Archiwum kategorii: Aktualności

Ferie zimowe

❄️💥FERIE ZIMOWE💥❄️

W pierwszym tygodniu ferii zimowych nie zabraknie ciekawych zajęć i wydarzeń. Pomimo braku śniegu, nie brakuje pomysłów na spędzenie wolnego czasu. Zachęcamy do zapisywania się na poszczególne warsztaty. Pełna oferta zajęć na profilu GOK Damasławek oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku.

75. rocznica wyzwolenia Damasławka spod okupacji hitlerowskiej oraz 157. rocznica Powstania Styczniowego.

 

🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱 🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱 🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱

W środę 22 stycznia 2020 roku na damasławskim rynku odbyła się uroczystość związana z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia Damasławka spod okupacji hitlerowskiej oraz 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Podczas uroczystości odśpiewano hymn państwowy, a przybyłe delegacje złożyły pod pomnikiem okolicznościowe wiązanki kwiatów. Wójt podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w obchodach oraz za oddanie czci poległym w czasie II wojny światowej. Po uroczystościach przybyłe delegacje udały się do Urzędu Gminy Damasławek, na spotkanie przy kawie i herbacie.

Uwaga rolnicy!

 

Informuję, że do 31.01.2020 roku trwają zapisy na szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym organizowane przez  Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Kalisz.

Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 609 353 988
w godz. 8.00-15.00.

Serdecznie zapraszam

Wójt Gminy Damasławek

/-/ Cyprian Wieczorek

Ogłoszenie o trzeciej aukcji na sprzedaż samochodu specjalnego marki JELCZ 004

 

Ogłoszenie

o trzeciej aukcji na sprzedaż samochodu specjalnego marki JELCZ 004

 1. Nazwa i siedziba jednostki:

Gmina Damasławek
Rynek 8, 62-110 Damasławek, tel. 67 261 36 11

 1. Miejsce i termin aukcji:

Urząd Gminy w Damasławku
ul. Rynek 8, pok. 9
17 lutego 2020 r. (poniedziałek) godz. 10:30.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód specjalny marki JELCZ 004:

Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu aukcji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00. tel. 67 26-86-322

 1. Przedmiot aukcji:

Samochód specjalny marki JELCZ 004 wyprodukowany w 1984 roku przeznaczony dotychczas na cele pożarnicze. Numer VIN – 32508003008001, masa własna 9700 kg, brak aktualnego badania technicznego, przebieg 36 900 km.

 1. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wnoszenia

5.1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 300,00 zł.
5.2. Wadium wnosi się w pieniądzu.
5.3Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Damasławek
nr: 18 8959 0001 4200 0299 2000 0410 do dnia 11.02.2019 r. (wtorek)
5.4. Dowód wniesienia wadium należy przedstawić komisji przed rozpoczęciem aukcji.
5.5. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie dokonali zakupu lub nie przystąpili
do przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu aukcji.
5.6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet nabycia przedmiotu aukcji.
5.7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik aukcji, który wygrał aukcję uchyli się od zawarcia umowy.

 1. Cena wywoławcza:

6.000,00 zł cena nie podlega opodatkowaniu VAT.

 1. Warunki aukcji:

7.1. Uczestnicy składają oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji.
7.2. Uczestnicy, którzy nie złożą oświadczenia podlegają wykluczeniu z udziału w aukcji.
7.3. Kwota minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 60,00 zł, nie więcej niż 500,00 zł.
7.4. Cena za przedmiot aukcji zaproponowana przez uczestnika przestaje być wiążąca, gdy inny uczestnik zaproponuje wyższą.
7.5. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka aukcję, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę firmy, która aukcję wygrała.
7.6. Przystąpienie jednego licytanta wystarczy do przeprowadzenia aukcji.
7.7. Po zamknięciu licytacji nabywca zobowiązany jest zawrzeć umowę kupna wylicytowanego przedmiotu.
7.8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę pomniejszoną o wpłacone wadium, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji na rachunek bankowy Gminy Damasławek nr: 51 8959 0001 4200 0299 2000 0010.
7.9. Wydanie przedmiotu aukcji nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
7.10. Zakupione mienie należy odebrać na swój koszt i swoim staraniem, po uprzednim wpłaceniu ustalonej kwoty.
7.11. Gmina Damasławek jako sprzedający nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia powstałe po wydaniu przedmiotu aukcji.
7.12. Organizatorowi aukcji przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez podania przyczyny.

 

Regulamin trzeciej aukcji na sprzedaż samochodu specjalnego marki JELCZ 004

 1. Aukcję przeprowadza komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek w składzie 3 osób.
 2. W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne lub ich pełnomocnicy, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, we wskazanym terminie. Wadium wnosi się w pieniądzu.
 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu aukcji, jednak nie później niż przed upływem siedmiu dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał aukcję zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotu aukcji.
 5. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który aukcję wygrał
  od zawarcia umowy.
 6. Uczestnicy składają oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji. Uczestnicy, którzy nie złożyli oświadczenia podlegają wykluczeniu z udziału w aukcji.
 7. Przed przystąpieniem do aukcji oferenci winni okazać dowód wpłaty wadium.
 8. Aukcja będzie odbywał się w ten sposób, że po zarządzeniu przez Prowadzącego aukcję składania ofert, poszczególni oferenci będą zgłaszali Prowadzącemu kolejno coraz wyższe kwoty ceny.
 9. Wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej i nie więcej niż wysokość wadium.
 10. Cena za przedmiot aukcji zaproponowana przez uczestnika przestaje być wiążąca, gdy inny uczestnik zaproponuje wyższą.
 11. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka aukcję, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę firmy, która aukcję wygrała.
 12. Przystąpienie jednego licytanta wystarczy do przeprowadzenia aukcji.
 13. Po zamknięciu licytacji nabywca zobowiązany jest zawrzeć umowę kupna wylicytowanego przedmiotu. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji na rachunek bankowy Gminy Damasławek nr:
  51 8959 0001 4200 0299 2000 0010
 14. Wydanie przedmiotu aukcji nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 15. Zakupione mienie należy odebrać na swój koszt i swoim staraniem, po uprzednim wpłaceniu ustalonej kwoty.
 16. Gmina Damasławek jako sprzedający nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia
  po wydaniu przedmiotu aukcji.
 17. Komisja bezpośrednio po zakończeniu aukcji sporządza protokół z jej przebiegu. Data podpisania protokołu jest datą zakończenia aukcji.
 18. Komisja zastrzega sobie możliwość unieważnienia aukcji w przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki formalno-prawne przez oferentów.
 19. Koszty opłat w całości ponosi nabywca.

 

 

Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu marki Jelcz/Gimbus L090M/S.

 

Ogłoszenie

o aukcji na sprzedaż samochodu marki Jelcz/Gimbus L090M/S

 

 

 1. Nazwa i siedziba jednostki:

            Gmina Damasławek
            ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, tel. 67 261 36 11

        2. Miejsce i termin aukcji:

             Urząd Gminy w Damasławku
             Rynek 8, pok. 9
             17 lutego 2020 r. (poniedziałek) godz. 10:00.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód marki Jelcz/Gimbus L090M/S:

Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu aukcji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00, tel. 67 26-86-332

 1. Przedmiot aukcji:

Samochód marki Jelcz/Gimbus L090M/S wyprodukowany w 2004 roku. Numer VIN SUJ09010040000482, masa własna 7750 kg, brak aktualnego badania technicznego, aktualne ubezpieczenie, przebieg 394 850 km.

 1. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wnoszenia

 5.1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości  600,00 zł.
 5.2. Wadium wnosi się w pieniądzu.
 5.3Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Damasławek
            nr: 18 8959 0001 4200 0299 2000 0410 do dnia 11 lutego 2020 roku (wtorek).
 5.4. Dowód wniesienia wadium należy przedstawić komisji przed rozpoczęciem aukcji.
 5.5. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie dokonali zakupu lub nie przystąpili do przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu aukcji.
 5.6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet nabycia przedmiotu aukcji.
 5.7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik aukcji, który wygrał  aukcję uchyli się od zawarcia umowy.

 1. Cena wywoławcza:

               12 000,00 zł cena nie podlega opodatkowaniu VAT.

 1. Warunki aukcji:

7.1. Uczestnicy składają oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji.
7.2. Uczestnicy, którzy nie złożą oświadczenia podlegają wykluczeniu z udziału w aukcji.
7.3. Kwota minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 120,00 zł, nie więcej niż 500,00 zł.
7.4. Cena za przedmiot aukcji zaproponowana przez uczestnika przestaje być wiążąca, gdy inny uczestnik zaproponuje wyższą.
7.5. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka aukcję, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę firmy, która  aukcję wygrała.
7.6. Przystąpienie jednego licytanta wystarczy do przeprowadzenia aukcji.
7.7. Po zamknięciu licytacji nabywca zobowiązany jest zawrzeć umowę kupna wylicytowanego przedmiotu.
7.8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę pomniejszoną o wpłacone wadium, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji na rachunek bankowy Gminy  Damasławek nr: 51 8959 0001 4200 0299 2000 0010.
7.9. Wydanie przedmiotu aukcji nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
7.10. Zakupione mienie należy odebrać na swój koszt i swoim staraniem, po  uprzednim wpłaceniu ustalonej kwoty.
7.11. Gmina Damasławek jako sprzedający nie bierze odpowiedzialności za  zniszczenia  powstałe po wydaniu przedmiotu aukcji.
7.12. Organizatorowi aukcji przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez podania przyczyny.

 

Regulamin aukcji na sprzedaż samochodu marki Jelcz/Gimbus L090M/S

 

 1. Aukcję przeprowadza komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek w składzie
  3 osób.
 2. W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne lub ich pełnomocnicy, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, we wskazanym terminie. Wadium wnosi się w pieniądzu.
 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu aukcji, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia aukcji lub zakończenia aukcji wynikiem negatywnym.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał aukcję zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotu aukcji.
 5. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który aukcję wygrał
  od zawarcia umowy.
 6. Uczestnicy składają oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji. Uczestnicy, którzy nie złożyli oświadczenia podlegają wykluczeniu z udziału
  w aukcji.
 7. Przed przystąpieniem do aukcji oferenci winni okazać dowód wpłaty wadium.
 8. Aukcja będzie odbywał się w ten sposób, że po zarządzeniu przez Prowadzącego aukcję składania ofert, poszczególni oferenci będą zgłaszali Prowadzącemu kolejno coraz wyższe kwoty ceny.
 9. Wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej i nie więcej niż wysokość wadium.
 10. Cena za przedmiot aukcji zaproponowana przez uczestnika przestaje być wiążąca, gdy inny uczestnik zaproponuje wyższą.
 11. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę
  i zamyka aukcję, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę firmy, która aukcję wygrała.
 12. Przystąpienie jednego licytanta wystarczy do przeprowadzenia aukcji.
 13. Po zamknięciu licytacji nabywca zobowiązany jest zawrzeć umowę kupna wylicytowanego przedmiotu. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji na rachunek bankowy Gminy Damasławek nr:
  51 8959 0001 4200 0299 2000 0010.
 14. Wydanie przedmiotu aukcji nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 15. Zakupione mienie należy odebrać na swój koszt i swoim staraniem, po uprzednim wpłaceniu ustalonej kwoty.
 16. Gmina Damasławek jako sprzedający nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia
  po wydaniu przedmiotu aukcji.
 17. Komisja bezpośrednio po zakończeniu aukcji sporządza protokół z jej przebiegu.
  Data podpisania protokołu jest datą zakończenia aukcji.
 18. Komisja zastrzega sobie możliwość unieważnienia aukcji w przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki formalno-prawne przez oferentów.
 19. Koszty opłat w całości ponosi nabywca.

Mały odblask, a może uratować życie!

 

We wtorek 14 stycznia 2020 roku w przedszkolach i szkołach na terenie Gminy Damasławek odbyły się spotkania edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pogadankę przeprowadzili aspirant Dariusz Nowak, sierżant sztabowy Jarosław Sytek oraz sierżant sztabowy Dominik Zieliński, którzy przedstawili jak ważne jest używanie elementów odblaskowych. Ponadto przeprowadzono pogadankę na temat zachowania bezpieczeństwa w okresie zimowym. Gmina Damasławek dla najmłodszych uczestników spotkania przygotowała odblaskowe domki, które wręczył Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek.

Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i naszych najbliższych.

Bądź widoczny – noś odblaski.