Archiwa kategorii: Aktualności

IKONA

Jubileusz 96 rocznicy urodzin.

 

 

 

W dniu  21 marca 2017 r. Wójt Gminy Damasławek Pan Jacek Matysiak złożył Panu Bolesławowi Jankowskiemu, zamieszkałemu w Miąży (gmina Damasławek), życzenia z okazji 96 rocznicy urodzin oraz wręczył Szanownemu Jubilatowi bukiet kwiatów wraz z upominkiem.

 

Informacje opracowała: Leokadia Kosmowska

 

IMG_0610

IMG_0609

Foto. Leokadia Kosmowska

IKONA

Spotkanie Wójta Gminy Damasławek z Sołtysami – 17.03.2017 r.

 

 

 

W dniu 17 marca br. w świetlicy wiejskiej w Turzy odbyło się spotkanie Wójta Gminy Damasławek z Sołtysami. Podczas spotkania Wójt wspólnie z Przewodniczącym Rady wręczyli gratulacje: panu Kazimierzowi Jankowskiemu, panu Adamowi Grzewińskiemu, panu Łukaszowi Adanowiczowi i nieobecnej pani Teresie Jaskólskiej z okazji 15 – lecia pełnienia funkcji Sołtysa. Poza tym wszyscy Sołtysi zostali uhonorowani przez Wójta drobnymi upominkami z okazji Dnia Sołtysa, który przypadał 11 marca br.

 

Sporządziła – Marta Sońta-Mirecka

 

GALERIA

Zdjęcia pamiątkowe.

OFERTA PRACY

Oferta pracy – ratownicy wodni.

 

 

                                                           Damasławek, 20.03.2017 r.

Zkr.210.4.2017

 

OFERTA PRACY

 

Wójt Gminy Damasławek zatrudni w ramach umowy zlecenia na kąpielisku gminnym w Kozielsku nad Jeziorem Stępuchowskim w okresie od 19 czerwca 2017 r. do 4 września 2017 r., dwie osoby w charakterze ratownika wodnego śródlądowego.

 

Oferty kandydatów do pracy w charakterze ratowników powinny zawierać:

 1. curriculum vitae,
 2. dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku, (minimum stopień ratownika WOPR), aktualna legitymacja WOPR z opłaconą składką,
 3. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę w charakterze ratownika,
 4. zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).

Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

Zakres czynności:

 1. obserwowanie wyznaczonego obszaru wodnego, niezwłoczne reagowanie   na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, zapobieganie skutkom zagrożeń;
 2. udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 3. przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego;
 4. określanie głębokości wyznaczonego obszaru wodnego;
 5. kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację;
 6. wywieszanie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych;
 7. sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego w szczególności granicy strefy dla umiejących pływać, a w kąpieliskach także nadchodzącej burzy;
 8. reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;
 9. wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji w szczególności dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych;
 10. niezwłoczne informowanie zarządzającego oraz swojego przełożonego o zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym;
 11. bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych;
 12. pomoc przy utrzymaniu kąpieliska oraz infrastruktury znajdującej się na jego terenie,
 13. inne obowiązki wynikające z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 656 ze zm.).

Warunki zatrudnienia:

 • umowa zlecenia od 19 czerwca 2017 r. do 4 września 2017 r.,
 • godziny pracy od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 12:00 do 20:00.

 

 

Oferty należy przesłać w terminie do 14 kwietnia 2017 r. do godz. 15:30 na adres:

Urząd Gminy Damasławek

ul. Rynek 8,

62- 110 Damasławek

lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek pok. nr 2.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (67) 26 13 627 w godz. od 8.30 do 16.30 w poniedziałki oraz od 7:30 do 15:30 od wtorku do piątku.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Jacek Matysiak

OGLOSZENIE

Ogłoszenie o dofinansowaniu kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

 

OGŁOSZENIE

 

W roku bieżącym  gmina Damasławek uruchomiła dofinansowanie do  usuwania wyrobów zawierających azbest. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości położonych na terenie gminy Damasławek.

W ramach dofinansowania pokrywany będzie koszt transportu  i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest do wysokości  1 000 zł, natomiast koszt demontażu i przygotowywania do transportu ww. wyrobów ponosi właściciel nieruchomości.

Podstawą realizacji usługi  jest złożenie  kompletnego wniosku – zgodnie  z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Wójta.

Regulamin i  druk wniosku dostępne są w siedzibie Urzędu (pokój nr 7) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej : www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl

W 2017 roku wnioski  rozpatrywane będą na bieżąco, do wysokości środków finansowych posiadanych w budżecie gminy, natomiast, każdy kto chciałby skorzystać z dofinansowania  w 2018 roku musi złożyć wniosek do 30.09.2017 roku (decyduje data  wpływu do Urzędu Gminy).

 

Wójt Gminy Damasławek

Jacek Matysiak

 

Damasławek, dnia 17.03.2017 rok

IKONA

Jubileusz 90 rocznicy urodzin.

 

 

 

W dniu 16 marca 2017 roku Wójt Gminy Damasławek Pan Jacek Matysiak złożył Panu Cyrylowi Jaworskiemu, zamieszkałemu w Turzy gmina Damasławek, życzenia z okazji 90 rocznicy urodzin oraz wręczył Szanownemu Jubilatowi bukiet kwiatów.

 

Informację sporządziła: L. Kosmowska

 

IMG_0573

Fot. Leokadia Kosmowska

IKONA

Jubileusz 90 rocznicy urodzin.

 

 

 

W dniu 14 marca 2017 roku Pani Janina Gertruda Kruś zamieszkała w Damasławku obchodziła jubileusz 90 rocznicy urodzin z tej okazji Wójt Gminy Damasławek Pan Jacek Matysiak złożył Szanownej Jubilatce życzenia oraz wręczył bukiet kwiatów.

 

Informację sporządziła: L. Kosmowska

 

IMG_0561

Fot. Leokadia Kosmowska

IKONA2

Jubileusz 97 rocznicy urodzin.

 

 

 

 

W dniu 11 marca 2017 roku Wójt Gminy Damasławek Pan Jacek Matysiak złożył Pani Zofii Janik zamieszkałej w Damasławku życzenia z okazji 97 rocznicy urodzin oraz wręczył Szanownej Jubilatce kwiaty wraz z upominkiem.

 

Informację sporządziła: L. Kosmowska

 


IMG_0564

Fot. Leokadia Kosmowska