Przejdź do treści
Dziś jest:
A+ A-

Menu

Zobacz także

Kalendarz

sierpień 2022
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Licznik odwiedzin

Oferta pracy na zastępstwo – stanowisko ds. obsługi kancelarii.

                                                                       Damasławek, 18.12.2017 r.

Zkr.210.9.2017

 

OFERTA PRACY

STANOWISKO DS. OBSŁUGI KANCELARII

zatrudnianie osoby na zastępstwo w związku z przewidywaną usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego

 

  1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

  1. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (Sekretarzowi Gminy).

  1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie,

2) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4) Nieposzlakowana opinia,

5) Wykształcenie co najmniej średnie,

6) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

1) Dobra znajomość regulacji prawnych:

– ustawa o samorządzie gminnym,

– ustawa o pracownikach samorządowych,

– Kodeks Postępowania Administracyjnego,

– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

2) Komunikatywność,

3) Umiejętność planowania pracy,

4) Umiejętność pracy w zespole,

5) Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy MS Office, Internet),

6) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

7) Umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,

8) Umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,

9) Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

 

  1. Zakres czynności:

 

I. ZADANIA:

1) Sprawowanie obsługi biurowej i kancelaryjnej Urzędu.

2) Zaopatrywanie Urzędu w pieczęcie urzędowe, niezbędny sprzęt, wyposażenie biurowe i kancelaryjne.

3) Prowadzenie ewidencji korespondencji za pomocą elektronicznego obiegu dokumentów.

4) Prowadzenie rejestru faktur i rachunków.

5) Prowadzenie rejestru wydanych poleceń wyjazdów służbowych.

6) Przyjmowanie i wywieszanie pism urzędowych, obwieszczeń i licytacji komorniczych.

7) Zarządzanie sprawozdawczością elektroniczną Głównego Urzędu Statystycznego.

8) Współpraca z firmami świadczącymi usługi telekomunikacyjne.

9) Analizowanie i kontrolowanie bilingów telefonów komórkowych i stacjonarnych.

10) Prowadzenie dokumentacji osób wykonujących pracę w ramach kar orzeczonych prawomocnym wyrokiem sądu.

11) Przygotowywanie wystąpień i życzeń okolicznościowych.

12) Prenumerowanie książek, publikacji i czasopism.

13) Opracowywanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy.

14) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

II. OBOWIĄZKI:

1) Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Damasławek oraz Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego.

2) Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.

3) Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

4) Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

5) Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin.

6) Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.)

7) Zamieszczanie w BIP za pośrednictwem informatyka informacji, aktów prawa miejscowego i innych dokumentów, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych.

8) Przestrzenie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków.

9) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w urzędzie.

  1. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny,

2) Curriculum Vitae (Życiorys),

3) Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

4) Kserokopie świadectw pracy,

5) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

6) Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach,

7) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

8) Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta
z pełni praw publicznych,

9) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku obsługi kancelarii,

10) List motywacyjny i Curriculum Vitae (Życiorys) winny być podpisane oraz opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis)

6. Informacja o warunkach pracy:

1) 1 etat,

2) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony – zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.

3) Praca jednozmianowa w poniedziałek od 8.30 do 16.30, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

  1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek (sekretariat pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Damasławek

Rynek 8

62-110 Damasławek

z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko ds. obsługi kancelarii” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.01.2018 r. do godziny 15:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 8:30 do 16:30, od wtorku do piątku od 7:30 do 15.30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (67) 26 13 627 w godz. od 8.30
do 16.30 w poniedziałki oraz od 7:30 do 15:30 od wtorku do piątku.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Jacek Matysiak

 

Damasławek, 18.12.2017 r.

Zobacz także

Godziny pracy

poniedziałek:
7:30 -16:30
wtorek - czwartek:
7:30 -15:30
piątek:
7:30 -14:30

Jak do nas dojechać?

Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek
Wszelkie Prawa Zastrzeżone