Logo Gminy Damasławek
Powróć do: Dla Mieszkańca

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna - Urzędu Gminy Damasławek

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administrator Danych – Wójt Gminy Damasławek informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek:

2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Damasławek jest Bartosz Mendyk, iod@drmendyk.pl

3. Przesłanką upoważniającą administratora do przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek wynikający z przepisów prawa, fakt, że podmiot danych jest stroną umowy lub zgoda osoby, której dane dotyczą.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze; b) realizacji umów zawartych z Urzędem Gminy Damasławek; c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Damasławek przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest urząd.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4. a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie prawo.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi jest dobrowolne.