Logo Gminy Damasławek
Powróć do: Dla Mieszkańca

Ciepłe Mieszkanie

Cieple_mieszkanie_(2)

Gmina Damasławek ogłasza nabór wniosków w programie „Ciepłe Mieszkanie” w związku z podpisaną 29 grudnia 2022 roku umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Nabór skierowany jest do właścicieli/współwłaścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych.

  1. Termin składania wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia naboru. Zakończenie naboru zostanie ogłoszone poprzez dodanie informacji na stronie internetowej Gminy Damasławek.
  2. Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, pokój nr 6.
  3. Tryb składania wniosków: wniosek wraz z wymaganymi załącznikami musi być złożony bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia.
  4. Szczegółowe informacje o zasadach programu wraz ze wzorami formularzy stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.
  5. Osoba odpowiedzialna ze strony urzędu do udzielania wszelkich wyjaśnień to podinspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska – Dawid Różak, tel. 67-26-86-318, e-mail: d.rozak@damaslawek.nowoczesnagmina.pl.
     

Pliki do pobrania:

1. Program Ciepłe mieszkanie

2. Wykaz kosztów kwalifikowanych

3. Regulamin naboru wniosków

4. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami

5. Wniosek o płatność


Ważne!

Informujemy, że złożenie wniosku, a następnie podpisanie umowy  z gminą nie jest równoznaczne z gwarancją otrzymania środków przez mieszkańców. Wypłata środków dla mieszkańców uzależniona będzie od otrzymania przez Gminę dofinansowania z WFOŚiGW.     

Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta z  gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31.12.2025 r.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu „Ciepłe Mieszkanie”: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami przygotowanymi przez NFOŚiGW https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi-2/