Logo Gminy Damasławek

Oferta pracy - Konserwator

Ocena 0/5

OFERTA PRACY

KONSERWATOR 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek. Miejsce wykonywania praca: Oczyszczalnia ścieków, przy ul. Rolnej 2, 62-110 Damasławek.

2. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

Wymagania dodatkowe:

1) prawo jazdy kat. B, kat. T lub B + E.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

I. ZADANIA:

1. Prawidłowa obsługa ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków.

2. Prowadzenie dziennika obsługi oczyszczalni.

3. Prowadzenie rejestru ścieków dowożonych i składanie informacji na koniec miesiąca w urzędzie.

4. Odbiór ścieków dowożonych.

5. Obsługa i konserwacja agregatu prądotwórczego.

6. Prowadzenie książki eksploatacji agregatu prądotwórczego.

7. Nadzór nad pracownikami, stażystami wykonującymi prace tymczasowe na terenie oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków.

8. Wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń eksploatowanych w oczyszczalni ścieków.

9. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej.

10. Wykonywanie okresowych przeglądów pomp i dmuchaw.

11. Dbanie o czystość i porządek w obiekcie oczyszczalni, na przepompowniach i na terenach przyległych.

12. Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków w Damasławku.

13.   Wykonywanie poleceń służbowych zleconych przez Wójta, Kierownika oraz Inspektora ds. technicznych i obronnych.

II. OBOWIĄZKI:

1. Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek.

2. Przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465).

3. Przestrzeganie i stosowanie przepisów ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

5. Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

5. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

2) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą na aplikowane stanowisko,

3) oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

- o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis)

6. Informacja o warunkach pracy:

1) 1 etat,

2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

3) praca trzyzmianowa od poniedziałku do niedzieli, według harmonogramu, również w porze nocnej w godz. 22:00-6:00.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub pocztą na adres urzędu: Urząd Gminy Damasławek, 
ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko konserwatora" w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2023 roku do godziny 16:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15.30, w piątek od 7:30 do 14:30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-26-86-332 w godz. od 7:30 do 16:30 w poniedziałki, od 7:30 do 15:30 od wtorku do czwartku, od 7:30 do 14:30 w piątki.                                                                 

Damasławek, 15 listopada 2023 roku

Pliki do pobrania:

Kwestionariusz osobowy.pdf
Format: pdf, 77.23 kB
KLAUZULA RODO.pdf
Format: pdf, 86.08 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności