Przejdź do treści
Dziś jest:
A+ A-

Menu

Zobacz także

Kalendarz

październik 2022
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Licznik odwiedzin

Niebieskie tło. Na środku duży napis OFERTA PRACY. Na dole logo herb gminy.

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki i bezpieczeństwa informatycznego.

Wójt Gminy Damasławek ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

ds. informatyki i bezpieczeństwa informatycznego

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 1. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Sekretarzowi Gminy.

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Wykształcenie, co najmniej średnie.

Wymagania dodatkowe:

 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
 • Znajomość zagadnień związanych z administrowaniem siecią komputerową,
 • Znajomość programów korzystających z baz danych np. SQL,
 • Dobra znajomość regulacji prawnych:

– ustawa o samorządzie gminnym,

– ustawa o pracownikach samorządowych,

– ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

– ustawa o dostępie do informacji publicznej,

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 • Komunikatywność,
 • Umiejętność planowania pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • Umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,
 • Umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • Prawo jazdy kat. B.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

       ZADANIA:

 • Tworzenie i aktualizacja we współpracy z innymi stanowiskami pracy urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletyn Informacji Publicznej,
 • Realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • Realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w tym pełnienie funkcji Koordynatora dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Damasławek,
 • Administrowanie oraz rozwijanie lokalnej sieci komputerowej w urzędzie,
 • Wykonywanie zadań dotyczących ochrony systemów i sieci teleinformatycznych,
 • Wykonywanie i zabezpieczanie kopii bezpieczeństwa baz danych urzędu,
 • Obsługa informatyczna urzędu, w tym wymiana zużytych i przestarzałych składników wyposażenia komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego,
 • Instalowanie nowych programów. Zgłaszanie dostawcom programów uwag, dotyczących zmian merytorycznych w programach już eksploatowanych, na podstawie zgłoszeń od pracowników urzędu,
 • Dokonywanie stałej konserwacji urządzeń komputerowych urzędu,
 • Zaopatrywanie w materiały eksploatacyjne,
 • Prognozowanie potrzeb i zapotrzebowań dotyczących systemu komputerowego,
 • Udzielanie instruktażu i pomocy pracownikom urzędu, organizowanie i prowadzenie wewnętrznych szkoleń w zakresie użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • Nadzór i opieka nad sprzętem – systemem do głosowania dla radnych Rady Gminy Damasławek oraz kamerą wraz z osprzętem do transmisji obrad Rady,
 • Wykonywanie funkcji Administratora Systemu Informatycznego,
 • Opracowywanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy,
 • Pełnienie funkcji koordynatora gminnego (LAS),
 • Tworzenie i aktualizacja we współpracy z innymi stanowiskami pracy strony internetowej Gminy Damasławek,
 • Pełnienie funkcji Administratora Lokalnego ePUAP,
 • Współdziałanie z ABI/ Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
 • Pełnienie funkcji Administratora Systemu Teleinformatycznego,
 • Przydzielanie użytkownikom konta, zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej,
 • Zapewnienie dostępu do systemu teleinformatycznego wyłącznie użytkowników posiadających wymagane uprawnienia oraz odpowiednie i ważne poświadczenia bezpieczeństwa,
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

OBOWIĄZKI:

 • Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Damasławek oraz Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego,
 • Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
 • Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin,
 • Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.),
 • Zamieszczanie w BIP informacji, aktów prawa miejscowego i innych dokumentów, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych,
 • Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Damasławek,
 • Przestrzeganie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków,
 • Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w Urzędzie.
 1. Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą na aplikowane stanowisko,
 • oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

 • kserokopia potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności, jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6 %.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis).

 1. Informacja o warunkach pracy:
 • 1 etat,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • praca jednozmianowa w poniedziałek od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku
  w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Damasławek,
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w listopadzie 2021 r. był wyższy niż 6 %.
 2. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Damasławek

Rynek 8

62-110 Damasławek

w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi kandydata z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki i bezpieczeństwa informatycznego” w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2021 r. do godziny 16:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

 1. Inne informacje:
 • Nabór na wolne stanowisko przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek.
 • Nabór odbędzie się w dwóch etapach:

I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,

II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub wyłącznie z rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (damaslawek.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.
 • Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.).
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67–26-86-332.

Kwestionariusz osobowy

Klauzula

 

Damasławek, 1 grudnia 2021 roku

Zobacz także

Godziny pracy

poniedziałek:
7:30 -16:30
wtorek - czwartek:
7:30 -15:30
piątek:
7:30 -14:30

Jak do nas dojechać?

Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek
Wszelkie Prawa Zastrzeżone