Archiwa kategorii: Wyróżnione

Przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratowniczego zakupionego w ramach otrzymanej dotacji celowej.

 

Dnia 6 grudnia 2018 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Damasławku odbyło się przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratowniczego zakupionego w ramach otrzymanej dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek w asyście Komendanta Gminnego Związku OSP RP Macieja Przybylskiego. W przekazaniu sprzętu udział wzięła również Pani Sołtys wsi Damasławek Aneta Jung oraz druhowie:

Patryk Frasz – Wiceprezes OSP w Damasławku

Tadeusz Broniarczyk – Prezes OSP w Międzylesiu

Mariusz Dereziński – Prezes OSP w Mokronosach

Tadeusz Janas – Prezes OSP w Niemczynie

wraz z druhami delegatami.

Łączna wartość przekazanego sprzętu wyniosła 20 720,00 zł, na zakup którego Gmina Damasławek otrzymała dofinansowanie w wysokości 99% czyli 20 512,80 zł, zapewniając wkład własny gminy w wysokości 1% tj. 207,20 zł. W ramach otrzymanych środków zrealizowano zadanie pn. „Zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych dla OSP w Gminie Damasławek”, poprzez zakup dla jednostek:

Ochotniczej Straży Pożarnej w Damasławku:

– defibrylatora AED – pierwszego i jedynego w naszej gminie,

– pilarki spalinowej do drewna;

Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzylesiu:

– agregatu prądotwórczego,

– przenośnego zestawu oświetleniowego;

Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokronosach:

– pilarki spalinowej do drewna;

Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemczynie:

– agregatu prądotwórczego,

– przenośnego zestawu oświetleniowego.

Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Damasławek realizacji zadań
z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków -Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Ponadto w związku z dofinansowaniem udzielonym przez Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokronosach, zakupiono: dwa komplety ubrań specjalnych, wodery i prądownicę. Łączna wartość sprzętu i wyposażenia wyniosła 6 682,69 zł, na zakup którego OSP w Mokronosach otrzymała 3 270,00 zł.

Spotkanie w remizie OSP w Damasławku było również okazją do obejrzenia jeszcze jednego nowego zakupu sprzętowego jakim była przyczepa ciężarowa. Wartość przyczepy wyniosła 21 879,24 zł, na zakup której OSP w Damasławku otrzymała dofinansowanie z KSRG w wysokości 10 000,00 zł.

Doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt techniczny i medyczny umożliwi skuteczne prowadzenie działań ratowniczych w zakresie udzielenie pierwszej, szybkiej i profesjonalnej pomocy osobom poszkodowanym.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/mgr Cyprian Wieczorek

 

 

Foto (1)

Foto. Bolesław Szmania

I inauguracyjna Sesja Rady Gminy Damasławek kadencji 2018 – 2023.

 

19 listopada 2018 r. o godz. 16:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Damasławku odbyła się I inauguracyjna Sesja Rady Gminy Damasławek kadencji 2018 – 2023. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek obrady prowadził radny senior – Henryk Kaczmarek. Na początku sesji radni Gminy Damasławek i Wójt elekt – Cyprian Wieczorek złożyli ślubowanie. W wyniku przeprowadzonych tajnych głosowań Przewodniczącym Rady Gminy Damasławek został pan Sławomir Buk,  a Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Damasławek: pani Weronika Smalec i pan Jan Mazurkiewicz.  Powołane zostały następujące komisje Rady:

 

I. Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

Przewodniczący Piotr Kostecki

Członkowie: Żaneta Twarożek

 Aurelia Paleń

Sławomir Pędziński

Dominik Mosiek

Jan Mazurkiewicz

Henryk Kaczmarek

Paweł Sproski

 

II. Komisja Oświaty, Samorządności i Zdrowia

Przewodniczący Barbara Rogalska

Członkowie: Ilona Kledzik

Sławomir Buk

Wioleta Kalka

Weronika Smalec

Magdalena Grunwald

Jacek Rozmarynowski

 

III. Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Wioleta Kalka

Członkowie: Ilona Kledzik

Sławomir Pędziński

 

IV. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący – Dominik Mosiek

Członkowie:  Aurelia Paleń

Weronika Smalec

 

Podczas sesji radni podjęli również uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Damasławek. Wynagrodzenie Wójta zostało obniżone w stosunku do wynagrodzenia poprzednika. Różnica wynika z niższego stażu pracy.

