy na projekt miękki pt. „Wzrost miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji dzieci oraz nauczycieli w Publicznym Przedszkolu w Damasławku”.

 

Wójt Gminy Damasławek informuje, że została podpisana umowa na  projekt miękki pt. „Wzrost miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji dzieci oraz nauczycieli w Publicznym Przedszkolu w Damasławku” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+). Projekt ten  dotyczy utworzenia 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 3 i 4 latków na terenie Gminy Damasławek. Projekt obejmuje zakup sprzętu, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek oraz organizacje placu zabaw dla dzieci. W ramach zadania zostaną sfinansowane koszty bieżącego utrzymania nowo tworzonych miejsc przedszkolnych przez okres 12 miesięcy, w tym kosztów personelu dydaktycznego i pomocniczego oraz wyżywienia dla dzieci.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia dla dzieci z języka angielskiego, zajęcia rytmiczno – ruchowe, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz grupowe wsparcie logopedyczne i psychologiczne, a także zostaną podwyższone kwalifikacje 3 nauczycieli przedszkolnych w ramach studiów podyplomowych z zakresu surdopedagogiki, tyflopedagogiki oraz języka migowego. Rozpoczęcie realizacji projektu jest planowane od 01.04.2018 r., a zakończenie projektu przewidywane jest na 30.09.2019 r. Całkowita wartość projektu wynosi 300.980,05 zł, kwota dofinansowania z UE 255.833,04 zł.

IKONA

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Damasławek na lata 2016-2023”.

 

Damasławek 13.02.2017 r.

Inw.041.11.2016

SPRAWOZDANIE

 

Na podstawie §3 ust 4 Zarządzenia nr Or.0050.3.2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Damasławek na lata 2016-2023 sporządza się niniejsze sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji.

 

 1. W terminieod 1 do 10 lutego 2017 roku na terenie Gminy Damasławek zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Damasławek na lata 2016-2023”. Działania miały na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem. Opinia społeczeństwa jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Programie celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania. W sumie odbyły się trzy spotkania konsultacyjne.
 • Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się o godz. 17.00 dnia 1 lutego 2017 roku w Sali Orła Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku. W spotkaniu uczestniczyła 1 osoba, która złożyła kartę projektu.
 • Drugie spotkanie konsultacyjne odbyło się o godz. 17.00 dnia 2 lutego 2017 roku w Świetlicy Wiejskiej w Niemczynie. W spotkaniu uczestniczyło 7 osób.
 • Trzecie spotkanie konsultacyjne odbyło się o godz. 17.00 dnia 3 lutego 2017 roku w Świetlicy Wiejskiej w Stępuchowie. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób, z czego
  9 osób wypełniło i złożyło ankiety.
 1. Termin składania ankiet i kart projektu wyznaczono od 01.02.2017 r. do 10.02.2017 r.
 2. Łącznie w konsultacjach społecznych uczestniczyło 18 osób, wypełniono
  9 ankiet oraz jedną kartę projektu, która zostanie uwzględniona przy uchwalaniu Programu.

 

Zastępca Kierownika Referatu

    Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

/-/ Cyprian Wieczorek

 

IKONA

 

GALERIA

Zdjęcia pamiątkowe.

IKONA

Zmarł Noud Hermans, zaangażowany w pomoc dla klubów sportowych w Damasławku i Wapnie.

 

 

 

NOUD  HERMANS   urodzony 15-09-1932r.    zmarł 06-02-2017

 

Wielki przyjaciel Polski, wielokrotnie odwiedzał nasz kraj. W ciągu 30 lat kontaktów gminy Damasławek i gminy Middelbeers, wspomógł on wiele osób oraz organizacji. Doprowadził do wzajemnych kontaktów szpitala z Wągrowca ze szpitalem z Eindhoven. Zaowocowało to m.in. doposażeniem  wągrowieckiego szpitala w urządzenia oraz łóżka szpitalne. Był on zaangażowany w pomoc dla klubów sportowych w Damasławku i Wapnie. Kluby te wielokrotnie otrzymywały nowe piłki, buty, koszulki oraz  inne sportowe rzeczy.  Dzięki staraniom Nouda Hermansa, nasz klub „SOKÓŁ” Damasławek nawiązał kontakt  z klubem Beerse Boys z Middelbeers. Nasza młodzież piłkarska dwukrotnie była w Holandii. „SOKÓŁ”  rozgrywał tam mecze towarzyskie oraz zwiedzał m.in. takie obiekty sportowe jak stadion „WILEM II” w Tilburgu  oraz  stadion „PSV” w Eindhoven.

Jego wieloletnia pomoc dla mieszkańców naszego powiatu jest nie do przecenienia.

Za zasługi dla Polski  został on uhonorowany odznaczeniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 Opracował: Wiesław Woźniak

 

IKONA

Jubileusz 95 rocznicy urodzin.

 

 

 

W dniu 14 lutego 2017 roku Wójt Gminy Damasławek Pan Jacek Matysiak złożył Panu Janowi Janas, zamieszkałemu w Niemczynie (gmina Damasławek), życzenia z okazji 95 rocznicy urodzin oraz wręczył Szanownemu Jubilatowi bukiet kwiatów wraz z upominkiem.

 

Fot. B. Józefowska

Opracowanie: L. Kosmowska

 

IMG_0315

 

IMG_0309

Zdjęcia pamiątkowe.

IKONA

Podpisanie umowy dot. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Matejki w Damasławku nr 212031P” .

 

 

 

Informujemy, że w dniu 14.02.2017 r. została podpisana umowa dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Matejki w Damasławku nr 212031P” w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego  zostało wyłonionych dwóch wykonawców tj. F.H.U. KLIMEK Elżbieta Janik ROBOTY DROGOWE BRUKARSTWO  ul. Jałowcowa 2, 62 – 100 Kobylec, który zaoferował kwotę w wysokości 312.936,11 zł brutto za wykonanie I części zamówienia oraz firma KOWALSKI BUDOWNICTWO ul. Dworcowa 12, 88 – 400 Żnin, który zaoferował kwotę w wysokości 87.395,46 zł brutto za wykonanie II części zamówienia powyższego zadania. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to druga połowa marca bieżącego roku.

 

Sporządziła – Angelika Jerzakowska

 

1

Foto 2

info

Terminy posiedzeń komisji i obrad Sesji Rady Gminy Damasławek.

 

 

 

TERMINY  POSIEDZEŃ KOMISJI  I OBRAD SESJI

RADY GMINY DAMASŁAWEK

 

 1. Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Samorządności i Zdrowia oraz Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa (GOK)

23 lutego 2017 r. godz. 15:00

 

SESJA: 27 lutego 2017 r.  godz.  15: 30 (GOK)

 

Damasławek, 14.02.2017 r.

Sporz. M. S-M

 


 

TERMINY  POSIEDZEŃ KOMISJI 

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (UG)

 

20 lutego 2017 r. godz. 10:00

 

Damasławek, 14.02.2017 r.

Sporz. M. S-M