Nieodpłatna pomoc prawna.

 

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

 


Nieodpłatna pomoc obejmuje:


 

OPIS USŁUGI

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz  o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem    pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych  lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację (w niektórych punktach świadczona już
  w roku 2019, usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Kto może skorzystać z usługi?


Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.


Forma zapisu


Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  (67) 26 80 558


Inne informacje


Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

WYKAZ NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA ROK 2019 (KLIKNIJ)

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA (KLIKNIJ)

 

Jednostka prowadząca adres dni i godziny dyżurów
Radcy prawni  

(m-ce nieparzyste)

Gołańcz  ul. dr P. Kowalika 2,

62-130 Gołańcz

pon. –  godz. 1200-1600

Adwokaci 

(m-ce parzyste)

  

Mieścisko

Gminna Biblioteka Publiczna  w Mieścisku   ul. Kościuszki 11,

62-290 Mieścisko

wt.   –  godz. 

1200-1600

Wapno  ul. Solna 1/3,  62-120 Wapno

śr.    –  godz. 

1530-1930

Damasławek ul. Rynek 8,  62-110 Damasławek

 

czw. – godz.

800-1200

Skoki  Plac Powstańców Wielkopolskich 18,  62-085 Skoki

pt.    –  godz. 

1200-1600

 

Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska Gmina Wągrowiec

budynek Urzędu Gminy Wągrowiec 

ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec

pon. – godz.  1130-1530

czw. – godz.  1130-1530

Wągrowiec

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wągrowcu  ul. Wierzbowa 1,  62-100 Wągrowiec

pon. – godz. 1600-2000

wt. – godz. 1530-1930

śr.    – godz. 1530-1930

czw. – godz. 1530-1930

pt. –  godz. 1530-1930

 

Damasławek  ul. Rynek 8,  62-110 Damasławek

wt.- godz. 1100-1500
Skoki  Plac Powstańców Wielkopolskich 18,  62-085 Skoki śr.    – godz. 1100-1500
Gołańcz

dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz

pt. – godz. 1000-1400

 

 

REJESTRACJA

 

Od 1 stycznia 2019r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (67) 26 80 558 czynnym w godzinach pracy Urzędu.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.
 • Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, przy użyciu wideokonferencji, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

ZAŁĄCZNIKI:INFORMACJA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OD 01.01.2019 r. (KLIKNIJ)


Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
 • (wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia)
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832)(wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny)
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386 (wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia)
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawiez dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017r. poz. 60)(wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego)
 • która nie ukończyła 26 lat (wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość)
 • która ukończyła 65 lat (wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość)
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty (wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie)
 • która jest w ciąży (wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę)

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.