Dzienne archiwum: 1 września, 2022

83. rocznica wybuchu II wojny światowej

Dziś o godzinie 12.00 w Damasławku odbyły się obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystość rozpoczęto Hymnem Państwowym. Następnie przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem „W Hołdzie Ofiar Tragicznego Września I Hitlerowskiej Okupacji 1939-1945”. Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Damasławek, który podziękował wszystkim za przybycie i uczczenie pamięci ofiar II wojny światowej oraz zaprosił na spotkanie przy kawie do Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy przybyli pod pomnik i oddali hołd walczącym i poległym obrońcom Ojczyzny.

Cześć i chwała Bohaterom

Oferta pracy – Robotnik Gospodarczy

OFERTA PRACY

ROBOTNIK GOSPODARCZY

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 1. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B, kat. T lub B + E.

   4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
I. ZADANIA:
1. Utrzymanie czystości na terenie Gminy Damasławek.
2. Pielęgnacja terenów zielonych:
a) trawników, kwietników,
b) klombów kwiatowych,
c) drzew i krzewów.
3. Utrzymanie w sprawności i dokonywanie drobnych napraw powierzonego sprzętu.
4. Prawidłowa obsługa maszyn (ciągnik, rębak, itp.).
5. Zgłaszanie kierownikowi o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach.
6. Zgłaszanie zapotrzebowania na niezbędne narzędzia do wykonywania prac.
7. Wykonywanie drobnych prac konserwacyjno-remontowych w budynkach Gminy Damasławek.
8. Utrzymanie porządku i remonty na drogach, ulicach, placach i chodnikach.
9. Instalowanie i demontaż oświetlenia świątecznego.
10. Wykonywanie prac na wysokości do 3 metrów.
11. Oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota wskazanych terenów.
12. W sezonie grzewczym palenie w centralnym ogrzewaniu w budynku gminnym wskazanym przez Kierownika.
13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

II. OBOWIĄZKI:

 1. Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek.
 2. Przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
  ( U. z 2022 r., poz. 1510).
 3. Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

5. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą
  na aplikowane stanowisko,
 • oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis)

 1. Informacja o warunkach pracy:
 • 1 etat,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub pocztą na adres urzędu: Urząd Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko robotnika gospodarczego” w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2022 roku do godziny 15:30.

            Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15.30, w piątek od 7:30 do 14:30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

            Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-26-86-332 w godz. od 7:30 do 16:30 w poniedziałki, od 7:30 do 15:30 od wtorku do czwartku, od 7:30 do 14:30 w piątki.

Kwestionariusz osobowy

Klauzula

Damasławek, 1 września 2022 roku

 

 

Wznowienie zajęć – świetlica wiejska w Dąbrowie

Od 5 września w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wznowione zostają bezpłatne zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia rozwijające kreatywność.
Osoby, które nie uczestniczyły wcześniej w spotkaniach  mogą zgłosić chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej w dniu zajęć.
Szczegółowe informacje dostępne w Urzędzie Gminy Damasławek – biuro nr 8 lub pod numerem telefonu 67 26 86 320.
Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa dzieci i dorosłych.

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ROZWIJAJĄCYCH KREATYWNOŚĆ

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO