Informacja o odpadach

 

INFORMACJA O ODPADACH

 

Urząd Gminy Damasławek informuje, że w 2017 roku odebrano z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Damasławek 1114,70 Mg (ton) zmieszanych odpadów komunalnych oraz 212,84 Mg (ton) odpadów ulegających biodegradacji. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji przekazywane były do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie prowadzonego przez spółkę Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych.

Łączny koszt odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów w 2017 roku wyniósł 632 777,41 zł.

W 2017 roku koszt zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych wynosił 297 zł brutto za tonę. Od 1 stycznia 2018 roku Gmina Damasławek zapłaci 351 zł brutto za zagospodarowanie tony zmieszanych odpadów komunalnych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie. Wzrost opłat nie jest uzależniony od Gminy, wynika ze wzrostu tzw. opłaty za korzystanie ze środowiska ustalanej każdego roku przez Radę Ministrów na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Pomimo, tak znaczącej podwyżki opłat za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące na terenie Gminy Damasławek nie ulegną podwyższeniu. Jest to możliwe m.in. dzięki temu, że segregujemy odpady. Koszt zagospodarowania wysegregowanego szkła, plastiku czy papieru wyniesie w 2018 r. tylko 1,08 zł brutto za tonę odpadów segregowanych.

Segregując odpady przyczyniamy się do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami przez gminę.

Liczba mieszkańców, którzy 31 grudnia 2017 r. objęci byli systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosiła 4702 osoby z czego 4397 osoby prowadziły selektywną zbiórkę odpadów.

Każdego roku Gmina Damasławek, notuje spadek liczby osób objętych systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, pomimo tego ilość odpadów produkowanych przez mieszkańców nie maleje. W związku z tym przypominamy, że wszystkie osoby zamieszkujące na terenie Gminy Damasławek, zobowiązane są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Fakt zameldowania na terenie innej gminy lub brak meldunku na terenie Gminy Damasławek nie zwalnia z obowiązku ponoszenia tej opłaty. W przypadku zamieszkiwania na nieruchomości osób, które nie zostały zdeklarowane w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt w Urzędzie Gminy Damasławek.

 

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI NA TERENIE GMINY DAMASŁAWEK.