Dzienne archiwum: 23 września, 2022

Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Turzy stanowiących własność Gminy Damasławek, przeznaczonych do wydzierżawienia

WYKAZ

nieruchomości gruntowych położonych w Turzy stanowiących własność Gminy Damasławek, przeznaczonych do wydzierżawienia

Obręb
wieś

Numer działki

Pow. działki [ha]

Numer Księgi Wieczystej

Oznaczenie
/Przeznaczenie

Pow. do wydzierża-wienia

Czynsz roczny

Turza

43

0,0800

PO1B/00026177/9

Grunty orne
RIIIa – 0,0800 ha
Ogród przydomowy

0,0360 ha
0,0371 ha

18,00 zł +
VAT rocznie
18,55 zł +

VAT rocznie

Turza

44

0,0100

PO1B/00026176/2

Grunty orne
RIIIa – 0,0100 ha
Ogród przydomowy

0,0100 ha

10,00 zł +
VAT rocznie

Przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana jest jako: ogrody przydomowe.

Podany czynsz roczny z tytułu dzierżawy gruntu obliczany jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Damasławek nr Or.0050.76.2014 z 9 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Damasławek.

Termin oddania nieruchomości w dzierżawę od momentu podpisania umowy na okres do 3 lat.

Termin wnoszenia opłat rocznych zostanie określony w umowach dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia publikacji informacji o wykazie w prasie lokalnej – „Tygodnik Wągrowiecki” na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu, na tablicy ogłoszeń Sołectwa: Turza w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych Urzędu: www.gminadamaslawek.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl.