Archiwa kategorii: Aktualności

Informacja dot. kontynuowania dofinansowań utylizacji azbestu dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości położonych na terenie gminy.

 

Wójt Gminy Damasławek informuje, że w roku bieżącym kontynuowaliśmy dofinansowanie utylizacji azbestu dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości położonych na terenie gminy.

W tegorocznym budżecie na ww. cel wyasygnowano środki finansowe w wysokości 18 500,00 zł, z czego kwotę 6 600,00 zł gmina pozyskała od Powiatu Wągrowieckiego.

Z dofinansowania skorzystało 26 właścicieli nieruchomości. Ogółem w 2018 roku zutylizowano w gminie 57,995 Mg wyrobów zawierających azbest, które zdeponowano na składowisku odpadów niebezpiecznych w Małociechowie w woj. kujawsko-pomorskim.

 

Wójt Gminy Damasławek
Jacek Matysiak

 

Damasławek, dnia 15.11.2018 rok

Obchody 100-ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego – Stępuchowo.

 

Stępuchowo też przygotowało się do obchodów 100-ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Z inicjatywy Radnej Małgorzaty Grajek mieszkańcy pod koniec września utworzyli wspólnie ” Żywą Flagę” ze 100-u biało-czerwonych balonów a następnie wypuścili je w górę. Przed 11 listopada 2018 Radna złożyła wiązankę kwiatów pod krzyżem. Sołtys Olena Waszkowiak wywiesiła flagi narodowe na budynku Świetlicy Wiejskiej i w centrum wsi (rondo).

 

 

Informacja dot. uzyskania dofinansowania na budowę drogi 212025P w Starężynie (tzw. obwodnica) w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

 

Wójt Gminy Damasławek informuje, że Gmina Damasławek uzyskała dofinansowanie na budowę drogi 212025P w Starężynie (tzw. obwodnica) w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wartość  zadania wynosi 940.020,12 zł a  kwota dofinansowania 471.010,00 zł. W ramach inwestycji zostanie wybudowany odcinek drogi o dł. 712 m i szerokości 5 m, chodnik o długości 114,80 prowadzący do przystanków autobusowych. Planowany termin realizacji zadania maj-wrzesień 2019 r.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

Jacek Matysiak

Wręczenie zaświadczeń o wyborze wójta oraz radnych Gminy Damasławek.

 

W dniu 6 listopada 2018 r. w sali Urzędu Gminy Damasławek Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Damasławku pani Elwira Kędziora – Łożyńska pogratulowała wyboru na wójta panu Cyprianowi Wieczorkowi oraz radnym kadencji 2018 – 2023 zdobycia mandatu w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.  Radni nowej kadencji i wójt elekt odebrali z rąk Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Damasławku zaświadczenia o wyborze.

Oto skład nowej Rady Gminy Damasławek kadencji 2018 – 2023:

 1. Buk Sławomir
 2. Grunwald Magdalena
 3. Kaczmarek Henryk
 4. Kalka Wioleta
 5. Kledzik Ilona
 6. Kostecki Piotr
 7. Mazurkiewicz Jan
 8. Mosiek Dominik
 9. Paleń Aurelia
 10. Pędziński Sławomir
 11. Rogalska Barbara
 12. Rozmarynowski Jacek
 13. Smalec Weronika
 14. Sproski Paweł
 15. Twarożek Żaneta

Najbliższa sesja nowej Rady Gminy Damasławek kadencji 2018 – 2023, podczas której radni i wójt elekt złożą ślubowanie odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r. o godz.16:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Damasławku, przy ul. Wspólnej 2.

 


Radni Gminy Damasławek – kadencja 2018-2023


 

Buk Sławomir Grunwald Magdalena Kaczmarek Henryk
Kalka Wioleta Kledzik Ilona Kostecki Piotr
Mazurkiewicz Jan Mosiek Dominik Paleń Aurelia
Pędziński Sławomir Rogalska Barbara Rozmarynowski Jacek
Smalec Weronika Sproski Paweł Twarożek Żaneta

Wójt Gminy Damasławek – kadencja 2018-2023


Wieczorek Cyprian 

Informacja – akcja „Niepodległa do Hymnu”.

 

Szanowni Państwo,

na stronie https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/?kind_event=anthem  można znaleźć mapę miejsc, w których 11 listopada br. o godz. 12.00 będzie śpiewany Hymn Polski w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu”. Jest ich już prawie 400, a codziennie dochodzą kolejne. Wśród organizatorów tych wydarzeń dominują jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe instytucje kultury. W akcję zaangażowały się licznie także organizacje pozarządowe i parafie. Będziemy śpiewać od Bałtyku po szczyt Śnieżki. W metropoliach i małych gminach. Do akcji włączyła się także Polonia z obu Ameryk, Australii, Azji i Europy.

