Informacja o odpadach

 

INFORMACJA O ODPADACH

Urząd Gminy Damasławek informuje, że w 2020 roku z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Damasławek odebrano 1 298,140 Mg zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych oraz 284,420 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne pochodzące z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz odpady ulegające biodegradacji przekazywane były do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie prowadzonego przez Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.

Łączny koszt odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów w 2020 roku wyniósł 1 254 459,36 zł.

Liczba mieszkańców, którzy 31 grudnia 2020 roku objęci byli systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosiła 4 559 osoby z czego 4 456 osoby prowadziły selektywną zbiórkę odpadów.

Każdego roku Gmina Damasławek, notuje spadek liczby osób objętych systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, pomimo tego ilość odpadów produkowanych przez mieszkańców nie maleje. W związku z tym przypominamy, że wszystkie osoby zamieszkujące na terenie Gminy Damasławek, zobowiązane są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Fakt zameldowania na terenie innej gminy lub brak meldunku na terenie Gminy Damasławek nie zwalnia z obowiązku ponoszenia tej opłaty. W przypadku zamieszkiwania na nieruchomości osób, które nie zostały zgłoszone w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt w Urzędzie Gminy Damasławek.