Przejdź do treści
Dziś jest:
A+ A-

Menu

Zobacz także

Kalendarz

luty 2023
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

Licznik odwiedzin

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damasławku.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DAMASŁAWKU

 

 

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damasławku
ul. Długa 1a
62-110 Damasławek
Nazwa stanowiska pracy: Referent ds. świadczeń wychowawczych
Wymiar czasu pracy: Pełen etat
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe,
f) biegła znajomość obsługi komputera w tym pakietów biurowych oraz aplikacji z wykorzystaniem internetu,
g) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu między innymi:
– ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
– ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
– ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
– ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
– ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy oraz współpracy w zespole,
b) bezstronność, komunikatywność, dyspozycyjność,
c) wysoka kultura osobista,
d) odporność na stres
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) obsługa klientów ubiegających się o świadczenia wychowawcze, w tym przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz udzielanie merytorycznych informacji,
b) gromadzenie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia wniosków o świadczenia wychowawcze z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego,
c) sporządzanie decyzji administracyjnych oraz pism w sprawach o świadczenia wychowawcze,
d) sporządzanie list wypłat w sprawach świadczeń wychowawczych,
e) prowadzenie całokształtu dokumentacji związanej z procesem przyznawania świadczeń wychowawczych,
f) sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczeń wychowawczych w wersji tradycyjnej i elektronicznej,
g) dochodzenie zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
h) obsługa świadczeń wychowawczych w związku z zaistnieniem koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
i) obsługa oprogramowania do świadczeń wychowawczych.
j) współpraca w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny oraz CV,
b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze) ,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych ( załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze) ,
f) oświadczenie o niekaralności ( załącznik Nr 3 do ogłoszenia o naborze) ,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji ( załącznik Nr 4 do ogłoszenia o naborze)
h) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze ( załącznik nr 5 )
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu o niepełnosprawności.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny winny być własnoręcznie podpisane pod rygorem odrzucenia aplikacji konkursowej kandydata.
Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach (z oznaczeniem nadawcy) z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw świadczeń wychowawczych” w terminie do dnia 25 sierpnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damasławku , ul. Długa 1a (biuro nr 2) lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Długa 1a, 62-110 Damasławek (uwaga: liczy się data wpływu do GOPS)
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl/Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damasławku.

 

Damasławek , dnia 9 sierpnia 2016 r.

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku
/-/Anna Grzewińska

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

1KLIKNIJ

Zobacz także

Godziny pracy

poniedziałek:
7:30 -16:30
wtorek - czwartek:
7:30 -15:30
piątek:
7:30 -14:30

Jak do nas dojechać?

Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek
Wszelkie Prawa Zastrzeżone