Dzienne archiwum: 26 listopada, 2021

Niebieskie tło. Szara ramka. Herb gminy na dole. Napis: Dzierżawa nieruchomości.

Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie i Piotrkowicach stanowiących własność gminy Damasławek, przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie i Piotrkowicach stanowiących własność gminy Damasławek, przeznaczonych do wydzierżawienia

Obręb
wieś

Numer działki

Pow. działki [ha]

Numer Księgi Wieczystej

Oznaczenie
/Przeznaczenie

Pow. do wydzierżawienia

Czynsz roczny/
miesięczny

Dąbrowa

314/7

0,1013

PO1B/00025399/4

Grunty rolne zabudowane
Grunt usługowe

99 m2

0,30 zł/m 2

+ VAT miesięcznie

Piotrkowice

4/18

0,2300

PO1B/00025397/0

Grunty rolne zabudowane, sady
Tereny mieszkaniowe
Ogrody przydomowe

2300 m2

800,00 zł + VAT rocznie
75,00 zł + VAT rocznie

Przedmiotowe nieruchomości wykorzystywane są jako grunty usługowe, tereny mieszkaniowe, ogrody przydomowe.

Podany czynsz z tytułu dzierżawy gruntu obliczany jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Damasławek nr Or.0050.76.2014 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu dla nieruchomości stanowiących własność gminy Damasławek.

Termin oddania nieruchomości w dzierżawę od momentu podpisania umowy na okres do 3 lat.

Termin wnoszenia opłat zostanie określony w umowach dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia publikacji informacji o wykazie w prasie lokalnej – „Tygodnik Wągrowiecki” na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na tablicy ogłoszeń sołectw: Dąbrowa i Piotrkowice (w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości) oraz na stronach internetowych urzędu: www.gminadamaslawek.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl.