Przejdź do treści
Dziś jest:
A+ A-

Menu

Zobacz także

Kalendarz

wrzesień 2022
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Licznik odwiedzin

Niebieskie tło. Na środku duży napis OFERTA PRACY. Na dole logo herb gminy.

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania odpadów komunalnych.

1.   Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

2.   Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Sekretarzowi Gminy.

3.   Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. Nieposzlakowana opinia,
 5. Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym,
 6. Wykształcenie wyższe.

Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość regulacji prawnych:

– ustawa o samorządzie gminnym,

– ustawa o pracownikach samorządowych,

– Kodeks Postępowania Administracyjnego,

– Kodeks cywilny,

– ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

– ustawa o odpadach,

– ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami,

– ustawa o ochronie przyrody,

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 1. Komunikatywność,
 2. Umiejętność planowania pracy,
 3. Umiejętność pracy w zespole,
 4. Umiejętność obsługi komputera,
 5. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 6. Umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,
 7. Umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,
 8. Prawo jazdy kat. B.

4.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

I. Zadania:

 1. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

2. Przygotowywanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia do przetargu na odbiór odpadów komunalnych.

3. Weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Analizowanie stanu gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

6. Prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

7. Dokonywanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

8. Wystawianie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

9. Nakładanie kar pieniężnych na przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej, wykonujących swoją działalność niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Organizowanie: Dni Ziemi, Sprzątania Świata i Dnia Czystego Powietrza.

11. Organizowanie selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy.

12. Wydawanie postanowień opiniujących programy gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zezwoleń na zbiórkę i transport odpadów.

13. Sporządzanie decyzji ustalającej wysokość opłaty planistycznej.

14. Sporządzanie decyzji ustalającej wysokość opłaty adiacenckiej.

15. Prowadzenie ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych.

16. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych.

17. Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

18. Nadzór i egzekwowanie realizacji obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

 19. Nadzór nad realizacją obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

20. Przyjmowanie zgłoszeń dot. niezgodnego z prawem pozbywania się odpadów i nieczystości ciekłych.

 21. Opiniowanie spraw związanych ze zdjęciem wierzchniej warstwy ziemi.

 22. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie opłat.

23. Wykonywanie zadań ochrony środowiska w zakresie leśnictwa i zadrzewień.

 24. Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na terenach należących do Gminy Damasławek.

 25. Prowadzenie rejestru sprzedaży VAT związanych z wystawianiem faktur VAT na swoim stanowisku pracy.

 26. Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem wstępnej dokumentacji pod inwestycje, w tym: sporządzanie wniosków o wydanie decyzji na lokalizację celu publicznego, decyzji środowiskowych, itp.

 27. Sporządzanie opracowań związanych z planem gospodarki niskoemisyjnej.

 28. Sporządzanie opracowań związanych z lokalnym programem rewitalizacji oraz prowadzenie spraw wynikających z uchwalonego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Damasławek.

 29. Projektowanie terenów zielonych, kwietników, klombów kwiatowych na terenie gminy oraz zakup materiałów do ich wykonania.

 30. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych w zakresie ochrony przyrody.

31. Opracowywanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy.

32. Współpraca ze stanowiskiem ds. inwestycji i zamówień publicznych w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych pozabudżetowych.

33. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

34. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującym się na oczyszczalni ścieków w Damasławku.

Obowiązki:

 1. Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek, Regulaminu Pracy i Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego.

2. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.

3. Przestrzeganie i stosowanie przepisów ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

5. Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

6. Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin.

7. Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1320).

8. Zamieszczanie w BIP informacji, aktów prawa miejscowego i innych, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych, za pośrednictwem informatyka.

9. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Damasławek
za pośrednictwem informatyka.

10. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w urzędzie.

11. Przestrzeganie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków.

5.  Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą
  na aplikowane stanowisko,
 3. oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

 • kserokopia potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności, jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6 %.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis).

6.  Informacja o warunkach pracy:

 1. 1 etat,
 2. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 3. praca jednozmianowa w poniedziałek od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Damasławek, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w październiku 2020 r. był wyższy niż 6 %.

8.Miejsce i termin składania dokumentów:

   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy

Damasławek (pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Damasławek

ul. Rynek 8

62-110 Damasławek

w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi kandydata z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania odpadów komunalnych” w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2020 r. do godziny 14:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

9.   Inne informacje:

 1. Nabór na wolne stanowisko przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek.
 2. Nabór odbędzie się w dwóch etapach:

I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,

II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub wyłącznie z rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej
  w siedzibie urzędu.
 • Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną
  w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym
  w ogłoszeniu o naborze podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67–26-86-332.

Damasławek, 17 listopada 2020 roku

Kwestionariusz osobowy

Klauzula

Zobacz także

Godziny pracy

poniedziałek:
7:30 -16:30
wtorek - czwartek:
7:30 -15:30
piątek:
7:30 -14:30

Jak do nas dojechać?

Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek
Wszelkie Prawa Zastrzeżone