Logo Gminy Damasławek

LXIV Sesja Rady Gminy Damasławek

Ocena 0/5

 Rada Gminy Damasławek

informuje, że 30 października 2023 roku o godz. 16:00 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku 

odbędzie się

Sesja Rady Gminy

Sesja ma charakter otwarty

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.

4. Powołanie sekretarza obrad.

5. Przyjęcie protokołu z LXIII Sesji Rady Gminy Damasławek. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wsparciem w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

2) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

3) przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok,

4) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych,

5) zmian w budżecie gminy na 2023 rok,

6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damasławek na lata 2023 – 2030.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

8. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.

9. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

10. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Sławomir Buk

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności