Miesięczne archiwum: maj 2022

Niebieskie tło. Na środku duży napis OFERTA PRACY. Na dole logo herb gminy.

Oferta pracy na stanowisko Sekretarza Gminy Damasławek

 

OFERTA PRACY

NA STANOWISKO SEKRETARZA GMINY DAMASŁAWEK

zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 1. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Damasławek.

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • staż pracy zgodny z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 530 ze zm.), tj. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w 2 ww. ustawy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym
  w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 cytowanej ustawy, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe magisterskie.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość regulacji prawnych, w tym w szczególności:

– ustawy o samorządzie gminnym,

– ustawy o pracownikach samorządowych,

– Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

– ustawy o dostępie do informacji publicznej,

– ustawy o ochronie danych osobowych,

– ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

-Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

– Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

– Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,

 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność planowania pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,
 • umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,
 • kreatywność, inicjatywa, samodzielność,
 • znajomość struktury organizacyjnej urzędu,
 • odporność na stres,
 • wysoka kultura osobista,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • preferowane wykształcenie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, zarządzanie,
 • prawo jazdy kat. B.
 1. Zakres czynności:
 2. ZADANIA:
  • Prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień Wójta.
  • Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta.
  • Podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta oraz Zastępcy Wójta lub w przypadku niemożności pełnienia przez Niego obowiązków wynikających z innych przyczyn.
  • Nadzór nad poprawnością przygotowywanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych Wójta i Rady.
  • Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania interpelacji, skarg, wniosków i petycji.
  • Reprezentowanie Gminy na zewnątrz pod nieobecność Wójta oraz Zastępcy Wójta.
  • Współpraca z prasą, radiem i telewizją.
  • Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie.
  • Opracowywanie projektów zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych Urzędu.
  • Współpraca z kierownikami referatów przy opracowywaniu zakresów czynności na stanowiskach pracy.
  • Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wnioskami, skargami i petycjami nadzorowanie i kontrolowanie sposobu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz terminowego i prawidłowego załatwiania spraw interesantów.
  • Nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnianiem informacji publicznej w Biuletynie.
  • Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu.
  • Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów – dekretacja korespondencji przychodzącej.
  • Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych.
  • Kierowanie pracą Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
  • Nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw należących do zadań Referatu.
  • Weryfikacja planowanych zadań do realizacji na podległych stanowiskach.
  • Zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy, w tym racjonalnego wykorzystania czasu pracy.
  • Podejmowanie działań korygujących organizację pracy referatu w kierunku poprawy jej jakości.
  • Nadzorowanie przestrzegania przepisów na stanowiskach pracy w tym przepisów
   o ochronie danych osobowych, tajemnicy państwowej i służbowej, przepisów o bhp
   i ppoż., o dostępie do informacji publicznej oraz o zamówieniach publicznych.
  • Bieżąca kontrola wewnętrzna podległych pracowników.
  • Dokonywanie okresowych ocen pracowników referatu, nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z okresową oceną pracowników Urzędu.
  • Współpraca z pozostałymi referatami w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych pozabudżetowych na realizację zadań Gminy.
  • Współdziałanie z radcą prawnym w zakresie sprawowania obsługi prawnej Urzędu.
  • Współdziałanie z ABI/ Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz przechowywanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.
  • Wykonywanie zadań Koordynatora do spraw kontroli zarządczej.
  • Wykonywanie zadań Przewodniczącego Zespołu do spraw Oceny Ryzyka.
  • Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Urzędu, w tym sprawowanie nadzoru nad budynkiem Urzędu.
  • Prowadzenie książki kontroli Urzędu.
  • Nadzór nad wywieszaniem flag przy Urzędzie oraz pomnikach pamięci znajdujących się na terenie gminy, zgodnie z obowiązującym wykazem świąt państwowych.
  • Zapewnienie warunków do wykonywania przez Wójta funkcji reprezentacyjnej.
  • Sporządzanie zbiorczych deklaracji na podatek od nieruchomości i środków transportowych należących do Gminy Damasławek w terminach określonych ustawowo,
   w tym do składania korekt deklaracji.
  • Sporządzanie i wprowadzanie do krajowej bazy raportu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza za rok poprzedni w terminie do końca lutego.
  • Prowadzenie dokumentacji ZFŚS.
  • Koordynowanie i monitorowanie zadań realizowanych w punkcie potwierdzającym profil zaufany elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
  • Rozpatrywanie wniosków o udostępnianie nagrania z monitoringu wizyjnego znajdującego się na terenie miejscowości Damasławek.
  • Sporządzanie raportu o stanie gminy do 31 maja każdego roku.
  • Opracowywanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy.
  • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.
 1. OBOWIĄZKI:
 • Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Damasławek oraz Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego.
 • Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
 • Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów Gmin.
 • Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
 • Zamieszczanie w BIP za pośrednictwem informatyka informacji, aktów prawa miejscowego i innych dokumentów, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych.
 • Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Damasławek za pośrednictwem informatyka.
 • Przestrzeganie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków.
 • Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w Urzędzie.
 1. Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą
  na aplikowane stanowisko,
 • oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis).

 1. Informacja o warunkach pracy:
 • 7/8 etatu,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony – zastępstwo w związku
  z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego,
 • praca jednozmianowa w godzinach: w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku
  do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.
 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek (sekretariat pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Damasławek

Rynek 8

62-110 Damasławek

z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Sekretarza Gminy Damasławek” w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2022 roku do godziny 15:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-26-86-332 w godzinach: w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

Kwestionariusz osobowy

Klauzula

Damasławek, 30 maja 2022 roku

90. urodziny Pani Heleny Nowak

W maju do grona dziewięćdziesięcioletnich mieszkańców gminy Damasławek dołączyła Pani Helena Nowak z Damasławka. Z tej okazji Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek osobiście złożył jubilatce życzenia, wręczył bukiet kwiatów oraz okolicznościową statuetkę.

Pani Helena cieszy się wyśmienitym zdrowiem oraz dobrym samopoczuciem.

Jeszcze raz gratulujemy wspaniałego jubileuszu i życzymy dużo zdrowia.

Niebieskie tło. Szara ramka. Herb gminy na dole. Napis: Dzierżawa nieruchomości.

Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kopaninie stanowiących własność Gminy Damasławek, przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kopaninie stanowiących własność Gminy Damasławek, przeznaczonych do wydzierżawienia

Obręb
wieś

Numer działki

Pow. działki [ha]

Numer Księgi Wieczystej

Oznaczenie
/Przeznaczenie

Pow. do wydzierża-wienia

Czynsz roczny

Kopanina

37/2

0,7100

PO1B/00025538/1

Grunty orne
RIIIb – 0,2000 ha,
RIVa – 0,1400 ha,
B – 0,3700 ha.
Ogród przydomowy

0,0030 ha

10,00 zł +
VAT rocznie

Kopanina

62/8

4,04148

PO1B/00025538/1

Grunty orne
Bi – 0,1785 ha,
Br-RIIIb – 0,1502 ha,
dr – 0,0101 ha,
Lz – 2,3082 ha,
N – 0,4725 ha,
RIIIa – 0,6897 ha,
RIIIb – 0,2056 ha
Ogród przydomowy

0,0590 ha

29,50 zł +
VAT rocznie

            Przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana jest jako: ogrody przydomowe.

            Podany czynsz roczny z tytułu dzierżawy gruntu obliczany jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Damasławek nr Or.0050.76.2014 z 9 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Damasławek.

            Termin oddania nieruchomości w dzierżawę od momentu podpisania umowy na okres do 3 lat.

            Termin wnoszenia opłat rocznych zostanie określony w umowach dzierżawy.

            Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia publikacji informacji o wykazie w prasie lokalnej – „Tygodnik Wągrowiecki” na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu,
na tablicy ogłoszeń Sołectwa: Kopanina w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych Urzędu: www.gminadamaslawek.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl.

90. urodziny Pana Władysława Łukomskiego

Pan Władysław Łukomski z Turzy 17 maja 2022 roku obchodził swoje 90. urodziny.

Z okazji jubileuszu dostojnego Jubilata odwiedził Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek, który złożył życzenia oraz wręczył bukiet kwiatów. Pan Władysław cieszy się dobrym samopoczuciem i pogodnym podejściem do całego świata, zadziwia pamięcią i niezwykłą pogodą ducha.

Składamy najserdeczniejsze życzenia na kolejne lata, by dalsze życie upływało bez trosk, w zdrowiu i towarzystwie ukochanej rodziny. Wszystkiego najlepszego!