Konsultacje społeczne

Obwieszczenie Wójta Gminy Damasławek z dnia 7 września 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

 

 

———————————————————————————————————————————–

Damasławek 13.02.2017 r.

Inw.041.11.2016

 

SPRAWOZDANIE

 

Na podstawie §3 ust 4 Zarządzenia nr Or.0050.3.2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Damasławek na lata 2016-2023 sporządza się niniejsze sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji.

 

  1. W terminieod 1 do 10 lutego 2017 roku na terenie Gminy Damasławek zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Damasławek na lata 2016-2023”. Działania miały na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem. Opinia społeczeństwa jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Programie celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania. W sumie odbyły się trzy spotkania konsultacyjne.
  • Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się o godz. 17.00 dnia 1 lutego 2017 roku w Sali Orła Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku. W spotkaniu uczestniczyła 1 osoba, która złożyła kartę projektu.
  • Drugie spotkanie konsultacyjne odbyło się o godz. 17.00 dnia 2 lutego 2017 roku w Świetlicy Wiejskiej w Niemczynie. W spotkaniu uczestniczyło 7 osób.
  • Trzecie spotkanie konsultacyjne odbyło się o godz. 17.00 dnia 3 lutego 2017 roku w Świetlicy Wiejskiej w Stępuchowie. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób, z czego
    9 osób wypełniło i złożyło ankiety.
  1. Termin składania ankiet i kart projektu wyznaczono od 01.02.2017 r. do 10.02.2017 r.
  2. Łącznie w konsultacjach społecznych uczestniczyło 18 osób, wypełniono
    9 ankiet oraz jedną kartę projektu, która zostanie uwzględniona przy uchwalaniu Programu.

 

Zastępca Kierownika Referatu

    Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

/-/ Cyprian Wieczorek

 

IKONA

 

GALERIA

Invalid Displayed Gallery

Zdjęcia pamiątkowe.

 

 


ZARZĄDZENIE
nr Or.0050.3.2017
WÓJTA GMINY DAMASŁAWEK
z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Damasławek na lata 2016-2023

 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz § 3, 6, 9 i 10 uchwały nr XXV/145/2005 Rady Gminy Damasławek z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Damasławek, Wójt Gminy Damasławek zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Damasławek.

2. W konsultacjach mogą wziąć udział inne osoby niebędące mieszkańcami Gminy Damasławek, które posiadają nieruchomość na terenie Gminy Damasławek.

3. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Damasławek na lata 2016-2023”, zwany dalej Projektem.

§ 2. 1. Celem konsultacji jest zebranie wniosków i uwag dotyczących Projektu.

2. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Damasławek www.gminadamaslawek.pl

§ 3. 1. Datę rozpoczęcia konsultacji wyznacza się na dzień 1 lutego 2017 r.

2. Datę zakończenia konsultacji wyznacza się na dzień 10 lutego 2017 r.

3. Konsultacje będą przeprowadzone na obszarze Gminy Damasławek.

4. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zostanie opracowane sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji.

§ 4. 1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie bezpośrednich spotkań na terenie Gminy Damasławek oraz przyjmowania ankiet do Projektu. Wzór ankiety stanowi załącznik
nr 1 do Zarządzenia.

2. W trakcie spotkań będzie możliwość wypowiedzenia się oraz wypełnienia przygotowanej ankiety do Projektu.

3. Ankieta będzie ogólnodostępna w trakcie każdego spotkania, a także na stronie internetowej www.gminadamaslawek.pl (zakładka konsultacje społeczne) oraz w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 2).

4. W trakcie trwania konsultacji społecznych odbędą się następujące spotkania :

– 01.02.2017 r. o godz. 17.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

– 02.02.2017 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Niemczynie

– 03.02.2017 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Stępuchowie

§ 5. Wypełnioną ankietę należy w terminie określonym w § 3 ust. 1 i 2 przesłać na adres elektronicznej skrzynki pocztowej: sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

Jacek Matysiak

 

ZAŁĄCZNIK: