Archiwa kategorii: Aktualności

PRZEKAZANIE KOMPUTERA.

11 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Damasławek odbyło się przekazanie sprzętu komputerowego na potrzeby Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ISKRA NADZIEI”. Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Sławomirem Bukiem wręczyli na ręce Pani Prezes Joanny Szyperskiej laptop z oprogramowaniem oraz drukarkę laserową i zapasem materiałów eksploatacyjnych.
Mamy nadzieję, że przekazany sprzęt usprawni funkcjonowanie Stowarzyszenia i pozwoli jeszcze lepiej działać na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Certyfikat dla Gminy Damasławek.

Gmina Damasławek otrzymała Certyfikat  udziału w projekcie pn. „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego z woj. wielkopolskiego w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

 

Zaproszenie na warsztaty z Urzędem Skarbowym na temat sporządzania sprawozdań finansowych w 2019 r.

 

Zapraszamy na warsztat z Urzędem Skarbowym na temat sporządzania sprawozdań finansowych w 2019 r.
Spotkanie jest poświęcone zmianom jakie dotyczą już najbliższego sprawozdania finansowego i sposobu jego składania. Spotkanie przeznaczone jest dla NGO, a w szczególności członków Zarządów oraz księgowych i księgowe waszych organizacji.
Podczas spotkania eksperci opowiedzą dokładnie o obowiązkach sprawozdawczych dla NGO w 2019 roku oraz pokażą krok po kroku jak składać i podpisywać sprawozdania.

DATA: 25 marca (poniedziałek) 2019

MIEJSCE: ul. Bukowska 27/29, Poznań (siedziba WRK i prowadzone przez nas poznańskie centrum wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu współfinansowane z budżetu m. Poznań)

GODZINA: 12.00-15.00

Na spotkanie obowiązują zapisy poprzez naszą stronę: http://wrk.org.pl/warsztat-z-urzedem-skarbowym-na-temat-sporzadzania-sprawozdan-finansowych-w-2019-r/

 

Zachęcamy także do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.

 

Z poważaniem

Pozdrawiam serdecznie
Michał J. Kosicki

INFORMACJA Z WYBORÓW Z ZEBRAŃ WIEJSKICH 2019 ROK.

 

14 marca 2019 r. zakończyły się zebrania wiejskie, podczas których dokonano wyborów Rad Sołeckich  i Sołtysa w następujących sołectwach:

 • Stępuchowo – Sołtys – Agnieszka Kusz – Kozłowska
 • Rakowo – Sołtys – Anna Sakłak
 • Damasławek – Sołtys – Aneta Jung
 • Mokronosy – Sołtys – Rafał Skotarek
 • Kopanina – Sołtys – Łukasz Adanowicz
 • Turza – Sołtys – Janusz Kędziora
 • Międzylesie – Sołtys – Ilona Kledzik
 • Kołybki – Sołtys – Żaneta Twarożek
 • Wiśniewko – Sołtys– Stefan Sobecki
 • Gruntowice – Sołtys– Henryk Śliwiński
 • Starężyn – Sołtys- Karol Pawlak
 • Smuszewo – Sołtys- Roman Adamski
 • Miąża – Sołtys- Kazimierz Jankowski
 • Starężynek – Sołtys- Jerzy Kamiński
 • Dąbrowa – Sołtys – Henryk Kaczmarek
 • Niemczyn – Sołtys – Ryszard Rozmarynowski
 • Kozielsko – Sołtys – Piotr Kostecki
 • Piotrkowice – Sołtys – Mirosław Wiśniewski

Warto zwrócić uwagę na rekordową frekwencję we wszystkich zebraniach.

Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 18

 

 • Nazwa biura – IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu
 • Zjawisko/stopień zagrożenia – Silny wiatr/ 1
 • Obszar – województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki
 • Ważność – od godz. 10:00 dnia 18.03.2019 do godz. 17:00 dnia 18.03.2019
 • Przebieg –  Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h,
  w porywach miejscami do 75 km/h z południowego-zachodu.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) – 75%
 • Uwagi – Brak.
 • Dyżurny synoptyk IMGW-PIB – Lech Buchert
 • Godzina i data wydania – godz. 23:10 dnia 17.03.2019
  SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 wielkopolskie/wągrowiecki od 10:00/18.03 do
  17:00/18.03.2019 prędkość do 45 km/h, porywy do 75 km/h, SW.

 

Źródło informacji – IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17

 

 • Nazwa biura – IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu
 • Zjawisko/stopień zagrożenia – Silny wiatr/ 1
 • Obszar – województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki
 • Ważność – od godz. 20:00 dnia 15.03.2019 do godz. 09:00 dnia 16.03.2019
 • Przebieg – Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, zachodni.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) – 85%
 • Uwagi – Brak.
 • Dyżurny synoptyk IMGW-PIB – Magdalena Muszyńska-Karbowska
 • Godzina i data wydania – godz. 11:47 dnia 15.03.2019

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 wielkopolskie/wągrowiecki od 20:00/15.03 do 09:00/16.03.2019 prędkość do 40 km/h, porywy do 90 km/h, W.

 

Źródło informacji – IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

TRANSMISJA Sesji Rady Gminy Damasławek – 14.03.2019 r.

TRANSMISJA SESJI RADY GMINY DAMASŁAWEK ODBĘDZIE SIĘ 

 

dnia 14.03.2019 r. o godzinie 16:00

 


ABY OBEJRZEĆ TRANSMISJĘ KLIKNIJ W LINK PONIŻEJ

KLIKNIJ


PORZĄDEK OBRAD (KLIKNIJ) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Damasławek, adres: ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek nr tel. 67-26-13-611
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: pukaczewski@hotmail.com
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2018.994) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osobytrzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U.2018.1330) i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damasławek
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego,w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, oraz o tym iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Jubileusz 90 rocznicy urodzin.

Pani Halina Kaczmarek zamieszkała w Damasławku 12 marca bieżącego roku obchodziła Jubileusz 90 rocznicy urodzin. Z tej niecodziennej okazji Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek złożył Szanownej Jubilatce życzenia oraz wręczył bukiet okolicznościowych kwiatów.

 

Sporządziła: Leokadia Kosmowska

 

SKS-y również w Gminie Damasławek.

Szkoły z terenu gminy Damasławek otrzymają dofinansowanie na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy” 2019. 
Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Damasławek po raz kolejny biorą udział w programie ,,Szkolny Klub Sportowy” 2019, w ramach którego uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach sportowych pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Ogółem w programie bierze udział 80 uczniów w 5 grupach. Program będzie realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 15.12.2019 r. Zajęcia odbywają się m.in. z piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, koszykówki, 2 razy w tygodniu w 60- minutowych jednostkach ćwiczebnych.
Program „Szkolny Klub Sportowy” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a jego koordynatorem jest Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”.
Gmina Damasławek przystępując do realizacji projektu SKS zadeklarowała finansowy udział w II wariancie tj. 200 zł na każdą grupę, łącznie 1 000,00 zł.

 

W ramach projektu SZS „Wielkopolska” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zostaną:


1. Zakupione i przekazane na rzecz szkół sprzęt sportowy.
2. Zakupione i przekazane koszulki dla nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach Programu.
3. Pokryte koszty wynagrodzenia nauczycieli tj. 70 jednostek ćwiczebnych x 40 zł (płatne ze środków MSiT) = 2 800,00 zł.
4. Zapewnione ubezpieczenia uczestników NNW (15-20 osób).
5. Zapewnione ubezpieczenia OC osobie prowadzącej.
6. Zostanie zapewniony nadzór merytoryczny i logistyczny nad realizacją Projektu, koordynowanie i prowadzenie rozliczeń finansowych oraz wsparcie Operatora Krajowego ogólnopolskiego w ramach ewaluacji i promocji Programu.

 

Wójt Gminy Damasławek
/-/ Cyprian Wieczorek