Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku

Ocena 0/5

Wójt Gminy Damasławek ogłasza nabór 

 na wolne stanowisko

kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku

 

1.   Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damasławku, ul. Długa 1A, 62-110 Damasławek.

2.   Określenie stanowiska:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku.

3.   Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, 

5) 5-letni staż pracy w tym, co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

6) nieposzlakowana opinia,

Wymagania dodatkowe: 

1) preferowane wykształcenie wyższe o specjalności: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, psychologia, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie,

2) wiedza i doświadczenie wynikające z pracy na tożsamym lub podobnym stanowisku lub przy wykonywaniu tożsamych lub podobnych zadań,

3) znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz dobra znajomość regulacji prawnych:

- ustawy o pracownikach samorządowych, 

- ustawy o samorządzie gminnym,

- kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

- ustawy o finansach publicznych, 

- ustawy o pomocy społecznej,

- ustawy o świadczeniach rodzinnych,

- ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów,

- ustawy Kodeks pracy,

- ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,

- ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

4) umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych oraz urządzeń biurowych,

5) komunikatywność,

6) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

7) kreatywność,

8) umiejętność planowania pracy,

9) umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,

10) umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,

11) prawo jazdy kat. B.

4.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) kierowanie działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku (dalej: GOPS) oraz reprezentowanie GOPS na zewnątrz,

2) realizacja zadań własnych Gminy Damasławek i zadań zleconych gminie, należących lub przekazanych do kompetencji GOPS,

3) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Damasławek,

4) opracowywanie planu finansowego GOPS, sprawowanie kontroli nad jego wykonaniem oraz przygotowywanie sprawozdań finansowych,

5) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na wykonanie zadań GOPS,

6) prowadzenie kontroli zarządczej w GOPS,

7) nadzór nad kompleksową, sprawną, terminową, zgodną z prawem realizacją zadań GOPS,

8) przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy i głównym księgowym GOPS,

9) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Damasławek i zarządzeń Wójta Gminy Damasławek w sprawach z zakresu działalności GOPS, w tym projektów programów i strategii,

10) przygotowanie sprawozdań z działalności GOPS,

11) wykonywanie czynności pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w GOPS,

12) organizowanie pracy GOPS w sposób zapewniający sprawne wykonywanie zadań,

13) pobudzanie aktywności społecznej i inicjowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i środowisk,

14) współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami w celu realizacji zadań społecznych,

15) zarządzanie powierzonym mieniem, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem majątku,

16) promocja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

17) wykonywanie innych zadań, w tym na polecenie Wójta Gminy.

5.  Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

2) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą  na aplikowane stanowisko,

3) oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

- o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

4) kserokopia potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności, jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6 %.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis).

6.  Informacja o warunkach pracy:

1) 1 etat,

2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od 27 lipca 2023 roku na czas określony, z możliwością przedłużenia na kolejny okres,

3) praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30,

4) charakter pracy: częste kontakty międzyludzkie, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,

5) zakres obowiązków obejmuje również wykonywanie czynności poza siedzibą GOPS – na terenie gminy, w sytuacjach wymagających dokonania ustaleń lub załatwienia sprawy w określonym miejscu w gminie.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Damasławek, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwietniu 2023 r. był wyższy niż 6 %.

8. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy

Damasławek (pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Damasławek

ul. Rynek 8

62-110 Damasławek

w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi kandydata z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku” w nieprzekraczalnym terminie do 12 czerwca 2023 r. do godziny 16:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

9.   Inne informacje:

1) Nabór na wolne stanowisko przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek.

2) Nabór odbędzie się w dwóch etapach:

I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,

II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub wyłącznie z rozmowy kwalifikacyjnej.

3) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.

4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

5) Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530).

6) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67–26-86-332.

 

Damasławek, 29 maja 2023 roku

Pliki do pobrania:

Obowiązek informacyjny.pdf
Format: pdf, 285.36 kB
Kwestionariusz osobowy.pdf
Format: pdf, 77.23 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.