Dzienne archiwum: 20 stycznia, 2022

Niebieskie tło. Na środku duży napis OFERTA PRACY. Na dole logo herb gminy.

Oferta pracy – Robotnik gospodarczy

OFERTA PRACY

ROBOTNIK GOSPODARCZY

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

2. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B, kat. T lub B + E.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

ZADANIA:

 1. Utrzymanie czystości na terenie Gminy Damasławek.
 2. Pielęgnacja terenów zielonych: trawników, kwietników, klombów kwiatowych, drzew i krzewów.
 3. Utrzymanie w sprawności i dokonywanie drobnych napraw powierzonego sprzętu.
 4. Prawidłowa obsługa maszyn (ciągnik, rębak, itp.).
 5. Zgłaszanie kierownikowi o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach.
 6. Zgłaszanie zapotrzebowania na niezbędne narzędzia do wykonywania prac.
 7. Wykonywanie drobnych prac konserwacyjno-remontowych w budynkach Gminy Damasławek.
 8. Utrzymanie porządku i remonty na drogach, ulicach, placach i chodnikach.
 9. Instalowanie i demontaż oświetlenia świątecznego.
 10. Wykonywanie prac na wysokości do 3 metrów.
 11. Oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota wskazanych terenów.
 12. W sezonie grzewczym palenie w centralnym ogrzewaniu w budynku gminnym wskazanym przez Kierownika.
 13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

OBOWIĄZKI:

 1. Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek.
 2. Przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).
 3. Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

5. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą  na aplikowane stanowisko,
 • oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis)

6. Informacja o warunkach pracy:

 • 1 etat,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub pocztą na adres urzędu: Urząd Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko robotnika gospodarczego” w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2022 roku do godziny 16:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15.30, w piątek od 7:30 do 14:30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-26-86-332 w godz. od 7:30 do 16:30 w poniedziałki, od 7:30 do 15:30 od wtorku do czwartku, od 7:30 do 14:30 w piątki.

Kwestionariusz osobowy

Klauzula

Damasławek, 20 stycznia 2022 roku