Dzienne archiwum: 3 stycznia, 2022

Dodatek osłonowy

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym wprowadza wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych. Ustawa zakłada, że Minister właściwy do spraw energii określi w drodze rozporządzenia wzór wniosku o wypłatę dodatku.
 
Rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane i nie są dostępne wnioski o wypłatę dodatku. Na bieżąco będziemy Państwa informować o możliwości składania wniosków i ubiegania się o wypłatę dodatku osłonowego.
 
Wypłatę dodatku osłonowego realizować będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damasławku.
 
 
 
Niebieskie tło. Na środku duży napis OFERTA PRACY. Na dole logo herb gminy.

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki i bezpieczeństwa informatycznego.

Wójt Gminy Damasławek ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

ds. informatyki i bezpieczeństwa informatycznego

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

2. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Sekretarzowi Gminy.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 4. Nieposzlakowana opinia,

 5. Wykształcenie, co najmniej średnie.

Wymagania dodatkowe:

 1. Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,

 2. Znajomość zagadnień związanych z administrowaniem siecią komputerową,

 3. Znajomość programów korzystających z baz danych np. SQL,

 4. Dobra znajomość regulacji prawnych:

– ustawa o samorządzie gminnym,

– ustawa o pracownikach samorządowych,

– ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

– ustawa o dostępie do informacji publicznej,

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 1. Komunikatywność,

 2. Umiejętność planowania pracy,

 3. Umiejętność pracy w zespole,

 4. Umiejętność obsługi komputera,

 5. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

 6. Umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,

 7. Umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,

 8. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

 9. Prawo jazdy kat. B.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

ZADANIA:

 1. Tworzenie i aktualizacja we współpracy z innymi stanowiskami pracy urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletyn Informacji Publicznej,

 2. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej,

 3. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

 4. Administrowanie oraz rozwijanie lokalnej sieci komputerowej w urzędzie,

 5. Wykonywanie zadań dotyczących ochrony systemów i sieci teleinformatycznych,

 6. Wykonywanie i zabezpieczanie kopii bezpieczeństwa baz danych urzędu,

 7. Obsługa informatyczna urzędu, w tym wymiana zużytych i przestarzałych składników wyposażenia komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego,

 8. Instalowanie nowych programów. Zgłaszanie dostawcom programów uwag, dotyczących zmian merytorycznych w programach już eksploatowanych, na podstawie zgłoszeń od pracowników urzędu,

 9. Dokonywanie stałej konserwacji urządzeń komputerowych urzędu,

 10. Zaopatrywanie w materiały eksploatacyjne,

 11. Prognozowanie potrzeb i zapotrzebowań dotyczących systemu komputerowego,

 12. Udzielanie instruktażu i pomocy pracownikom urzędu, organizowanie i prowadzenie wewnętrznych szkoleń w zakresie użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania,

 13. Nadzór i opieka nad sprzętem – systemem do głosowania dla radnych Rady Gminy Damasławek oraz kamerą wraz z osprzętem do transmisji obrad Rady,

 14. Wykonywanie funkcji Administratora Systemu Informatycznego,

 15. Opracowywanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy,

 16. Pełnienie funkcji koordynatora gminnego (LAS),

 17. Tworzenie i aktualizacja we współpracy z innymi stanowiskami pracy strony internetowej Gminy Damasławek,

 18. Pełnienie funkcji Administratora Lokalnego ePUAP,

 19. Współdziałanie z ABI/ Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,

 20. Pełnienie funkcji Administratora Systemu Teleinformatycznego,

 21. Przydzielanie użytkownikom konta, zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej,

 22. Zapewnienie dostępu do systemu teleinformatycznego wyłącznie użytkowników posiadających wymagane uprawnienia oraz odpowiednie i ważne poświadczenia bezpieczeństwa,

 23. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

OBOWIĄZKI:

 1. Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Damasławek oraz Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego,

 2. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,

 3. Przestrzeganie i stosowanie przepisów ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 4. Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),

 5. Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

 6. Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin,

 7. Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.),

 8. Zamieszczanie w BIP informacji, aktów prawa miejscowego i innych dokumentów, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych,

 9. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Damasławek,

 10. Przestrzeganie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków,

 11. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w Urzędzie.

5. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą na aplikowane stanowisko,

 3. oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

 1. kserokopia potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności, jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6 %.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis).

6. Informacja o warunkach pracy:

 1. 1 etat,

 2. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 3. praca jednozmianowa w poniedziałek od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Damasławek, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w grudniu 2021 r. był wyższy niż 6 %.

8. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy

Damasławek (pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Damasławek

ul. Rynek 8

62-110 Damasławek

w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi kandydata z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki i bezpieczeństwa informatycznego” w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2022 r. do godziny 14:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

9. Inne informacje:

 1. Nabór na wolne stanowisko przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek.

 2. Nabór odbędzie się w dwóch etapach:

I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,

II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub wyłącznie z rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.

 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej
  w siedzibie urzędu.

 3. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną
  w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym
  w ogłoszeniu o naborze podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.).

 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67–26-86-332.

Damasławek, 3 stycznia 2022 roku