Dzienne archiwum: 13 września, 2022

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Wójta Gminy Damasławek

z dnia 13 września 2022 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa
i członka Rady sołeckiej sołectwa Turza

 

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa Turza, iż zarządzeniem nr SG.0050.83.2022 Wójta Gminy Damasławek z dnia 13 września 2022 roku zostało zwołane na dzień 27 września 2022 roku na godzinę 19:00 w świetlicy wiejskiej w Turzy zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa i członka Rady sołeckiej w sołectwie Turza.

Porządek zebrania wiejskiego:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
 2. Wybór Sołtysa wsi:
 3. przedstawienie zasad i trybu wyboru Sołtysa,
 4. powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Sołtysa wsi,
 5. zgłaszanie kandydatów na Sołtysa,
 6. przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyboru.
 7. Wybór członka Rady sołeckiej:
 8. przedstawienie zasad i trybu wyboru członka Rady sołeckiej,
 9. powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru członka Rady sołeckiej,
 10. zgłaszanie kandydatów na członka Rady sołeckiej,
 11. przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyboru.
 12. Podjęcie uchwały dotyczącej rozdysponowania środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2023.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność, co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców (quorum) posiadających czynne prawo wyborcze w rozumieniu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.).

 

W przypadku braku quorum kolejne zebranie odbywa się po upływie 15 minut bez względu na liczbę obecnych osób.