Archiwum kategorii: Aktualności

Gminę Damasławek odwiedzili Senator Adam Szejnfeld oraz Marszałek Jacek Bogusławki.

26 czerwca 2020 roku Gminę Damasławek odwiedzili Senator Adam Szejnfeld oraz Marszałek Jacek Bogusławki. Wizyta miała charakter roboczy. Podczas spotkania Wójt Gminy Damasławek omówił potrzeby i plany naszego samorządu. Jednym z głównych tematów były plany budowy pierwszej ścieżki rowerowej w Gminie Damasławek. Dziękujemy za spotkanie oraz dotychczasową współpracę.

Oferta pracy – Robotnik gospodarczy

Zkr.210.8.2020                                                          Damasławek, 30 czerwca 2020 roku

 

OFERTA PRACY

ROBOTNIK GOSPODARCZY

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 

 1. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B, kat. T lub B + E.

 

      4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

       I. ZADANIA:

1. Utrzymanie czystości na terenie Gminy Damasławek.
2. Pielęgnacja terenów zielonych:
        a) trawników, kwietników,
        b)klombów kwiatowych,
        c)drzew i krzewów.

3. Utrzymanie w sprawności i dokonywanie drobnych napraw powierzonego sprzętu.
4. Prawidłowa obsługa maszyn (ciągnik, rębak, itp.).
5. Zgłaszanie kierownikowi o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach.
6. Zgłaszanie zapotrzebowania na niezbędne narzędzia do wykonywania prac.
7.Wykonywanie drobnych prac konserwacyjno-remontowych w budynkach Gminy Damasławek.
8.Utrzymanie porządku i remonty na drogach, ulicach, placach i chodnikach.
9. Instalowanie i demontaż oświetlenia świątecznego.
10. Wykonywanie prac na wysokości do 3 metrów.
11. Oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota wskazanych terenów.
12. W sezonie grzewczym palenie w centralnym ogrzewaniu w budynku gminnym wskazanym przez Kierownika.
13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

II. OBOWIĄZKI:

 1. Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek.
 2. Przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.).
 3. Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą na aplikowane stanowisko,
 • oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis).

 

 1. Informacja o warunkach pracy:
 • 1 etat,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony minimum 3 miesiące,
 • praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

 

       7. Miejsce i termin składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub pocztą na adres urzędu: Urząd Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko robotnika gospodarczego” w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2020 roku do godziny 14:30.

            Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15.30, w piątek od 7:30 do 14:30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

            Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-26-86-332 w godz. od 7:30 do 16:30 w poniedziałki, od 7:30 do 15:30 od wtorku do czwartku, od 7:30 do 14:30 w piątki.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ Cyprian Wieczorek

 

                                                                                               

 

Damasławek, 30 czerwca 2020 roku

 

Klauzula dotycząca danych osobowych

 Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   o ochronie danych) uprzejmie informuję:

 1. Administratorem danych osobowych aplikujących jest Wójt Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-Damasławek, telefon kontaktowy: 67 261 36 11, zwany dalej „Administratorem”. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych oraz uprawnień przysługującym osobom, których dane są przetwarzane można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Krzysztofa Pukaczewskiego – kontakt pod adresem e-mail: pukaczewski@hotmail.com
 2. Dane osobowe są przetwarzane w związku z rekrutacją na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek zgodnie z ustawą Kodeks pracy i ustawą o pracownikach samorządowych.
 3. Osobom aplikującym na zasadach określonych w art. od 15 do 22 RODO przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania                       i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Udział w procesie rekrutacji jest dobrowolny, jednak podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w procesie konkursowym na oferowane stanowisko.
 5. Dane udostępnione w procesie rekrutacyjnym nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem instytucji upoważnionych na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. rekrutacji z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 

 

 

Pożegnanie ósmoklasistów

 

W tym roku ze względu na obowiązujący stan epidemii i związane z tym ograniczenia, szkoły nie mogły zorganizować tradycyjnych, uroczystych akademii dla całej społeczności szkolnej. Świadectwa uroczyście mogli odebrać tylko ósmoklasiści z naszych szkół. Uczniowie spędzili 8 lat w szkołach i dlatego pożegnanie było dla nich ważne.
 
Krótkie uroczystości były okazją do wręczenia nagród Wójta Gminy Damasławek najlepszym absolwentom.
 
Najlepszym absolwentem Szkoły Podstawowej w Niemczynie został: Marcin Maliński. 
 
Najlepszymi absolwentkami Szkoły Podstawowej w Damasławku były: Amelia Sturma i Emilia Duszkiewicz.
 
Ta uroczystość była też okazją do pożegnania najlepszego absolwenta Branżowej Szkoły I Stopnia Filipa Niewiadomego. Jeszcze raz wszystkim uczniom życzymy udanych wakacji, a ósmoklasistom aby dostali się do wymarzonych szkół.
 

Terminy komisji Rady Gminy Damasławek

 

WYZNACZONO TERMIN  KOMISJI

RADY GMINY DAMASŁAWEK NA MIESIĄC LIPIEC 2020 ROKU

 

 

 Komisja Oświaty, Samorządności i Zdrowia – posiedzenie wyjazdowe

 6 lipca 2020 roku godz. 12:00

 

 Komisja Oświaty, Samorządności i Zdrowia (UG)

 20 lipca 2020 roku godz. 15:00

 

 

Damasławek, 29.06.2020 roku

Sporz. M. S-M

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 38

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 1

Obszar województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki

Ważność od godz. 14:00 dnia 28.06.2020 do godz. 23:00 dnia 28.06.2020

Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%

Uwagi Brak.

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 37

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 1

Obszar województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki

Ważność od godz. 14:00 dnia 26.06.2020 do godz. 22:00 dnia 26.06.2020

Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Uwagi Brak.

Stopnień alarmowy CRP

 

P-121-103-20

ZARZĄDZENIE NR 89
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 26 czerwca 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 23:59.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES RADY MINISTRÓW
MATEUSZ MORAWIECKI
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 36

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 1

Obszar województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki

Ważność od godz. 15:00 dnia 25.06.2020 do godz. 24:00 dnia 26.06.2020

Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Uwagi Brak.

Bitwa o wozy

 

W każdym województwie gmina do 20 tysięcy mieszkańców z największą frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki o wartości 800000,00 zł.
Jest o co walczyć. Oddanie głosu zajmuje chwilę, a wóz strażacki może służyć przez wiele lat.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w wyborach.

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 34

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny deszcz z burzami

Obszar województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki

Ważność od godz. 09:30 dnia 22.06.2020 do godz. 22:00 dnia 22.06.2020

Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia – miejscami od 20 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 75 km/h. Możliwe opady gradu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Uwagi Z uwagi na dynamiczną sytuację meteorologiczną ostrzeżenie może ulec aktualizacji.