Nadal można też dołączyć do wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu”. Na Państwa zgłoszenia czekamy do piątku, 9 listopada br. do godz. 24.00.Do akcji można dołączyć wypełniając formularz na stronie https://niepodlegla.gov.pl/dodaj-wydarzenie/ i wśród rodzajów wydarzeń wybierając akcję „Niepodległa do Hymnu”. 

 

PODZIĘKOWANIA dla członków Gminnej Komisji Wyborczej w Damasławku, obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania.

 

PODZIĘKOWANIE

 

Składam serdeczne podziękowania wszystkim członkom Gminnej Komisji Wyborczej w Damasławku, obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania oraz obwodowym komisjom wyborczym ds. ustalenia wyników głosowania za trud włożony w wykonanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w dniu 21 października 2018 r.
Dziękuję za zaangażowanie i sprawne przeprowadzenie wyborów.
Była to bardzo trudna, odpowiedzialna i wyczerpująca praca.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ Jacek Matysiak

Ogłozenie – ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

 

OGŁOSZENIE

 

ĆWICZENIE RENEGADE – w dniach 14-15 listopada 2018 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadane mogą być sygnały alarmowe (syrena) oznaczające: ogłoszenie alarmu – dźwięk modulowany trwający trzy minuty oraz odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający trzy minuty.          

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK 

/-/ Jacek Matysiak

 

Ogłoszenie o otwartej sesji Rady Gminy Damasławek w dniu 9 listopada 2018 r.

R A D A     G M I N Y

D A M A S  Ł A W E K

        informuje, że dnia 9 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w sali Urzędu Gminy Damasławek odbędzie się

LII NADZWYCZAJNA SESJA 

RADY  GMINY

Sesja ma charakter otwarty

 

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Gminy Damasławek.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

2) zmiany Uchwały Nr XLII/244/17 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Damasławek na 2018 rok,

3) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,

5) zmian w budżecie gminy na rok 2018.

 1. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady  Gminy

Wojciech Ollek

 

 

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych – „Ja w internecie”.

 

Rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu pt. Ja w Internecie. Jest to program bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.

 

 

W ramach bezpłatnego szkolenia zorganizowane zostaną następujące bloki tematyczne:

 

Moduły tematyczne dla uczestników szkoleń

Przewiduje się realizację szkoleń w ramach następujących modułów szkoleniowych:

 

 1. „Rodzic w Internecie”

Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany do rodziców, opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic, opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

 

 1. „Mój biznes w sieci”

Moduł „Mój biznes w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi
e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

 

 1. „Moje finanse i transakcje w sieci”

Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m. in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

 

 1. „Rolnik w sieci”

Moduł „Rolnik w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla osób zajmujących się rolnictwem. Uczestnik szkolenia dowie się, gdzie w internecie można znaleźć przydatne informacje, aplikacje i e-usługi oraz jak z nich bezpiecznie korzystać, a także jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki banku czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu, rozliczeń podatkowych online, usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług online Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl) czy usług ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

 

 1. „Kultura w sieci”

Moduł „Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się
z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania
z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

 

Czas szkolenia: 12 godzin na 1 moduł. Planowany termin szkoleń: od grudnia 2018 r. do kwietnia 2019 r.

Uczestnicy szkolenia: osoby powyżej 25 roku, bez górnej granicy wieku, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pracujący i bezrobotni, a także osoby z niepełnosprawnościami.

Nabór uczestników szkoleń prowadzimy przez cały czas trwania projektu, aż do wyczerpania wolnych miejsc. Jeden uczestnik może skorzystać z dowolnej ilości modułów. Przy rejestracji należy zadeklarować ilość i nazwę wybranego bloku.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy złożyć wypełniony formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej www.gminadamaslawek.pl zakładka Ja w internecie w siedzibie Urzędu Gminy w Damasławku w sekretariacie lub biurze nr 6.

Po sporządzeniu wstępnej listy, skontaktujemy się z Państwem celem dopełnienia formalności i ostatecznej kwalifikacji do projektu.

 

Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Operatorem Programu jest Fundacja Legalna Kultura, która ogłasza konkursy grantowe i wspomaga realizację projektów pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym.

ZAŁĄCZNIKI: