Archiwum kategorii: Aktualności

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji jest organizowany przez Radę Europy corocznie od 1996 r. w różnych krajach Europy. Uroczystości i wydarzenia Dnia Donacji i Transplantacji promują i wzmacniają poparcie dla świadomego i altruistycznego dawstwa narządów i tkanek do przeszczepienia, wiedzę na temat medycyny transplantacyjnej oraz solidarność z chorymi oczekującymi na przeszczep.

W bieżącym roku Rada Europy zaszczytnie powierzyła organizację tej uroczystości Polsce, co bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia dostępności leczenia przeszczepieniem dla chorych, którzy takiego leczenia potrzebują.

Informacje nt. Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji znajdują się na stronie www.EODD2022.eu.  

Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Turzy stanowiących własność Gminy Damasławek, przeznaczonych do wydzierżawienia

WYKAZ

nieruchomości gruntowych położonych w Turzy stanowiących własność Gminy Damasławek, przeznaczonych do wydzierżawienia

Obręb
wieś

Numer działki

Pow. działki [ha]

Numer Księgi Wieczystej

Oznaczenie
/Przeznaczenie

Pow. do wydzierża-wienia

Czynsz roczny

Turza

43

0,0800

PO1B/00026177/9

Grunty orne
RIIIa – 0,0800 ha
Ogród przydomowy

0,0360 ha
0,0371 ha

18,00 zł +
VAT rocznie
18,55 zł +

VAT rocznie

Turza

44

0,0100

PO1B/00026176/2

Grunty orne
RIIIa – 0,0100 ha
Ogród przydomowy

0,0100 ha

10,00 zł +
VAT rocznie

Przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana jest jako: ogrody przydomowe.

Podany czynsz roczny z tytułu dzierżawy gruntu obliczany jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Damasławek nr Or.0050.76.2014 z 9 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Damasławek.

Termin oddania nieruchomości w dzierżawę od momentu podpisania umowy na okres do 3 lat.

Termin wnoszenia opłat rocznych zostanie określony w umowach dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia publikacji informacji o wykazie w prasie lokalnej – „Tygodnik Wągrowiecki” na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu, na tablicy ogłoszeń Sołectwa: Turza w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych Urzędu: www.gminadamaslawek.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl.

Powstanie nowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej

W zeszłym tygodniu Cyprian Wieczorek – Wójt Gminy Damasławek podpisał umowę na realizację kolejnej inwestycji. W ramach zadania wykonawca wybuduje odcinek kanalizacji grawitacyjnej o długości 205 metrów oraz odcinek kanalizacji tłocznej o długości 157 metrów. Ponadto powstanie nowa przepompownia ścieków. Wykonawcą prac będą firmy Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gaz Przemysław Wojciechowski oraz Dom-Rol. Prace potrwają do końca 2022 roku. Wartość kontraktu to 400 000,00 złotych. Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Sesja Rady Gminy Damasławek

Rada Gminy Damasławek

informuje, że 28 września 2022 roku o godz. 16:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

Sesja Rady Gminy

Sesja ma charakter otwarty

 

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Damasławek.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok,
 • rozpatrzenia petycji,
 • zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Damasławek na lata 2022 – 2030.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady  Gminy

Sławomir Buk

Zasłużona emerytura Pani Wiesławy Gruszki

19 września 2022 roku Cyprian Wieczorek – Wójt Gminy Damasławek spotkał się z Panią Wiesławą Gruszką, która przez wiele lat nauczała dzieci i młodzież w naszych szkołach. Spotkanie było okazją do podziękowania za trud wniesiony w kształtowanie młodego pokolenia.

Pani Wiesławo jeszcze raz gratulujemy wspaniałego dorobku zawodowego. Składamy również najlepsze życzenia: zdrowia, optymizmu, realizowania własnych pasji i zainteresowań oraz wszelkiej pomyślności.

Podpisanie umowy

W środę 14 września Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek podpisał umowę na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych:

Dąbrowa – na działce nr 129 wybudowana zostanie droga z nawierzchni z betonu asfaltowego. Nowa jezdnia będzie miała długość 756 m. i szerokość 4 m. Początek projektowanego odcinka przyjęto na krawędzi drogi powiatowej 1580P. W ramach budowy przewiduje się profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów oraz umocnienie poboczy tłuczniem. Wartość kontraktu to 690 195,07 złotych.

Turza – na działce nr 213 wybudowana zostanie droga o nawierzchni z betonu asfaltowego. Nowa droga będzie miała długość około 573 m. i szerokość 4 m. Początek projektowanego odcinka przyjęto na krawędzi drogi powiatowej. W ramach budowy zaplanowano profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża, wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego oraz umocnienie poboczy tłuczniem. Wartość zadania to 576 194,48 złotych.

Wykonawcą prac będzie firma GABRODROG Paweł Kubicki ze Żnina. Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wsparcie to aż 95% wartości zadania. Roboty budowlane rozpoczną się jeszcze we wrześniu i potrwają do końca listopada.

90. urodziny Pani Anieli Grajek

14 września 2022 roku Pani Aniela Grajek z Damasławka obchodziła 90 urodziny. Z tej wyjątkowej okazji Cyprian Wieczorek – Wójt Gminy Damasławek odwiedził Jubilatkę, aby osobiście złożyć życzenia, wręczyć pamiątkową statuetkę oraz pogratulować wspaniałego wieku. Pani Anieli jeszcze życzymy dużo zdrowia i kolejnych wspaniałych jubileuszy.

Zawody wędkarskie

11 września nad jeziorem Stępuchowskim odbyły się zawody wędkarskie zorganizowane przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Wędkarskie Pałuczanin Damasławek. W zawodach uczestniczyło 53 zawodników, a ostateczna klasyfikacja przedstawiała się następująco:

Juniorzy:

1. Lena Cholewińska
2. Sebastian Kotwica
3. Michalina Kotwica

Seniorzy:

1. Anna Pauszek
2. Tomasz Wieczorek
3. Szymon Cholewiński

Przyznano także specjalne wyróżnienia za złowienie największej ryby zawodów. W kategorii seniorów wyróżnienie otrzymał Przemysław Dominikowski, który złowił okazałego lina, zaś w kategorii juniorów statuetkę przyznano rodzeństwu z Mokronos Michalinie i Sebastianowi, którzy złowili wzdręgi o identycznej wadze.

Cyprian Wieczorek – Wójt Gminy Damasławek wraz z zarządem stowarzyszenia wręczał nagrody i medale wszystkim uczestnikom zawodów.

Galeria zdjęć dostępna: TUTAJ

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Wójta Gminy Damasławek

z dnia 13 września 2022 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa
i członka Rady sołeckiej sołectwa Turza

 

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa Turza, iż zarządzeniem nr SG.0050.83.2022 Wójta Gminy Damasławek z dnia 13 września 2022 roku zostało zwołane na dzień 27 września 2022 roku na godzinę 19:00 w świetlicy wiejskiej w Turzy zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa i członka Rady sołeckiej w sołectwie Turza.

Porządek zebrania wiejskiego:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
 2. Wybór Sołtysa wsi:
 3. przedstawienie zasad i trybu wyboru Sołtysa,
 4. powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Sołtysa wsi,
 5. zgłaszanie kandydatów na Sołtysa,
 6. przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyboru.
 7. Wybór członka Rady sołeckiej:
 8. przedstawienie zasad i trybu wyboru członka Rady sołeckiej,
 9. powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru członka Rady sołeckiej,
 10. zgłaszanie kandydatów na członka Rady sołeckiej,
 11. przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyboru.
 12. Podjęcie uchwały dotyczącej rozdysponowania środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2023.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność, co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców (quorum) posiadających czynne prawo wyborcze w rozumieniu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.).

 

W przypadku braku quorum kolejne zebranie odbywa się po upływie 15 minut bez względu na liczbę obecnych osób.

Turniej o Puchar Wójta

W niedziele na zakończenie sezonu letniego w Kozielsku odbył się turniej w piłkę siatkową o puchar Wójta Gminy Damasławek. W turnieju uczestniczyły cztery drużyny. Organizatorem wydarzenia był GOK Damasławek, a sędzią rozgrywek Maciej Wieczorek. Po zaciętej walce drużyny zajęły następujące miejsca:

1. Mieścisko
2. Niemczyn
3. Stępuchowo
4. Damasławek

Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji turnieju, a uczestnikom za udział.

Galeria zdjęć dostępna: TUTAJ

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

W niedzielę na Stadionie Sportowym w Wapnie druhowie OSP Damasławek uczestniczyli w zmaganiach sportowo-pożarniczych. Rywalizacja była bardzo wyrównana. Nasi druhowie zajęli IV miejsce. Gdyby nie punkty karne zwycięstwo zostałoby obronione. Cyprian Wieczorek – Wójt Gminy Damasławek osobiście pogratulował uczestnikom osiągniętego wyniku.

Galeria zdjęć dostępna: TUTAJ