Archiwum kategorii: Aktualności

Niebieskie tło. Szara ramka. Herb gminy na dole. Napis: Dzierżawa nieruchomości.

Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kopaninie stanowiących własność Gminy Damasławek, przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kopaninie stanowiących własność Gminy Damasławek, przeznaczonych do wydzierżawienia

Obręb
wieś

Numer działki

Pow. działki [ha]

Numer Księgi Wieczystej

Oznaczenie
/Przeznaczenie

Pow. do wydzierża-wienia

Czynsz roczny

Kopanina

37/2

0,7100

PO1B/00025538/1

Grunty orne
RIIIb – 0,2000 ha,
RIVa – 0,1400 ha,
B – 0,3700 ha.
Ogród przydomowy

0,0030 ha

10,00 zł +
VAT rocznie

Kopanina

62/8

4,04148

PO1B/00025538/1

Grunty orne
Bi – 0,1785 ha,
Br-RIIIb – 0,1502 ha,
dr – 0,0101 ha,
Lz – 2,3082 ha,
N – 0,4725 ha,
RIIIa – 0,6897 ha,
RIIIb – 0,2056 ha
Ogród przydomowy

0,0590 ha

29,50 zł +
VAT rocznie

            Przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana jest jako: ogrody przydomowe.

            Podany czynsz roczny z tytułu dzierżawy gruntu obliczany jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Damasławek nr Or.0050.76.2014 z 9 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Damasławek.

            Termin oddania nieruchomości w dzierżawę od momentu podpisania umowy na okres do 3 lat.

            Termin wnoszenia opłat rocznych zostanie określony w umowach dzierżawy.

            Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia publikacji informacji o wykazie w prasie lokalnej – „Tygodnik Wągrowiecki” na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu,
na tablicy ogłoszeń Sołectwa: Kopanina w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych Urzędu: www.gminadamaslawek.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl.

XI Ogólnopolski Tydzień Świadomości Czerniaka

Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka, rozpoczynającego się 17 maja. Za pośrednictwem tegorocznego hasła „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie.

Ambasadorkami XI Tygodnia Świadomości Czerniaka zostały aktorki, mama i córka, Maria Winiarska oraz Zofia Zborowska-Wrona. W myśli zasady „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zachęcają wszystkich do rozwagi i priorytetowego traktowania swojego zdrowia, bez konieczności rezygnowania ze swoich ulubionych aktywności.

Granatowe tło. Napis sesja rady gminy. Na dole pośrodku herb gminy damasławek

Sesja Rady Gminy Damasławek

 

Rada Gminy Damasławek

informuje, że 18 maja 2022 roku o godz. 16:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

Sesja Rady Gminy

Sesja ma charakter otwarty

 

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Damasławek.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • rozpatrzenia petycji,
 • zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Buk

Dzień Zwycięstwa

8 maja 2022 roku o godzinie 12:00 w Damasławku odbyły się obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa upamiętniające 77. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Podczas uroczystości odegrano hymn państwowy, a przybyłe delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki pod pomnikiem „W Hołdzie ofiarom tragicznego września i hitlerowskiej okupacji 1939-1945”. Na zakończenie Sławomir Buk – Przewodniczący Rady Gminy Damasławek podziękował wszystkim za uczestnictwo w obchodach oraz zaprosił na kawę do kawiarenki w Gminnym Ośrodku Kultury w Damasławku.

GALERIA ZDJĘĆ: TUTAJ