Nieodpłatna pomoc prawna.

O G Ł O S Z E N I E

 

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wągrowieckim a Gminą Damasławek od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Damasławek będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna.
Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana przez radców prawnych we wtorki w godz. od 12:00 do 16:00 oraz w czwartki w godz. od 8:00 do 12:00.

 


GMINNY LOKAL PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W DAMASŁAWKU

 

CZYNNY:

WTOREK 1200-1600

CZWARTEK 800-1200

 

Radca Prawny Wojciech Barczak (wtorek)

Radca Prawny Agnieszka Budka (czwartek)


Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
 • (wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia)
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832)(wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny)
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386 (wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia)
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawiez dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017r. poz. 60)(wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego)
 • która nie ukończyła 26 lat (wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość)
 • która ukończyła 65 lat (wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość)
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty (wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie)
 • która jest w ciąży (wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę)

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Gminne Lokale Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

 PUNKT GODZINY PRACY PUNKTU

Urząd Gminy w Wągrowcu

Cysterska 22

62-100 Wągrowiec

Czwartek 1200-1600

Urząd Gminy w Damasławku

Rynek 8

62-110 Damasławek

Wtorek 1200 – 1600 

Czwartek 800 -1200

Urząd Miasta i Gminy

w Gołańczy

P. Kowalika 2

62-130 Gołańcz

Poniedziałek 1300 – 1700

Piątek 1000 – 1400

Gminny Ośrodek Kultury

w Łeknie

Podgórna 5

62-105 Łekno

Poniedziałek 1200 – 1600
Skoki

Powstańców Wlkp. 18

62-085 Skoki

Środa 1200 – 1600

Piątek 1200 – 1600

Gminna Biblioteka Publiczna

Kościuszki 11

62-290 Mieścisko

Wtorek 1200 – 1600

Urząd Gminy w Wapnie

Solna 1/3

62-120 Wapno

Środa 1200 – 1600

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wierzbowa 1

62-100 Wągrowiec

Poniedziałki 

1600 – 2000

Wtorki, Środy, Czwartki, Piątki

1530 – 1930

 


Dodatkowo Wójt Gminy Damasławek informuje, że wszyscy mieszkańcy Gminy Damasławek, w każdą drugą środę miesiąca, w godz. od 10:00 do 13:00 w Urzędzie Gminy, mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnej.

Damasławek, dnia 27 grudnia 2017 r.