Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Damasławek

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DAMASŁAWEK

 

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • Policji
 • oświaty
 • ochrony zdrowia
 • organizacji pozarządowych

w skład zespołu wchodzą także kuratorzy sądowi

 

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

 

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art.9a ust.3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

 

W ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonują Grupy Robocze

 

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

 

SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:

 

 • Cichosz-Jasiak Sylwia- Przychodnia Lekarska VENA w Damasławku- Pielęgniarka środowiskowa
 • Nowak Dariusz- Posterunek Policji w Gołańczy- Dzielnicowy Zespołu ds. Prewencji w Damasławku
 • Huszek Bartosz- Posterunek Policji w Gołańczy- Kierownik Posterunku Policji w Gołańczy
 • Hołowińska Elżbieta- Szkoła Podstawowa w Niemczynie- Nauczyciel
 • Hołowiński Zbigniew- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Damasławku- Członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Matczyńska Alicja- Publiczne Przedszkole w Damasławku- Nauczyciel
 • Nowacki Marcin- Sąd Rejonowy w Wągrowcu- Starszy kurator dla dorosłych
 • Maciejewska Paulina- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damasławku- Pracownik socjalny
 • Piniarska Bernadeta- Przychodnia Lekarska VENA w Damasławku- Pielęgniarka środowiskowa
 • Sawa Agnieszka- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damasławku- Referent ds. świadczeń wychowawczych
 • Śliwiński Maciej- Sąd Rejonowy w Wągrowcu- Kurator specjalista d/s rodzinnych i nieletnich
 • Adasik-Danieluk Ewa- Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku- Pedagog
 • Wiśniewska Maria- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damasławku- Pracownik socjalny

 

PREZYDIUM ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

 

Przewodniczący: Adasik-Danieluk Ewa- pedagog Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku

Za-ca przewodniczącego: Maciejewska Paulina- pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku

Sekretarz: Sawa Agnieszka- Ref. ds. świadczeń wychowawczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
 • Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Damasławek z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Damasławku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 • Uchwały Nr IXLII/261/10 Rady Gminy Damasławek z dnia 26 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Damasławek na lata 2010-2020

 

Zgodnie z art. 9 a ust. 8 ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotem, o którym mowa w ust. 3 lub ust. 5.

 

PRZEMOC W RODZINIE

 

należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności

w formie:

 

 • poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego
 • i rodzinnego;
 • interwencji kryzysowej i wsparcia;
 • ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym
 • przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami
 • rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do
 • osoby pokrzywdzonej;
 • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia
 • w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała
 • związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia
 • lekarskiego w tym przedmiocie;
 • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu
 • prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy
 • w uzyskaniu mieszkania.

 

Przemoc można zgłosić u:

 

 • przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
 • przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • przedstawicieli Policji
 • przedstawicieli oświaty
 • przedstawicieli ochrony zdrowia

 

w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie