Logo Gminy Damasławek
Powróć do: Dla Mieszkańca

Podatki i opłaty lokalne

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Zgodnie z uchwałą nr LII/305/22 Rady Gminy Damasławek z dnia 23 listopada 2022 roku, od 1 stycznia 2023 roku stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca wynosi 39 zł. W myśl ww. uchwały zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 2 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

 

Stawki podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Wysokości stawek na 2024 rok są następujące:

Podatek od nieruchomości:

 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 1,30 zł za 1 m2
 • od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych: 6,50 zł za 1 ha,
 • od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,45 zł  za 1 m2,
 • od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa  w ustawie z dnia 23 lipca 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 roku poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego: 4,00 zł za 1 m2,
 • od budynków mieszkalnych: 1,10 zł za 1 m2,
 • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz  od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 28,00 zł za 1 m2,
 • od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 15,00 zł za 1 m2,
 • od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 6,50 zł za 1 m2,
 • od domków letniskowych: 11,00 zł za 1 m2,
 • od budynków pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 7,45 zł  za 1 m2,
 • od budowli: 2% od wartości.

Podatek rolny:

Rada Gminy Damasławek uchwałą nr LXV/383/23 z dnia 28 listopada 2023 roku obniżyła średnią cenę skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok do kwoty 81,50 zł za 1 dt żyta. Zgodnie z podjętą uchwałą stawka podatku rolnego w 2024 roku wynosić będzie:

 • dla gospodarstw rolnych: 203,75 zł za 1 ha przeliczeniowy,
 • dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego (poniżej 1 ha): 407,50 zł za 1 ha fizyczny.

Podatek leśny:

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, podatek leśny na rok podatkowy 2024 wynosić będzie: 72,0346 zł za 1 ha lasu.

Podatek od środków transportowych:

Stawki podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2024 określone zostały w Uchwale Nr LXV/382/23 Rady Gminy Damasławek z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 7 grudnia 2023 roku pod poz. 11367 i jest dostępna w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek oraz na stronie BIP Urzędu Gminy: www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl oraz pod adresem https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2023/11367/.