Wójt pogratulował Przewodniczącemu Rady, radnym podjętych uchwał i objętych funkcji. Podziękował wszystkim obecnym za przybycie radnym, sołtysom, licznie zgromadzonym gościom i mieszkańcom gminy. Poinformował, że na sesję zaprosił lokalne stowarzyszenia, organizacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, kierowników jednostek organizacyjnych po to, aby ukazać, że naszym celem jest współpraca z każdym tak, aby jak najlepiej żyło się nam w Gminie Damasławek. Niezależnie od tego, kto ma jakie poglądy polityczne to wszystkim nam zależy na tym, aby działać jak najlepiej na rzecz naszej małej ojczyzny Gminy Damasławek.

 

Foto (1)

 

TRANSMISJA SESJI

 
 

100 – lecie odzyskania Niepodległości.

 

W Gminie Damasławek 11 listopada 2018r świętowaliśmy 100 lecie odzyskania Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania hymnu narodowego a następnie złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową przy Urzędzie Gminy w Damasławku. Kwiaty złożone zostały przez Wójta Gminy Damasławek , Radnych Gminy Damasławek, Starostę Wągrowieckiego, delegacje jednostek organizacyjnych gminy, organizacji ,stowarzyszeń i partii politycznych oraz mieszkańców. Następnie uczestnicy przemaszerowali do kościoła parafialnego w Damasławku. Przemarsz prowadzony był przez Komendanta Gminnego OSP druha Macieja Przybylskiego. Wśród uczestników przemarszu wyróżniała się młodzież ze szkół w Damasławku i Niemczynie ubrana w historyczne stroje, a także młodzież niosąca biało – czerwoną flagę. Maszerujących poprzedzały bryczki konne.

W kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika ksiądz proboszcz Grzegorz Iwiński i ksiądz Krzysztof Januchowski odprawili Mszę Świętą w Intencji Ojczyzny .

O godzinie 12 w ramach ogólnopolskiej akcji odśpiewaliśmy hymn narodowy.

Kolejnym punktem uroczystości była inscenizacja historyczna „Procesja Niepodległości – Polska Miłością Wskrzeszona”. Program artystyczny przygotowany został przez nauczycieli i młodzież ze szkół w Damasławku i Niemczynie. Po zakończeniu programu artystycznego przemaszerowaliśmy pod GOK Damasławek gdzie symbolicznie odsłonięto mural poświęcony Powstańcom Wielkopolskim Ziemi Damasławskiej.

Dziękuję młodym artystom i ich opiekunom p.p. Marioli Łukomskiej, Annie Kasperkowiak, Żanecie Mosiek, Marzenie Huszcza, Magdalenie Maciuba, Orianie Politowskiej, Sławomirowi Buk, Agnieszce Grajek, Renacie Groszak, Magdalenie Kuberackiej oraz dyrektorom szkół za przygotowanie wspaniałego programu . Dziękuję wszystkim delegacjom i pocztom sztandarowym oraz strażakom i policjantom zapewniającym bezpieczeństwo. Dziękuję księdzu proboszczowi Grzegorzowi Iwińskiemu za odprawienie mszy i piękną homilię. Dziękuję księdzu dobrodziejowi Krzysztofowi Januchowskiemu za aktywne zaangażowanie się w przygotowanie uroczystości. Dziękuje pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury z panią dyrektorka Magdalena Zygmunt oraz pracownikom Urzędu Gminy. Dziękuję p. Stanisławowi Jóźwiakowskiemu za pomoc w uświetnieniu uroczystości.
Dziękuję radnym kadencji 2014 – 2018 za udział w uroczystościach oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć upamiętniających historyczne rocznice w tym ufundowanie tablicy na Urzędzie Gminy oraz stworzenie murala poświęconego Powstańcom Wielkopolskim związanym z Ziemią Damasławską.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Damasławek, którzy zechcieli wziąć udział w uroczystościach.
Pamiętając o bohaterskich mieszkańcach Gminy Damasławek 09.11.2018 zapaliliśmy białe i czerwone znicze przy poświęconych Im pomnikach i krzyżach.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

Jacek Matysiak

 

Foto (1)

 

Foto (1)