Nieodpłatna pomoc prawna.

 

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

 


Nieodpłatna pomoc obejmuje:


 

OPIS USŁUGI

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz  o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem    pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych  lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację (w niektórych punktach świadczona już
  w roku 2019, usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Kto może skorzystać z usługi?


Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.


Forma zapisu


Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  (67) 26 80 558


Inne informacje


Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

WYKAZ (PDF)

Jednostka prowadząca adres dni i godziny dyżurów
Radcy prawni  

(m-ce nieparzyste)

Gołańcz  ul. dr P. Kowalika 2,

62-130 Gołańcz

pon. –  godz. 1200-1600

Adwokaci 

(m-ce parzyste)

  

Mieścisko

Gminna Biblioteka Publiczna  w Mieścisku   ul. Kościuszki 11,

62-290 Mieścisko

wt.   –  godz. 

1200-1600

Wapno  ul. Solna 1/3,  62-120 Wapno

śr.    –  godz. 

1530-1930

Damasławek ul. Rynek 8,  62-110 Damasławek

 

czw. – godz.

800-1200

Skoki  Plac Powstańców Wielkopolskich 18,  62-085 Skoki

pt.    –  godz. 

1200-1600

 

Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska Gmina Wągrowiec

budynek Urzędu Gminy Wągrowiec 

ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec

pon. – godz.  1130-1530

czw. – godz.  1130-1530

Wągrowiec

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wągrowcu  ul. Wierzbowa 1,  62-100 Wągrowiec

pon. – godz. 1600-2000

wt. – godz. 1530-1930

śr.    – godz. 1530-1930

czw. – godz. 1530-1930

pt. –  godz. 1530-1930

 

Damasławek  ul. Rynek 8,  62-110 Damasławek

wt.- godz. 1100-1500
Skoki  Plac Powstańców Wielkopolskich 18,  62-085 Skoki śr.    – godz. 1100-1500
Gołańcz

dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz

pt. – godz. 1000-1400

 

 

REJESTRACJA

 

Od 1 stycznia 2019r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (67) 26 80 558 czynnym w godzinach pracy Urzędu.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.
 • Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, przy użyciu wideokonferencji, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

ZAŁĄCZNIKI:INFORMACJA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OD 01.01.2019 r. (KLIKNIJ)


Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
 • (wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia)
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832)(wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny)
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386 (wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia)
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawiez dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017r. poz. 60)(wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego)
 • która nie ukończyła 26 lat (wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość)
 • która ukończyła 65 lat (wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość)
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty (wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie)
 • która jest w ciąży (wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę)

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.