Przejdź do treści
Dziś jest:
A+ A-

Menu

Zobacz także

Kalendarz

wrzesień 2022
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Licznik odwiedzin

Niebieskie tło. Na środku duży napis OFERTA PRACY. Na dole logo herb gminy.

Ogłoszenie drugiego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska.

Wójt Gminy Damasławek ogłasza drugi nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

2. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Sekretarzowi Gminy.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 4. Nieposzlakowana opinia,

 5. Doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym będzie dodatkowym atutem,

 6. Preferowane wykształcenie wyższe o kierunku: administracja samorządowa, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, urbanistyka i architektura, budownictwo, geodezja i kartografia.

Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość regulacji prawnych:

– ustawa o samorządzie gminnym,

– ustawa o pracownikach samorządowych,

– Kodeks Postępowania Administracyjnego,

– ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

– ustawa Prawo ochrony środowiska,

– ustawa Prawo budowlane,

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 1. Komunikatywność,

 2. Umiejętność planowania pracy,

 3. Umiejętność pracy w zespole,

 4. Umiejętność obsługi komputera,

 5. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

 6. Umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,

 7. Umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,

 8. Prawo jazdy kat. B.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

ZADANIA:

 1. Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowywanie dokumentacji planistycznej do publikacji.

 2. Wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium.

 3. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy dla pozostałych inwestycji.

 4. Rozpatrywanie wniosków o wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze rewitalizacji, dostępie do drogi publicznej, przeznaczeniu do zalesienia, wydanych decyzji o warunkach zabudowy.

 5. Wydawanie decyzji środowiskowych.

 6. Prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości (postanowienia, decyzje).

 7. Udział w naradach koordynacyjnych dot. uzgodnienia uzbrojenia terenu gminy Damasławek.

 8. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków odnoszących się do budynków.

 9. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych w zakresie zadań objętych stanowiskiem (system informacji o środowisku), baza ocen oddziaływania
  na środowisko.

 10. Nadawanie numerów nieruchomościom na terenie gminy Damasławek.

 11. Prowadzenie spraw z dziedziny geologii.

 12. Opracowywanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy.

 13. Współpraca ze stanowiskiem ds. inwestycji i zamówień publicznych w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych pozabudżetowych.

 14. Sporządzanie decyzji ustalającej wysokość opłaty planistycznej.

 15. Sporządzanie opracowań związanych z planem gospodarki niskoemisyjnej.

 16. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem, aktualizacją, monitorowaniem oraz sprawozdawczością Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Damasławek.

 17. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z promocją oraz realizacją programu „Czyste Powietrze” w ramach zawartego porozumienia pomiędzy gminą Damasławek, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 18. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z obsługą wprowadzania deklaracji o użytkowanym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) oraz wykonywanie pozostałych zadań związanych z CEEB zgodnie z ustawą
  o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

 19. Pełnienie funkcji Administratora Lokalnego w ramach działań dotyczących Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w Urzędzie Gminy Damasławek.

 20. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

OBOWIĄZKI:

 1. Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek, Regulaminu Pracy i Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego.

 2. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.

 3. Przestrzeganie i stosowanie przepisów ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – O ochronie danych osobowych / t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781/

 5. Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735/.

 6. Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów Gmin.

 7. Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320./.

 8. Zamieszczanie w BIP informacji, aktów prawa miejscowego i innych, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych, za pośrednictwem informatyka.

 9. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Damasławek za pośrednictwem informatyka.

 10. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w urzędzie.

 11. Przestrzeganie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków.

5. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą
  na aplikowane stanowisko,

 3. oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

 1. kserokopia potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności, jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6 %.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis).

6. Informacja o warunkach pracy:

 1. 1 etat,

 2. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 3. praca jednozmianowa w poniedziałek od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku
  w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Damasławek,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w lipcu 2021 r. był wyższy niż 6 %.

8. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy

Damasławek (pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Damasławek

ul. Rynek 8

62-110 Damasławek

w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi kandydata z dopiskiem „Drugi nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska” w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2021 r. do godziny 14:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku
do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

9. Inne informacje:

 1. Nabór na wolne stanowisko przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek.

 2. Nabór odbędzie się w dwóch etapach:

I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,

II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub wyłącznie z rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.

 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej
  w siedzibie urzędu.

 3. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną
  w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym
  w ogłoszeniu o naborze podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (
  t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67–26-86-332.

Damasławek, 30 sierpnia 2021 roku

Zobacz także

Godziny pracy

poniedziałek:
7:30 -16:30
wtorek - czwartek:
7:30 -15:30
piątek:
7:30 -14:30

Jak do nas dojechać?

Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek
Wszelkie Prawa Zastrzeżone