Archiwum kategorii: Aktualności

Rozwijamy sport w ramach SKS

Rozwijamy sport w ramach SKS

Dzięki uczestniczeniu Gminy Damasławek w programie Szkolny Klub Sportowy, który finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i budżetu Gminy Damasławek uczniowie naszych szkół mogą brać udział w zajęcia sportowych pod okiem nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego. W Gminie działa łącznie 5 grup, w których bierze udział około 81 uczniów. Dzieci trenują najczęściej piłkę nożną, koszykówkę i lekkoatletykę. Zajęcia odbywają się na salach sportowych.

Koordynatorem programu jest Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” z siedzibą w Poznaniu. Celem programu jest m.in. stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych, promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży, a także poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia najmłodszych.

Jubileusz Seniorów z Niemczyna

Członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Niemczyna świętowali Jubileusz 20-lecia powstania koła. Z tej okazji Seniorzy zorganizowali zabawę taneczną. Wśród uczestników nie zabrakło członków zaprzyjaźnionych organizacji. Niemczyńskie koło zrzesza piętnaście osób, na czele z przewodniczącą Urszulą Kasperkowiak.

W spotkaniu uczestniczył również Cyprian Wieczorek – Wójt Gminy Damasławek oraz Sławomir Buk Przewodniczący Rady Gminy Damasławek. Dla każdego członka stowarzyszenia została przygotowana pamiątkowa statuetka oraz słodki upominek.

Gratulujemy jubileuszu oraz podejmowanych inicjatyw.

Symboliczne obchody 78. rocznicy wyzwolenia Damasławka oraz 160. rocznicy Powstania Styczniowego.

W sobotę, 21 stycznia odbyły się symboliczne obchody 78. rocznicy wyzwolenia Damasławka oraz 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Uroczystość rozpoczęła się na cmentarzu Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Damasławku, gdzie spoczywa Powstaniec Styczniowy: śp. Grzegorz Zawadzki. Dyrektor GOK Damasławek odczytał zarys historyczny powstania, a przybyłe delegacje złożyły na grobie wiązanki kwiatów oraz znicze. Druga część uroczystości odbyła się pod pomnikiem na damasławskim Rynku. Po hymnie Państwowym przybyłe delegacje uczciły pamięć poległych składając wiązanki oraz znicze. Następnie por. Remigiusz Renn z WCR Piła odczytał okolicznościowy list od Mariusza Błaszczaka Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej. Na zakończenie uroczystości Cyprian Wieczorek – Wójt Gminy Damasławek podziękował obecnym za uczestnictwo w obchodach i zaprosił wszystkich do Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku na spotkanie przy kawie.

Sesja Rady Gminy Damasławek

 

Rada Gminy Damasławek

informuje, że 24 stycznia 2023 roku o godz. 16:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

Sesja Rady Gminy

Sesja ma charakter otwarty

 1. Otwarcie.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.

 4. Powołanie sekretarza obrad.

 5. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Gminy Damasławek.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej w Gminie Damasławek tytułem zwrotu kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły,
 • zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 2. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.

 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

 5. Wolne wnioski i zapytania.

 6. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Buk

 

Wnioski o zakup węgla w 2023 rok

Od 16 stycznia 2023 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek będzie można składać kolejne wnioski o zakup preferencyjny węgla w cenie 2 000,00 złotych za tonę, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych na sezon grzewczy do 30 kwietnia 2023 roku.

Formularz wniosku jest dostępny w urzędzie oraz w wersji elektronicznej pod adresem: WNIOSEK

Szczegółowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 67-26-13-611 oraz na stronie internetowej KARTA INFORMACYJNA

Kolejna inwestycja odebrana

Zakończyła się budowa wodociągu łączącego Stację Uzdatniania Wody w Międzylesiu ze Stacjami w Damasławku i Kozielsku. Zaopatrzenie Mieszkańców w wodę to jedno z najważniejszych zadań samorządu, dlatego inwestujemy w rozbudowę sieci. Dzięki inwestycji wykonano tzw. „spinkę” stacji uzdatniania wody, co umożliwi w awaryjnych sytuacjach zasilanie wodociągu z innej stacji niż podstawowa. Ta stosunkowo niepozorna inwestycja, może okazać się strategiczna w sytuacjach kryzysowych. W ramach zadania powstała nowa sieć o długości 922 metry. Wartość zadania to blisko 426 000,00 złotych. Wykonawcą prac była firma MPGK Sp. z o.o. z Wągrowca. Na realizację zadania Gmina Damasławek otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota wsparcia to blisko 405 000,00 złotych.

Nabór wniosków w programie „Ciepłe Mieszkanie”

Gmina Damasławek ogłasza nabór wniosków w programie „Ciepłe Mieszkanie” w związku z podpisaną 29 grudnia 2022 roku umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Nabór skierowany jest do właścicieli/współwłaścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych.

 1. Termin składania wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia naboru. Zakończenie naboru zostanie ogłoszone poprzez dodanie informacji na stronie internetowej Gminy Damasławek.
 2. Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, pokój nr 6.
 3. Tryb składania wniosków: wniosek wraz z wymaganymi załącznikami musi być złożony bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia.
 4. Szczegółowe informacje o zasadach programu wraz ze wzorami formularzy stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.
 5. Osoba odpowiedzialna ze strony urzędu do udzielania wszelkich wyjaśnień to podinspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska – Dawid Różak, tel. 67-26-86-318, e-mail: d.rozak@damaslawek.nowoczesnagmina.pl.

 

Pliki do pobrania:

1. Program Ciepłe mieszkanie

2. Wykaz kosztów kwalifikowanych

3. Regulamin naboru wniosków

4. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami

5. Wniosek o płatność

Ważne!

Informujemy, że złożenie wniosku, a następnie podpisanie umowy  z gminą nie jest równoznaczne z gwarancją otrzymania środków przez mieszkańców. Wypłata środków dla mieszkańców uzależniona będzie od otrzymania przez Gminę dofinansowania z WFOŚiGW.     

Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta z  gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31.12.2025 r.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu „Ciepłe Mieszkanie”: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami przygotowanymi przez NFOŚiGW https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi-2/

Budowa sieci przy ul. Boisko w Damasławku

Zakończyła się budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Boisko w Damasławku. 4 stycznia Cyprian Wieczorek – Wójt Gminy Damasławek dokonał odbioru końcowego inwestycji. Realizacja zadania pozwoli kolejnym Mieszkańcom na przyłączenie swoich posesji do sieci. Inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową nie należą do bardzo bardzo efektownych, jednak są ważnym zadaniem własnym gminy. Bez wątpienia wpływają na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej uzbrojonych terenów oraz tworzą dogodne warunki dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Wartość zadania to blisko 670 804,00 złotych. Wykonawcą prac była firma MPGK Sp. z o.o. z Wągrowca. Na realizację tego zadania Gmina Damasławek otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% wartości inwestycji.