Gospodarka odpadami


HARMONOGRAM:


TERMINY UISZCZANIA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW:

 

TERMINY UISZCZANIA OPŁAT ZA ODBIÓR i ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW  KOMUNALNYCH w 2023 roku

Opłaty należy wnosić w kasie Urzędu Gminy Damasławek przy ul. Rynek 8 lub na rachunek bankowy Gminy Damasławek – Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu oddział Damasławek 79 8959 0001 4200 0299 2000 0670

1)      do 15 lutego – za miesiąc styczeń,

2)      do 15 marca – za miesiąc luty,

3)      do 15 kwietnia – za miesiąc marzec,

4)      do 15 maja – za miesiąc kwiecień,

5)      do 15 czerwca – za miesiąc maj,

6)      do 15 lipca – za miesiąc czerwiec,

7)      do 15 sierpnia – za miesiąc lipiec,

8)      do 15 września – za miesiąc sierpień,

9)      do 15 października – za miesiąc wrzesień,

10)    do 15 listopada – za miesiąc październik,

11)    do 15 grudnia – za miesiąc listopad,

12)    do 15 stycznia następnego roku – za miesiąc grudzień.

————————————————————————————————————————————–

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku:

Rodzaj kosztu

Wydatek w 2023 roku
Koszty odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów i odpadów zbieranych selektywnie (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe) 888 000,00 zł
Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: 1 080 Mg (ilość szacunkowa) x 786,24 zł (prognozowana stawka za zagospodarowanie przez MSOK Sp. z o.o.  w Toniszewie) 849 139,20 zł
Zagospodarowanie bioodpadów: 290 Mg (ilość szacunkowa) x 152,28 zł (prognozowana stawka za zagospodarowanie przez MSOK Sp. z o.o. w Toniszewie) 44 161,20 zł
Zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych i metali: 160 Mg (ilość szacunkowa) x 570,24 zł (prognozowana stawka za zagospodarowanie przez MSOK Sp. z o.o. w Toniszewie) 91 238,40 zł
Zagospodarowanie odpadów ze szkła: 125 Mg (ilość szacunkowa) x 144,72 zł (prognozowana stawka za zagospodarowanie przez MSOK Sp. z o.o. w Toniszewie) 18 090,00 zł
Zagospodarowanie odpadów z papieru i tektury: 22 Mg (ilość szacunkowa) x 433,08 zł (prognozowana stawka za zagospodarowanie przez MSOK Sp. z o.o. w Toniszewie) 9 527,76 zł
Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych: 40 Mg (ilość szacunkowa) x 994,68 zł (prognozowana stawka za odbiór i zagospodarowanie) 39 787,20 zł
Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 55,00 Mg (ilość szacunkowa) x 1 188,00 zł (prognozowana stawka za odbiór i zagospodarowanie) 65 340,00 zł
Odbiór i zagospodarowanie zużytych opon: 10,00 Mg (ilość szacunkowa) x 615,60 zł (prognozowana stawka za odbiór
i zagospodarowanie)
6 156,00 zł
Odbiór i zagospodarowanie leków: 330 kg (ilość szacunkowa) x 64,80 zł (prognozowana stawka za odbiór i zagospodarowanie) 21 384,00 zł

Koszty administracyjnej obsługi systemu (koszty osobowe, koszty druku i wysyłki korespondencji, koszty sprzętu i oprogramowania, koszty windykacji)

85 000 zł
RAZEM 2 117 823,76 zł

Biorąc pod uwagę liczbę osób zamieszkujących Gminę Damasławek, liczbę osób kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu w 2023 roku, ustalono stawkę opłaty w wysokości 39,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, w wysokości 2,00 zł od osoby. Aby móc skorzystać ze zwolnienia należy posiadać kompostownik i kompostować w nim całą ilość powstających na danej nieruchomości bioodpadów oraz złożyć do tutejszego urzędu zmieniającą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.